Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2019

Denarna politika

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 20. marca 2019 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), ki Evropski centralni banki dodeljuje nalogo, da spremlja skladnost centralnih bank EU s prepovedmi iz členov 123 in 124 PDEU in povezanih uredb, odobril poročilo o skladnosti za leto 2018. Več informacij o tem je v posebnem razdelku Letnega poročila ECB 2018, ki bo 1. aprila 2019 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Obveščanje javnosti

Spremenjena kratica za eursko kratkoročno obrestno mero (€STR) in napoved datuma začetka uporabe

ECB je 12. marca 2019 objavila obvestilo o sklepu Sveta ECB, da kratico za eursko kratkoročno obrestno mero spremeni iz »ESTER« v »€STR«, pri čemer sprememba začne veljati takoj, in obenem navedla, da se tehnične priprave na uporabo eurske kratkoročne obrestne mere lahko začnejo. ECB je 14. marca 2019 napovedala, da bo obrestno mero €STR prvič objavila 2. oktobra 2019, in sicer na podlagi trgovalne dejavnosti na dan 1. oktobra 2019. Navedla je tudi, da bo predstavila izračun enkratnega razmika med €STR in EONIA v skladu z metodologijo, ki jo priporoča delovna skupina o eurskih netveganih obrestnih merah. S tem povezana sporočila za javnost so objavljena na spletnem mestu ECB.

Letno poročilo ECB 2018

Svet ECB je 15. marca 2019 sprejel Letno poročilo ECB 2018, ki bo 1. aprila 2019 predstavljeno Odboru za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta in v 22 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno tudi na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Sprejetje zunanjega ponudnika bonitetnega orodja za uporabo v bonitetnem okviru Eurosistema

Svet ECB je 28. februarja 2019 sprejel prijavo podjetja CRIF Ratings S.r.l. za zunanjega ponudnika bonitetnega orodja za uporabo v bonitetnem okviru Eurosistema, in sicer na podlagi ocene skladnosti bonitetnega orodja z merili sprejemljivosti, ki veljajo za bonitetni okvir Eurosistema. Posodobljen seznam zunanjih ponudnikov bonitetnih orodij je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Migracija na SEPA poročilo o oceni učinka

Svet ECB se je 22. februarja 2019 seznanil s poročilom o oceni učinka migracije na kreditna plačila in direktne obremenitve enotnega območja plačil v eurih (SEPA) ter odobril njegovo objavo na spletnem mestu ECB.

Posodobitev dokumentacije o korespondenčnem centralnobančnem modelu

Svet ECB je 15. marca 2019 odobril posodobitev postopkov v okviru korespondenčnega centralnobančnega modela (CCBM) za nasprotne stranke Eurosistema (»brošura CCBM«) in njeno objavo na spletnem mestu ECB, skupaj s strokovno prilogo z naslovom »Informacije o CCBM za nasprotne stranke – povzetek pravnih instrumentov, ki se uporabljajo v euroobmočju«, ki je bila prav tako ustrezno posodobljena. Tokratna letna posodobitev je obsegala samo manjše stvarne popravke. Oba posodobljena dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Umik priporočila ECB o spremembi člena 22 Statuta

Svet ECB je 20. marca 2019 sklenil, da umakne priporočilo ECB za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o sodnih nalogih za izvršbo na rezidenčne stanovanjske nepremičnine na Irskem

Svet ECB je 18. februarja 2019 Mnenje CON/2019/8 sprejel na zahtevo irskega ministrstva za pravičnost, enakost in reformo prava.

Mnenje ECB o predlogu zakona o zaščiti rezidenčnih stanovanjskih nepremičnin v Grčiji

Svet ECB je 27. februarja 2019 Mnenje CON/2019/9 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o ustanovitvi odbora za makrobonitetna vprašanja v Španiji

Svet ECB je 28. februarja 2019 Mnenje CON/2019/10 sprejel na zahtevo centralne banke Banco de España, ki je za mnenje zaprosila v imenu španske državne sekretarke za gospodarske zadeve in podporo gospodarskim družbam.

Upravljanje in vodenje

Mnenje Sveta ECB o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Svet ECB je 6. marca 2019 sprejel Mnenje CON/2019/11 o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Predsednik Odbora za organizacijski razvoj

Svet ECB je 6. marca 2019 imenoval Michaela Diemerja, glavnega koordinatorja podpornih služb ECB, za predsednika Odbora za organizacijski razvoj. Imenovanje je začelo veljati 15. marca 2019.

Bančni nadzor

Sankcija s strani ECB zaradi kršitve omejitev velikih izpostavljenosti

Svet ECB 15. februarja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da naloži upravno kazen banki Sberbank Europe AG zaradi kršitve omejitev velikih izpostavljenosti v letu 2015. Podrobnejše informacije so v sporočilu za javnost, objavljenem na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Sklep ECB o pomembnosti nadzorovane kreditne institucije

Svet ECB 1. marca 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti institucije AS PNB Banka, in sicer na zahtevo latvijskega nacionalnega nadzornega organa. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo nato objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2018

Svet ECB je 8. marca 2019 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2018, pripravljeno v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1024/2013 (»uredba o EMN«), ter odobril njegovo objavo in predložitev Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Euroskupini in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic. Poročilo je bilo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavljeno v četrtek, 21. marca 2019, potem ko ga je predsednik Nadzornega odbora istega dne predstavil tudi Evropskemu parlamentu.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije