Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2019 г.

Парична политика

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 20 март 2019 г. Управителният съвет одобри доклада за съответствие за 2018 г. съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и на свързаните с тях регламенти. Повече информация по темата е представена в съответния раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2018 г., който ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 1 април 2019 г.

Връзки с обществеността

Промяна на акронима за краткосрочния лихвен процент в евро на €STR и обявяване на началната му дата

На 12 март 2019 г. ЕЦБ обяви решението на Управителния съвет за промяна с незабавно действие на акронима за краткосрочния лихвен процент в евро от „ESTER“ на „€STR“ и посочи, че техническата подготовка за използването на краткосрочния лихвен процент в евро може да започне. На 14 март 2019 г. ЕЦБ обяви, че ще публикува €STR за първи път на 2 октомври 2019 г. въз основа на сделките от 1 октомври 2019 г. Тя също заяви, че ще предостави изчислението на еднократен спред между €STR и EONIA съгласно методологията, препоръчана от работната група по безрисковите лихвени проценти в евро. Прессъобщенията по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен доклад на ЕЦБ за 2018 г.

На 15 март 2019 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2018 г., който ще бъде представен на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 22 официални езика на ЕС на 1 април 2019 г.

Пазарни операции

Приемане на доставчик – трета страна на рейтингови инструменти съгласно РЕКО

На 28 февруари 2019 г. Управителният съвет прие кандидатурата на CRIF Ratings S.r.l. за доставчик – трета страна на рейтингови инструменти съгласно рамката на Евросистемата за кредитна оценка (РЕКО), въз основа на оценката си за съответствието на рейтинговия инструмент с критериите на РЕКО за приемливост. Актуализираният списък на доставчици – трети страни на рейтингови инструменти е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Преминаване към SEPA доклад за оценка на въздействието

На 22 февруари 2019 г. Управителният съвет взе под внимание доклада за оценка на въздействието относно преминаването към кредитните преводи и директните дебити в Единната зона за плащания в евро (SEPA) и одобри публикуването му на уебсайта на ЕЦБ.

Актуализиране на документацията за модела на кореспондентски отношения между централните банки

На 15 март 2019 г. Управителният съвет одобри актуализация на процедурите в модела на кореспондентски отношения между централните банки за контрагенти от Евросистемата („Брошура за МКОЦБ“) и нейното публикуване на уебсайта на ЕЦБ заедно с техническо приложение, озаглавено „Информация за МКОЦБ за контрагенти – кратко представяне на правните инструменти, използвани в еврозоната“, което също бе съответно актуализирано. В тазгодишната актуализация са внесени само дребни фактологични промени. Двата актуализирани документа са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Оттегляне на препоръката на ЕЦБ за изменение на член 22 от Устава

На 20 март 2019 г. Управителният съвет реши да оттегли Препоръка на ЕЦБ за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно съдебните разпореждания за въвеждането във владение на основните частни жилища в Ирландия

На 18 февруари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/8 по искане на Министерството на правосъдието, равноправието и правната реформа на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно законопроект за защитата на основните жилища в Гърция

На 27 февруари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/9 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно създаването на съвет за макропруденциален надзор в Испания

На 28 февруари 2019 г. Управителният съвет прие становище CON/2019/10 по искане на Banco de España от името на държавния секретар за икономиката и подкрепата на бизнеса.

Административно управление

Становище на Управителния съвет относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

На 6 март 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/11 относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Председател на Комитета за организационно развитие

На 6 март 2019 г. Управителният съвет назначи г-н Михаел Димер, главен директор по услугите в ЕЦБ, за председател на Комитета за организационно развитие, считано от 15 март 2019 г.

Банков надзор

Санкция на ЕЦБ за нарушаване на максималния размер на големите експозиции

На 15 февруари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да наложи административна санкция на Sberbank Europe AG за нарушаване на максималния размер на големите експозиции през 2015 г. Подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Решение на ЕЦБ относно значимостта на една поднадзорна кредитна институция

На 1 март 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за промяна на значимостта на AS PNB Banka по искане на националния надзорен орган на Латвия. Впоследствие на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор беше публикувано прессъобщение по темата.

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2018

На 8 март 2019 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност за 2018 г., изготвен в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 („Регламента за ЕНМ“), и одобри неговото публикуване и изпращането му до Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Еврогрупата и националните парламенти на участващите държави членки. Докладът беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 21 март 2019 г., четвъртък, след представянето му от председателя на Надзорния съвет пред Европейския парламент на същата дата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите