Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2019

Monetair beleid

Naleving door de centrale banken van het verbod op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 20 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om toe te zien op de naleving van de in de artikelen 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante verordeningen gespecificeerde verbodsbepalingen door de centrale banken in de EU), zijn goedkeuring gehecht aan het nalevingsverslag over het jaar 2018. Verdere informatie over dit onderwerp kan worden gevonden in een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het Jaarverslag 2018 van de ECB, dat op 1 april 2019 wordt gepubliceerd op de website van de ECB.

Externe communicatie

Verandering van de afkorting van de korte rente voor de euro in €STR en bekendmaking van de startdatum

Op 12 maart 2019 heeft de ECB bekendgemaakt dat de Raad van Bestuur besloten heeft de afkorting ‘ESTER’ voor de korte rente voor de euro met onmiddellijke ingang te veranderen in ‘€STR’. Daarbij heeft ze aangegeven dat de technische voorbereidingen voor het gebruik van de korte rente voor de euro kunnen starten. Op 14 maart 2019 heeft de ECB aangekondigd dat ze de €STR voor het eerst zal publiceren op 2 oktober 2019, op basis van de handelsactiviteit op 1 oktober 2019. Ze heeft eveneens meegedeeld dat ze een eenmalige spread zal berekenen tussen de €STR en de Eonia, in overeenstemming met de door de werkgroep risicovrije euroreferentierentes aanbevolen methodologie. De bijbehorende persberichten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Jaarverslag 2018 van de ECB

Op 15 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag 2018 van de ECB, dat aan de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement zal worden aangeboden en in 22 officiële talen van de Europese Unie op de website van de ECB zal worden gepubliceerd op 1 april 2019.

Markttransacties

Acceptatie van een derdenaanbieder van ratingtools in het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem

Op 28 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur de kandidatuur van CRIF Ratings S.r.l. als derdenaanbieder van ratingtools in het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem (Eurosystem credit assessment framework - ECAF) aanvaard, op basis van zijn beoordeling van de conformiteit van de ratingtool met de aanvaardingscriteria van het ECAF. De geactualiseerde lijst van derdenaanbieders van ratingtools is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

SEPA-migratie – effectbeoordelingsverslag

Op 22 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het effectbeoordelingsverslag van de migratie naar het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (Single Euro Payments Area - SEPA) voor overboekingen en automatische afschrijvingen, en ingestemd met de publicatie van dit verslag op de ECB-website.

Bijgewerkte informatie over het correspondentenmodel voor centrale banken

Op 15 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een update van de procedures van het correspondentenmodel voor centrale banken (correspondent central banking model – CCBM) voor tegenpartijen van het Eurosysteem (de CCBM-brochure), evenals aan de publicatie ervan op de website van de ECB, samen met een technische bijlage getiteld ‘CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area’ (CCBM-informatie voor tegenpartijen - samenvatting van de in het eurogebied gebruikte rechtsinstrumenten), die eveneens overeenkomstig is bijgewerkt. Deze jaarlijkse update behelst slechts kleine feitelijke wijzigingen. Beide gewijzigde documenten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Intrekking van de aanbeveling van de ECB om artikel 22 van de Statuten te wijzigen

Op 20 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten de ECB-aanbeveling voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank in te trekken. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake rechterlijke bevelen voor bezit van hoofd privé-woningen in Ierland

Op 18 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Ierse ministerie van Justitie, Gelijkheid en Wettelijke Hervorming, Advies CON/2019/8 aangenomen.

Advies van de ECB inzake een wetsontwerp voor de bescherming van hoofdverblijven in Griekenland

Op 27 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/9.

Advies van de ECB betreffende de oprichting van een macroprudentiële raad in Spanje

Op 28 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banco de España namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Bedrijfsondersteuning, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/10.

Corporate governance

Advies van de Raad van Bestuur inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Op 6 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/11 inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank.

Voorzitter van het Comité voor organisatieontwikkeling

Op 6 maart 2019 heeft de Raad van bestuur Michael Diemer, Chief Services Officer van de ECB, benoemd tot voorzitter van het Comité voor organisatieontwikkeling, met ingang van 15 maart 2019.

Bankentoezicht

Sanctie van de ECB wegens een inbreuk op de grenswaarde voor omvangrijke risico’s

Op 15 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een administratieve boete op te leggen aan Sberbank Europe AG wegens een inbreuk op de grenswaarde voor omvangrijke risico’s in 2015. Zie voor nadere informatie een persbericht dat gepubliceerd is op de website van ECB-Bankentoezicht.

ECB-besluit inzake de significantie van een onder toezicht staande kredietinstelling

Op 1 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de significantiestatus van AS PNB Banka te veranderen, op verzoek van de Letse nationale toezichthoudende autoriteit. Vervolgens werd een persbericht hierover gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtwerkzaamheden in 2018

Op 8 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2018, dat is opgesteld overeenkomstig Artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 (‘GTM-verordening’), en zijn toestemming gegeven voor publicatie en voor toezending ervan aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep, en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten. Het Jaarverslag werd op donderdag 21 maart 2019 gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht, na de presentatie ervan door de voorzitter van de Raad van Toezicht aan het Europees Parlement op die dag.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media