Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada jūlijs

Ārējā komunikācija

Beidzas ceturtā Centrālo banku nolīguma par zeltu termiņš

ECB 2019. gada 26. jūlijā paziņoja, ka atbilstoši Centrālo banku nolīguma par zeltu parakstītāju secinājumam pēc šā nolīguma termiņa beigām 2019. gada 26. septembrī vairs nebūs nepieciešams oficiāls nolīgums par zeltu. Šis lēmums neskar katras nacionālās centrālās bankas kompetenci attiecībā uz tās zelta rezervju pārvaldīšanu. Sīkāka informācija pieejama attiecīgā paziņojumā presei ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Euro īstermiņa procentu likmes noteikšanai nepieciešamais darbības process un juridiskais regulējums

Padome 2019. gada 10. jūlijā apstiprināja euro īstermiņa procentu likmes (€STR) darbības procesu, nosakot, ka €STR tiks publicēta katru TARGET2 darbadienu plkst. 08.00 pēc Viduseiropas laika ar iespējamu atkārtotu publicēšanu plkst. 09.00 pēc Viduseiropas laika, ja kopš standarta publicēšanas konstatētas kļūdas, kas pārsniedz divus bāzes punktus. Padome arī pieņēma Pamatnostādni ECB/2019/19 par euro īstermiņa procentu likmi (€STR), kas izklāsta ECB un nacionālo centrālo banku uzdevumus un pienākumus euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā, kā arī citas darbības procedūras, nosaka €STR kontroles sistēmu un paredz iekšējas pārraudzības komitejas izveidi, kura būs atbildīga par euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa visu aspektu pārskatīšanu, pārbaudīšanu un attiecīgu ziņojumu sagatavošanu. Sīkāka informācija pieejama attiecīgā paziņojumā presei, kas kopā ar Pamatnostādni ECB/2019/19 pieejams ECB interneta vietnē.

Tiesību akti attiecībā uz trešo ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopumu

Padome 2019. gada 22. jūlijā pieņēma Lēmumu ECB/2019/21 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) trešo kopumu un Lēmumu ECB/2019/22, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu. Abi tiesību akti, kas paredz noteikumus attiecībā uz ITRMO III operāciju specifiskām iezīmēm, par kurām Padome pieņēma lēmumu 2019. gada martā un kuras sīkāk paskaidroja 2019. gada jūnijā, drīzumā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Jaunu saikņu starp vērtspapīru norēķinu sistēmām atbilstība izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2019. gada 4. jūlijā apstiprināja jaunu tiešo saikni (no Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE uz BOGS) un trīs jaunas daudzpusējās saiknes (no CBF-CREATION caur Clearstream Banking S.A. (CBL) caur CBF-CASCADE uz BOGS, no CBL caur CBF-CASCADE uz BOGS un no LuxCSD caur CBF-CASCADE uz BOGS) par atbilstošām izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Atbilstošo saikņu aktualizēts saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kurus pieņem nolūkā īstenot Eiropas Centrālās bankas un Hrvatska narodna banka ciešu sadarbību

Padome 2019. gada 8. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2019/25 pēc Hrvatska narodna banka lūguma Horvātijas finanšu ministra vārdā.

ECB atzinums par līdzekļu izmaksu nekvalificētiem subordinēto obligāciju turētājiem un mazākuma akcionāriem, kuriem piederēja akcijas bankās, kurās Slovēnijas Republikai bija akciju kontrolpakete un kuras ietekmēja Banka Slovenije ārkārtas pasākumi

Padome 2019. gada 9. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2019/26 pēc Slovēnijas Nacionālās Asamblejas prezidenta lūguma.

ECB atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju Slovēnijā

Padome 2019. gada 18. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2019/27 pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB pārstāvju iecelšana Uzraudzības valdē

Padome 2019. gada 10. jūlijā, pamatojoties uz konkursa rezultātu, izraudzījās Eduāru Fernandesu Bolo (Edouard Fernandez-Bollo), Kerstinu af Johniku (Kerstin af Jochnick) un Elizabeti Makolu (Elizabeth McCaul) par ECB pārstāvjiem ECB banku uzraudzības funkcijas Uzraudzības valdē. Visi pārstāvji iecelti amatā uz piecu gadu termiņu bez tiesībām tikt ieceltiem atkārtoti, un par to pēc tam tika informēta Uzraudzības valde, Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un ES Padome. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības grozījums

Padome 2019. gada 23. jūlijā pieņēma Lēmumu ECB/2019/NP20, ar ko groza Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtību un īstermiņa nodarbināšanas kārtību attiecībā uz atlasi un iecelšanu amatā. Grozītajā lēmumā ieviesti daži skaidrojumi attiecībā uz pamatprincipiem un kritērijiem, kas regulē nodarbinātības iespējas ECB un iecelšanu amatā ECB, kā arī pārbaudes laiku iekšēju konkursu rezultātā vadošos amatos ieceltiem kandidātiem. Nodarbināšanas kārtība pieejama ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūras valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

Padome 2019. gada 23. jūlijā iecēla Tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Ulrihu Bindseilu (Ulrich Bindseil) par Tirgus infrastruktūras valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju no 2019. gada 1. augusta līdz brīdim, kad viņš oficiāli stāsies Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora un Tirgus infrastruktūras valdes priekšsēdētāja amatā.

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšanu

Padome 2019. gada 24. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2019/28 pēc Eiropadomes prezidenta lūguma.

ECB Ētikas komitejas sastāvs

Padome 2019. gada 24. jūlijā iecēla Virdžīniju Kanteri (Virginia Canter), kura šobrīd ieņem galvenā padomdevēja ētikas jautājumos amatu nevalstiskā organizācijā, par ECB Ētikas komitejas locekli uz trīs gadu termiņu, ko var vienreiz pagarināt. Viņa aizstās amatā Žanu Klodu Trišē (Jean-Claude Trichet), kura otrais pilnvaru termiņš beigsies 2019. gada 31. jūlijā. Komiteja drīzumā iecels priekšsēdētāju.

Statistika

ECB Lēmums par procedūru, kas jāievēro Eurosistēmai ārpus euro zonas dalībvalstu atzīšanai par datu sniedzējām dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu

Padome 2019. gada 18. jūlijā pieņēma Lēmumu ECB/2019/20 par procedūru ārpus euro zonas dalībvalstu atzīšanai par datu sniedzējām dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu. Lēmumā, kas vēlāk tiks publicēts ECB interneta vietnē, sīkāk norādītas procedūras, kas jāievēro ECB attiecībā uz ārpus euro zonas esošo dalībvalstu izteikto interesi kļūt par datu sniedzējām dalībvalstīm saskaņā ar Regulu ECB/2016/13, attiecībā uz izteiktās intereses novērtēšanu un attiecībā uz ārpus euro zonas esošo dalībvalstu atzīšanu par datu sniedzējām dalībvalstīm. Lēmumā arī noteiktas procedūras, kas jāievēro gadījumā, ja šāda atzīšana tiek apturēta vai izbeigta, kā arī nosacījumi attiecībā uz piekļuvi šā režīma ietvaros savāktajiem kredītu datiem un to izmantošanu.

Banku uzraudzība

ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem

Padome 2019. gada 4. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB banku uzraudzības interneta vietnē ECB norādījumu par iekšējiem modeļiem sadaļas, kas attiecas uz konkrētiem riskiem, kopā ar pārskatu par atbildēm pēc attiecīgās sabiedriskās apspriešanas, kas tika uzsākta 2018. gada martā. ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem tika izstrādāti iekšējo modeļu mērķpārbaužu (TRIM) projekta kontekstā, lai nodrošinātu caurredzamību attiecībā uz to, kā ECB izprot ar iekšējiem modeļiem saistītās regulatīvās prasības un kā tā plāno šīs prasības saskaņoti piemērot, vērtējot, vai iestādes atbilst šīm prasībām. Šīs sadaļas, kas attiecas uz konkrētiem riskiem, kopā ar pārskatu par sabiedrisko apspriešanu un paziņojumu presei pieejamas ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Aktualizēti bieži uzdotie jautājumi par breksitu

Padome 2019. gada 4. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB banku uzraudzības interneta vietnē bieži uzdoto jautājumu par breksitu aktualizēto versiju. Šajā versijā cita starpā ņemtas vērā norises kopš iepriekšējās aktualizēšanas 2018. gada augustā, īpaši Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā noteiktā perioda pagarināšana līdz 2019. gada 31. oktobrim; sniegta turpmāka informācija par apstiprināšanas procesu saistībā ar banku, kuras darbojas Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, filiālēm Apvienotajā Karalistē un kuras nākotnē būs trešo valstu filiāles; kā arī noteikts, ka 2022. gada 30. jūnijs būs termiņš, kad jābūt ieviestiem visiem ar breksitu saistītajiem iekšējo modeļu pārejas pasākumiem. Aktualizētie bieži uzdotie jautājumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par tautsaimniecības lejupslīdes apstākļiem atbilstošām saistību nepildīšanas zaudējumu aplēsēm

Padome 2019. gada 16. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm nodrošināt atbilstību EBI 2019. gada 6. marta pamatnostādnēm par tautsaimniecības lejupslīdes apstākļiem atbilstošām saistību nepildīšanas zaudējumu aplēsēm (EBA/GL/2019/03) līdz to vēlākajam piemērošanas datumam (šobrīd EBI to noteikusi 2021. gada 1. janvārī).

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu

Padome 2019. gada 17. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm nodrošināt atbilstību EBI pamatnostādnēm par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu (EBA/GL/2018/10) ar 2019. gada 31. decembri.

Nordea Bank Abp visaptverošā novērtējuma rezultāti

Padome 2019. gada 17. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt 2018. gadā veiktā un 2019. gadā pabeigtā Nordea Bank Abp (Nordea) visaptverošā novērtējuma rezultātus. Visaptverošais novērtējums tika veikts pēc Nordea lēmuma pārcelt savu galveno mītni un mātesuzņēmumu no Zviedrijas uz Somiju, kā rezultātā tā nonāca Eiropas banku uzraudzības darbības jomā. Attiecīgs paziņojums presei ar detalizētu informāciju par Nordea visaptverošā novērtējuma rezultātiem pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem