Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2019

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 20. marca 2019 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila príslušnú správu za rok 2018. Bližšie informácie sú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2018, ktorá bude zverejnená 1. apríla 2019 na internetovej stránke ECB.

Externá komunikácia

Zmena skratky krátkodobej eurovej sadzby na €STR a oznámenie dátumu prvého zverejnenia

Dňa 12. marca 2019 ECB oznámila rozhodnutie Rady guvernérov o zmene skratky krátkodobej eurovej sadzby z ESTER na €STR s okamžitou platnosťou. Zároveň uviedla, že sa môžu začať technické prípravy na používanie tejto sadzby. 14. marca 2019 ECB oznámila, že sadzbu €STR po prvýkrát zverejní 2. októbra 2019. Sadzba bude zohľadňovať obchodnú aktivitu z 1. októbra 2019. ECB zároveň uviedla, že poskytne výpočet jednorazového spreadu medzi sadzbami €STR a EONIA v súlade s metodikou, ktorú odporučila pracovná skupina zaoberajúca sa eurovými bezrizikovými sadzbami. Súvisiace tlačové správy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Výročná správa ECB za rok 2018

Dňa 15. marca 2019 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2018. Výročná správa bude predložená Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a na internetovej stránke ECB bude zverejnená 1. apríla 2019 v 22 úradných jazykoch Európskej únie.

Operácie na trhu

Akceptácia nezávislého poskytovateľa ratingového nástroja v rámci ECAF

Dňa 28. februára 2019 Rada guvernérov vyhovela žiadosti CRIF Ratings S.r.l. stať sa nezávislým poskytovateľom ratingového nástroja v rámci Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Vychádzala pritom z hodnotenia súladu ratingového nástroja s akceptačnými kritériami ECAF. Aktualizovaný zoznam nezávislých poskytovateľov ratingových nástrojov je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Správa o hodnotení účinkov prechodu na jednotnú oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA)

Dňa 22. februára 2019 Rada guvernérov vzala na vedomie správu o hodnotení účinkov prechodu na SEPA úhrady a inkasá a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB.

Aktualizácia dokumentácie o modeli korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM)

Dňa 15. marca 2019 Rada guvernérov schválila aktualizáciu postupov modelu korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM) pre zmluvné strany Eurosystému (tzv. brožúru CCBM) a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Okrem toho bola aktualizovaná a zverejnená aj technická príloha pod názvom „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area“. Táto výročná aktualizácia obsahovala len menšie vecné zmeny. Obidva aktualizované dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stiahnutie odporúčania ECB zmeniť článok 22 štatútu

Dňa 20. marca 2019 sa Rada guvernérov rozhodla stiahnuť odporúčanie ECB prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k súdnym príkazom na odovzdanie hlavného súkromného obydlia v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/8 dňa 18. februára 2019 na žiadosť írskeho ministerstva spravodlivosti, rovnosti a právnej reformy.

Stanovisko ECB k návrhu zákona o ochrane hlavného bydliska v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/9 dňa 27. februára 2019 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k vytvoreniu makroprudenciálnej rady v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/10 dňa 28. februára 2019 na žiadosť Banco de España v mene štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti a podporu podnikania.

Správa a riadenie

Stanovisko Rady guvernérov k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Dňa 6. marca 2019 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/11 k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky.

Predseda Výboru pre organizačný vývoj

Dňa 6. marca 2019 Rada guvernérov s účinnosťou od 15. marca 2019 vymenovala Michaela Diemera, vrchného riaditeľa ECB pre oblasť služieb, za predsedu Výboru pre organizačný vývoj.

Bankový dohľad

Sankcia za prekročenie limitov veľkých expozícií

Dňa 15. februára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad uložiť administratívnu sankciu Sberbank Europe AG za prekročenie limitov veľkých expozícií v roku 2015. Podrobnejšie informácie sú v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutie ECB o významnosti dohliadanej úverovej inštitúcie

Dňa 1. marca 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zmeniť úroveň významnosti AS PNB Banka, a to na základe žiadosti lotyšského vnútroštátneho orgánu dohľadu. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu za rok 2018

Dňa 8. marca 2019 Rada guvernérov prijala výročnú správu ECB o činnosti dohľadu za rok 2018 vypracovanú v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 („nariadenia o SSM“) a schválila jej zverejnenie a odovzdanie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej komisii, Euroskupine a národným parlamentom zúčastnených členských štátov. V nadväznosti na prezentáciu správy predsedom Rady pre dohľad v Európskom parlamente vo štvrtok 21. marca 2019 bola správa v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá