Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάρτιος 2019

Νομισματική πολιτική

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με τις απαγορεύσεις νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 20 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 της ΣΛΕΕ και τους συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση συμμόρφωσης για το 2018. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό διατίθενται σε ειδική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2018, η οποία θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την 1η Απριλίου 2019.

Εξωτερική επικοινωνία

Αλλαγή του ακρωνυμίου του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου για τη ζώνη του ευρώ σε €STR και ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης δημοσίευσης

Στις 12 Μαρτίου 2019 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αλλάξει, με άμεση ισχύ, το ακρωνύμιο του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου για τη ζώνη του ευρώ από «ESTER» σε «€STR», διευκρινίζοντας ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες σε τεχνικό επίπεδο για τη χρήση του εν λόγω επιτοκίου. Στις 14 Μαρτίου 2019 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει το €STR για πρώτη φορά στις 2 Οκτωβρίου 2019, αντανακλώντας τη συναλλακτική δραστηριότητα της 1ης Οκτωβρίου 2019. Ανέφερε επίσης ότι θα παράσχει τον υπολογισμό εφάπαξ διαφοράς (spread) μεταξύ του €STR και του EONIA, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που συνέστησε η ομάδα εργασίας για τα επιτόκια μηδενικού κινδύνου στη ζώνη του ευρώ. Τα σχετικά δελτία Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2018

Στις 15 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2018, η οποία θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Απριλίου 2019.

Δραστηριότητες αγορών

Αποδοχή τρίτου φορέα παροχής μέσων διαβάθμισης σύμφωνα με το ECAF

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την αίτηση της CRIF Ratings S.r.l. να γίνει τρίτος φορέας παροχής μέσων διαβάθμισης σύμφωνα με το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem credit assessment framework - ECAF), με βάση την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μέσων διαβάθμισης με τα κριτήρια αποδοχής του ECAF. Ο ενημερωμένος κατάλογος με τρίτους φορείς παροχής μέσων διαβάθμισης είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Μετάπτωση στον SEPA – έκθεση αξιολόγησης επιπτώσεων

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης αξιολόγησης επιπτώσεων σχετικά με τη μετάπτωση στις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) και ενέκρινε τη δημοσίευση της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών

Στις 15 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση των διαδικασιών του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (correspondent central banking model - CCBM) για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος (το «φυλλάδιο CCBM») και τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, μαζί με τεχνικό παράρτημα με τίτλο «CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area», το οποίο επίσης επικαιροποιήθηκε αναλόγως. Αυτή η ετήσια επικαιροποίηση περιλάμβανε μικρές τροποποιήσεις επί της ουσίας. Τα δύο επικαιροποιημένα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόσυρση της σύστασης της ΕΚΤ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού

Στις 20 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποσύρει τη σύσταση της ΕΚΤ για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κατάσχεση της κύριας κατοικίας με δικαστική απόφαση στην Ιρλανδία

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/8, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ισότητας και Νομοθετικής Μεταρρύθμισης της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με σχέδιο νόμου σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας στην Ελλάδα

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/9, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύσταση συμβουλίου μακροπροληπτικής αρχής στην Ισπανία

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/10, κατόπιν αιτήματος της Banco de España, για λογαριασμό της Υφυπουργού Οικονομίας και Στήριξης των Επιχειρήσεων.

Εταιρική διακυβέρνηση

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 6 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/11 αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης

Στις 6 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Michael Diemer, Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών της ΕΚΤ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης. Ο διορισμός τίθεται σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2019.

Τραπεζική εποπτεία

Επιβολή κύρωσης από την ΕΚΤ λόγω παράβασης των ορίων μεγάλων ανοιγμάτων

Στις 15 Φεβρουαρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης στη Sberbank Europe AG για παράβαση των ορίων μεγάλων ανοιγμάτων το 2015. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία εποπτευόμενου πιστωτικού ιδρύματος

Την 1η Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για μεταβολή της σημασίας της AS PNB Banka κατόπιν αιτήματος της εθνικής εποπτικής αρχής της Λεττονίας. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2018

Στις 8 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2018, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 («κανονισμός ΕΕΜ»), και έδωσε το πράσινο φως για την έκδοσή της και τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωομάδα και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, έπειτα από την παρουσίασή της από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου