Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2019

Rahapoliitika

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

20. märtsil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks vastavusaruande 2018. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2018. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 1. aprillil 2019.

Avalikud suhted

Euro lühiajalise intressimäära uus akronüüm €STR ja selle kasutuselevõtu kuupäev

12. märtsil 2019 andis EKP teada EKP nõukogu otsusest asendada euro lühiajalise intressimäära nimetus ESTER nimetusega €STR, mis võetakse kohe kasutusele. Otsuse kohaselt võivad uue viiteintressimäära kasutuselevõtu tehnilised ettevalmistused alata. 14. märtsil 2019 teatas EKP, et €STR avaldatakse esimest korda 2. oktoobril 2019 kajastamaks kauplemistegevust seisuga 1. oktoober 2019. Ühtlasi esitatakse €STRi ja EONIA erinevuse ühekordne arvutus, mis tehakse vastavalt euro riskivabade intressimääradega tegeleva töörühma soovitatud metoodikale. Sellekohased pressiteated on kättesaadavad EKP veebilehel.

EKP aastaaruanne 2018

15. märtsil 2019 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2018. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile ja avaldatakse EKP veebilehel Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles 1. aprillil 2019.

Turuoperatsioonid

Kolmandast isikust reitinguvahendite pakkuja aktsepteerimine eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus

28. veebruaril 2019 kiitis EKP nõukogu heaks CRIF Ratings S.r.l. taotluse saada eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus aktsepteeritud kolmandast isikust reitinguvahendite pakkujaks. Nõukogu otsus põhines hinnangul reitinguvahendi vastavuse kohta eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku aktsepteeritavuskriteeriumitele. Kolmandast isikust reitinguvahendite pakkujate ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

SEPA-le ülemineku mõjuhinnang

22. veebruaril 2019 tutvus EKP nõukogu ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku mõjuhinnanguga ja kiitis heaks selle avaldamise EKP veebilehel.

Uuendatud teave keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku kohta

15. märtsil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks väljaande „Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik (CCBM). Menetluskord eurosüsteemi osapooltele” ajakohastatud versiooni ja selle avaldamise EKP veebilehel koos tehnilise lisaga („Teave osapooltele: ülevaade õiguslikest instrumentidest euroalal”), mida samuti ajakohastati. Dokumentidesse tehti iga-aastase korralise läbivaatamise käigus üksnes väiksemaid faktimuudatusi. Mõlemad ajakohastatud dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

EKPSi ja EKP põhikirja artikli 22 muutmist käsitleva EKP soovituse tagasivõtmine

20. märtsil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse võtta tagasi EKP soovitus seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 22. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus kohtuotsuste kohta, mis käsitlevad peamise elukoha omandit Iirimaal

18. veebruaril 2019 võttis EKP nõukogu Iirimaa justiits-, võrdõiguslikkuse ja õigusreformi ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/8.

EKP arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb peamise elukoha kaitset Kreekas

27. veebruaril 2019 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/9.

EKP arvamus makrotasandi usaldatavusnõuete nõukogu asutamise kohta Hispaanias

28. veebruaril 2019 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja ettevõtlusküsimuste riigisekretäri nimel tegutsenud Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2019/10.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu arvamus seoses ELi nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

6. märtsil 2019 võttis EKP nõukogu vastu arvamuse CON/2019/11 seoses ELi nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta.

Organisatsioonilise arengu komitee esimees

6. märtsil 2019 nimetas EKP nõukogu EKP tugiteenuste peakoordinaatori Michael Diemeri organisatsioonilise arengu komitee esimehe ametisse alates 15. märtsist 2019.

Pangandusjärelevalve

EKP määratud karistus riskide kontsentreerumise piirangute rikkumise eest

15. veebruaril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule määrata halduskaristus Sberbank Europe AG-le riskide kontsentreerumise piirangute rikkumise eest 2015. aastal. Täpsemat teavet saab EKP pangandusjärelevalve veebilehel avaldatud pressiteatest.

EKP otsus järelevalve alla kuuluva krediidiasutuse olulisuse kohta

1. märtsil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule AS PNB Banka staatuse muutmise kohta Läti riikliku järelevalveasutuse taotlusel. Sellekohane pressiteade avaldati hiljem EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev 2018. aasta aruanne

8. märtsil 2019 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2018. aasta aruande, mis koostati määruse (EL) nr 1024/2013 (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) artikli 20 kohaselt, ning andis loa see avaldada ja esitada Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, Euroopa Komisjonile, eurorühmale ja osalevate liikmesriikide parlamentidele. Järelevalvenõukogu esimees tutvustas aruannet neljapäeval, 21. märtsil 2019 Euroopa Parlamendis ja seejärel avaldati see EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid