Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2019

Externe communicatie

Verstrijken van de vierde goudovereenkomst tussen de centrale banken

Op 26 juli 2019 heeft de ECB meegedeeld dat de ondertekenaars van de goudovereenkomst tussen de centrale banken hadden geconcludeerd dat een formele goudovereenkomst niet langer noodzakelijk zou zijn na het aflopen van de huidige overeenkomst op 26 september 2019. Dit besluit doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van elke nationale centrale bank betreffende het beheer van haar eigen goudreserves. Zie voor nadere informatie een persbericht dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Markttransacties

Bedrijfsproces en juridisch kader voor de productie van de kortetermijnrente voor de euro

Op 10 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur het bedrijfsproces voor de productie van de kortetermijnrente voor de euro (€STR) goedgekeurd, in het bijzonder de publicatie van de €STR-rente op elke TARGET2-werkdag om 8.00 uur (Midden-Europese tijd), eventueel gevolgd door een herpublicatie om 9.00 uur (Midden-Europese tijd), indien vergissingen van meer dan twee basispunten worden vastgesteld na de gewone publicatie. De Raad van Bestuur heeft tevens Richtsnoer ECB/2019/19 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) aangenomen. Dit richtsnoer omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de ECB en de nationale centrale banken met betrekking tot hun bijdrage aan de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro, andere procedures en het beheersingskader voor de €STR-rente. Tevens voorziet het in de oprichting van een intern toezichtscomité dat belast is met het beoordelen en bevragen van, en rapporteren over, alle aspecten van het proces om de kortetermijnrente voor de euro vast te stellen. Zie voor nadere informatie een persbericht dat samen met Richtsnoer ECB/2019/19 is gepubliceerd op de website van de ECB.

Rechtshandelingen inzake de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 22 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/21 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III), en aan Besluit ECB/2019/22 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties. De rechtshandelingen bevatten de regels ten aanzien van de specifieke kenmerken van de TLTRO-III-transacties waartoe de Raad van Bestuur in maart 2019 besloot en die in juni 2019 nader zijn uitgewerkt. Beide rechtshandelingen worden binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Toelating van nieuwe koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 4 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een nieuwe directe koppeling (tussen Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE en BOGS) en drie nieuwe indirecte koppelingen (van CBF-CREATION via Clearstream Banking S.A. (CBL) via CBF-CASCADE naar BOGS, van CBL via CBF-CASCADE naar BOGS, en van LuxCSD via CBF-CASCADE naar BOGS) voor gebruik bij de krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst met erkende koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake nationale wetgeving die moet worden aangenomen met het oog op de totstandbrenging van nauwe samenwerking tussen de Europese Centrale Bank en Hrvatska narodna banka (Kroatische nationale bank)

Op 8 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/25 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Hrvatska narodna banka, namens de Kroatische minister van Financiën.

Advies van de ECB inzake de betaling van gelden aan niet-gekwalificeerde houders van achtergestelde obligaties en minderheidsaandeelhouders van aan de buitengewone maatregelen van de Banka Slovenije onderworpen banken waarin de Republiek Slovenië een meerderheidsaandeel had

Op 9 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/26 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van het Sloveense parlement.

Advies van de ECB inzake de conversie van leningen in Zwitserse franken in Slovenië

Op 18 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/27 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Sloveense parlement.

Corporate governance

Benoeming van ECB-vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht

Na een selectieproces heeft de Raad van Bestuur op 10 juli 2019 Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick en Elizabeth McCaul benoemd als vertegenwoordigers van de ECB in de Raad van Toezicht van ECB-Bankentoezicht, ieder voor een eenmalige termijn van vijf jaar. De Raad van Toezicht, het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie zijn hiervan in kennis gesteld. Een persbericht over de benoeming is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank

Op 23 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/NP20 tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank en de voorwaarden voor kortetermijntewerkstelling met betrekking tot selectie en aanstelling. Het wijzigingsbesluit verduidelijkt enkele belangrijke beginselen en criteria met betrekking tot indiensttreding en benoemingen tot functies bij de ECB, en introduceert onder meer een bevestigingsperiode voor interne benoemingen tot leidinggevende functies. De arbeidsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Waarnemend voorzitter van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board)

Op 23 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur de heer Ulrich Bindseil, directeur-generaal Markttransacties, benoemd als waarnemend voorzitter van de Market Infrastructure Board (MIB), vanaf 1 augustus 2019 totdat hij officieel in functie treedt als directeur-generaal Marktinfrastructuur en Betalingsverkeer en voorzitter van de MIB.

Advies van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank inzake een aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank

Op 24 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de voorzitter van de Europese Raad, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2019/28.

Leden van het Ethisch Comité van de ECB

Op 24 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur Virginia Canter, momenteel hoofd Ethiek van een niet-gouvernementele organisatie, benoemd tot lid van het Ethisch Comité van de ECB, voor een termijn van drie jaar (één maal verlengbaar). Mevrouw Canter vervangt Jean-Claude Trichet, wiens tweede termijn afloopt op 31 juli 2019. Het Comité zal vervolgens een voorzitter aanstellen.

Statistieken

Besluit van de ECB inzake de door het Eurosysteem te volgen procedure voor de erkenning van niet-eurogebiedlidstaten als rapporterende lidstaten krachtens Verordening (EU) 2016/867 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens

Op 18 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/20 inzake de procedure voor erkenning van lidstaten buiten het eurogebied als rapporterende lidstaten krachtens Verordening (EU) 2016/867 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens. Het besluit wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website van de ECB en behelst onder meer de door de ECB te volgen procedures met betrekking tot blijken van belangstelling van lidstaten buiten het eurogebied om rapporterende lidstaat krachtens Verordening ECB/2016/13 te worden, de beoordeling van deze blijken van belangstelling en de erkenning van een lidstaat buiten het eurogebied als rapporterende lidstaat. Tevens omschrijft het besluit de te volgen procedures bij opschorting of beëindiging van zo'n erkenning, evenals de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van op grond van dit regime verzamelde kredietgegevens.

Bankentoezicht

Gids van ECB betreffende interne modellen

Op 4 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de hoofdstukken van de ECB-gids betreffende interne modellen die betrekking hebben op specifieke soorten van risico's, te publiceren op de website van het bankentoezicht van de ECB, samen met het feedbackdocument naar aanleiding van de openbare raadpleging over dit onderwerp van maart 2018. De ECB-gids betreffende interne modellen is ontwikkeld in het kader van het project voor de gerichte toetsing van interne modellen (targeted review of internal models – TRIM) en beoogt duidelijkheid te verschaffen over hoe de ECB de vereisten voor interne modellen interpreteert en hoe de ECB deze op geharmoniseerde wijze wil toepassen bij het beoordelen van de naleving ervan door instellingen. De hoofdstukken over de verschillende risico's zijn te vinden op de website van het bankentoezicht van de ECB, samen met een feedbackdocument en een persbericht.

Actualisering van de veelgestelde vragen over de brexit

Op 4 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een geactualiseerde versie van de veelgestelde vragen over de brexit te publiceren op de website van het bankentoezicht van de ECB. In deze update is onder meer rekening gehouden met de ontwikkelingen sinds de bijwerking van augustus 2018, in het bijzonder de verlenging van de termijn van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot 31 oktober 2019. Ook bevat de update nadere informatie over het goedkeuringsproces met betrekking tot de bijkantoren in het Verenigd Koninkrijk van onder het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) vallende banken, indien het Verenigd Koninkrijk in de toekomst als een derde land wordt aangemerkt. Verder geeft de update aan dat alle met de brexit samenhangende overgangsregelingen voor interne modellen uiterlijk 30 juni 2022 getroffen moeten zijn. De bijgewerkte veelgestelde vragen zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Inachtneming van de EBA-richtsnoeren inzake LGD-raming die passend is voor een economische neergang

Op 16 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) te informeren over het voornemen van de ECB om, voor de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-richtsnoeren van 6 maart 2019 inzake LGD-raming die passend is voor een economische neergang (EBA/GL/2019/03), in acht te nemen op de uiterste toepassingsdatum, die de EBA momenteel heeft vastgesteld op 1 januari 2021.

Inachtneming van de EBA-richtsnoeren inzake de informatieverschaffing over niet-renderende en respijtblootstellingen

Op 17 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA te informeren over het voornemen van de ECB om, voor de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, vanaf 31 december 2019 de EBA-richtsnoeren inzake de informatieverschaffing over niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/10) in acht te nemen.

Uitkomsten van de alomvattende beoordeling van Nordea Bank Abp

Op 17 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de resultaten van de in 2018 uitgevoerde, en in 2019 afgeronde alomvattende beoordeling voor Nordea Bank Abp (Nordea) te publiceren. De alomvattende beoordeling vond plaats naar aanleiding van het besluit van Nordea om haar hoofdkantoor en moedermaatschappij te verplaatsen van Zweden naar Finland, waardoor de bank onder het Europees bankentoezicht komt te vallen. Een persbericht hierover met de resultaten van de alomvattende beoordeling van Nordea is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media