Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2019

Měnová politika

Dodržování zákazů měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), která ECB pověřuje úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 SFEU a souvisejících nařízeních ze strany centrálních bank zemí EU, schválila Rada guvernérů dne 20. března 2019 zprávu o dodržování uvedených zákazů za rok 2018. Další informace k tomuto tématu lze nalézt ve zvláštní části výroční zprávy ECB za rok 2018, která bude zveřejněna 1. dubna 2019 na internetových stránkách ECB.

Externí komunikace

Změna zkratky pro krátkodobé eurové sazby na €STR a oznámení data zahájení

ECB oznámila 12. března 2019 rozhodnutí Rady guvernérů změnit s okamžitou účinností zkratku pro krátkodobé eurové sazby z „ESTER“ na „€STR“ a uvedla, že technické přípravy na používání krátkodobé eurové sazby mohou začít. ECB oznámila 14. března 2019, že €STR poprvé zveřejní 2. října 2019 a sazba tak bude odrážet obchodní aktivitu z 1. října 2019. ECB rovněž uvedla, že poskytne výpočet jednorázového spreadu mezi sazbami €STR a EONIA, a to v souladu s metodikou doporučenou pracovní skupinou pro eurové bezrizikové sazby. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Výroční zpráva ECB za rok 2018

Rada guvernérů schválila 15. března 2019 výroční zprávu ECB za rok 2018, která bude předložena Výboru Evropskému parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti a dne 1. dubna 2019 zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 22 úředních jazycích Evropské unie.

Tržní operace

Přijetí externího poskytovatele ratingového nástroje podle ECAF

Rada guvernérů přijala 28. února 2019 žádost od CRIF Ratings S.r.l., aby se stala externím poskytovatelem ratingového nástroje podle rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika (ECAF), na základě svého hodnocení souladu tohoto ratingového nástroje s kritérii přijatelnosti stanovenými ECAF. Aktualizovaný seznam externích poskytovatelů ratingových nástrojů je uveden na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Přechod na SEPA – zpráva o posouzení dopadů

Rada guvernérů vzala 22. února 2019 na vědomí zprávu o posouzení dopadů týkající se přechodu na Jednotnou oblast pro platby v eurech (SEPA) pro úhrady a přímé inkaso a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB.

Aktualizace dokumentace modelu korespondentské centrální banky

Rada guvernérů schválila 15. března 2019 aktualizované postupy modelu korespondentské centrální banky pro protistrany Eurosystému („brožura o CCBM“) a její zveřejnění na internetových stránkách ECB společně s technickou přílohou nazvanou „CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area“ (Informace o CCBM pro protistrany – souhrn právních nástrojů používaných v eurozóně), která byla rovněž v tomto smyslu aktualizována. Letošní aktualizace zahrnovala pouze menší věcné úpravy. Oba aktualizované dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpětvzetí doporučení ECB ke změně článku 22 statutu

Rada guvernérů rozhodla 20. března 2019 vzít zpět doporučení ECB k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k soudním příkazům k vydání hlavního soukromého obydlí v Irsku

Rada guvernérů přijala 18. února 2019 stanovisko CON/2019/8 na žádost irského ministerstva pro spravedlnost, rovnost a reformu práva.

Stanovisko ECB k návrhu zákona o ochraně primárního bydliště v Řecku

Rada guvernérů přijala 27. února 2019 stanovisko CON/2019/9 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke zřízení makroobezřetnostní rady ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 28. února 2019 stanovisko CON/2019/10 na žádost Banco de España jménem španělské státní tajemnice pro hospodářské záležitosti a podporu podnikání.

Správa a řízení

Stanovisko Rady guvernérů k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Rada guvernérů přijala 6. března 2019 stanovisko CON/2019/11 ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky.

Předseda Výboru pro organizační rozvoj

Rada guvernérů jmenovala 6. března 2019 Michaela Diemera, vrchního ředitele pro oblast služeb, do funkce předsedy Výboru pro organizační rozvoj s účinností od 15. března 2019.

Bankovní dohled

Sankce ECB za porušení limitů velkých expozic

Rada guvernérů nevznesla 15. února 2019 námitky k návrhu Rady dohledu uložit Sberbank Europe AG správní sankci za porušení limitů velkých expozic v roce 2015. Podrobnější informace jsou k dispozici v související tiskové zprávě zveřejněné na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Rozhodnutí ECB o významu dohlížené úvěrové instituce

Rada guvernérů nevznesla 1. března 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu změnit na žádost lotyšského vnitrostátního orgánu dohledu status významnosti AS PNB Banka. Související tisková zpráva byla následně zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu za rok 2018

Rada guvernérů přijala 8. března 2019 výroční zprávu ECB o činnosti dohledu za rok 2018, vypracovanou v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č 1024/2013 („nařízení o SSM“), a schválila její zveřejnění a předání Evropskému parlamentu, Radě, Evropské komisi, Euroskupině a národním parlamentům zúčastněných členských států. Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu ve čtvrtek 21. března 2019 poté, co ji týž den představí předseda Rady dohledu Evropskému parlamentu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média