Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2019

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 20 mars 2019 godkände ECB-rådet denna efterlevnadsrapport för år 2018. Denna rapport upprättas i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i vilket ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget, samt relaterade förordningar. Ytterligare information om detta ärende finns i ett särskilt avsnitt i ECB:s årsrapport 2018, som offentliggörs på ECB:s webbplats den 1 april 2019.

Extern kommunikation

Förkortningen för den korta euroräntan ändras till €STR och information om användningsdatum

Den 12 mars 2019 meddelades ECB-rådets beslut om att, med omedelbar verkan, ändra förkortningen från ”Ester” till ”€STR” och att tekniska förberedelser för användningen av den korta euroräntan kan inledas. Den 14 mars 2019 meddelade ECB att €STR kommer att publiceras första gången den 2 oktober 2019 då den återspeglar handelsaktivitet den 1 oktober 2019. ECB uppgav också att beräkningen för en engångsspread (one-off spread) mellan €STR och Eonia kommer att tillhandahållas i enlighet med den metod som rekommenderas av arbetsgruppen för riskfria euroräntor. Pressmeddelanden om detta finns på ECB:s webbplats.

ECB:s årsrapport 2018

Den 15 mars 2019 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2018. Den kommer att överlämnas till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor och finnas på ECB:s webbplats på EU:s 22 officiella språk den 1 april 2019.

Marknadsoperationer

Godkännande av ett ratingverktyg som drivs av en utomstående operatörunder ECAF

Den 28 februari 2019 accepterade ECB-rådet en ansökan av CRIF Ratings S.r.l. om att bli utomstående operatör av ett ratingverktyg under Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF), baserat på en utvärdering av ratingverktygets överensstämmelse med ECAF:s kriterier för godkännande. Listan över utomstående operatörer av ratingverktyg har uppdaterats och är tillgänglig på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Övergång till SEPA – konsekvensbedömning

Den 22 februari 2019, tog ECB-rådet del av konsekvensbedömningen av övergången till ett gemensamt eurobetalningsområde (SEPA) kreditöverföringar och autogiro. Publiceringen av rapporten på ECB:s webbplats godkändes.

Uppdatering av information om korrespondentcentralbanksmodellen

Den 15 mars 2019 godkände ECB-rådet årliga uppdateringar av korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) - förfaranden för Eurosystemets motparter (”CCBM-broschyren”) och dess tekniska bilaga kallad ”CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area”. ECB-rådet godkände också publiceringen av båda dokumenten. Båda uppdaterade dokumenten innefattade bara ringa ändringar och finns på ECB:s webbplats.

Tillbakadragande av ECB:s rekommendation om ändring av artikel 22 i stadgan

Den 20 mars 2019 beslutade ECB att dra tillbaka en rekommendation för ett beslut av Europaparlamentet och rådet om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om regler som ska beaktas av inskrivningsmyndigheten när den beviljar fastighetsinteckning för huvudbostäder i Irland

Den 18 februari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/8 på begäran av det irländska ministeriet för rättsliga frågor, jämställdhet och lagstiftningsreformer.

ECB:s yttrande om ett lagförslag om skydd för huvudbostäder i Grekland

Den 27 februari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/9 på begäran av det grekiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om inrättandet av ett makrotillsynsråd i Spanien

Den 28 februari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/10 på begäran av Banco de España, som företrädde statssekreteraren för ekonomi och företagsstöd.

Organisationsstyrning

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

Den 6 mars 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/11 om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion.

Ordförande för kommittén för organisatorisk utveckling

Den 6 mars 2019 utsåg ECB-rådet Michael Diemer, ECB:s Chief Services Officer, till ordförande för kommittén för organisatorisk utveckling. Förordnandet gäller fr.o.m. den 15 mars 2019.]

Banktillsyn

ECB:s sanktioner för brott mot reglerna om stora exponeringar

Den 15 februari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att utfärda administrativa påföljder för Sberbank Europe AG som bröt mot reglerna om stora exponeringar 2015. Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats för banktillsyn

ECB:s beslut om status för ett kreditinstitut under tillsyn

Den 1 mars 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att ändra statusen för AS PNB Banka efter en begäran från den lettiska nationella tillsynsmyndigheten. Ett pressmeddelande om detta publicerades därefter på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2018

Den 8 mars 2019 antog EU-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2018, som utarbetades i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1024/2013 (SSM-förordningen), och godkände att den överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, Europeiska kommissionen och Eurogruppen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn måndagen den 21 mars 2019 sedan tillsynsnämndens ordförande presenterat den inför Europaparlamentet samma dag.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media