Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada marts

Monetārā politika

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2019. gada 20. martā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro LESD 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja atbilstības ziņojumu par 2018. gadu. Sīkāka informācija par to sniegta ECB 2018. gada pārskata, kas 2019. gada 1. aprīlī tiks publicēts ECB interneta vietnē, atsevišķā sadaļā.

Ārējā komunikācija

Euro īstermiņa procentu likmes akronīma maiņa uz €STR un paziņojums par izmantošanas uzsākšanas datumu

ECB 2019. gada 12. martā paziņoja par Padomes lēmumu mainīt euro īstermiņa procentu likmes akronīmu no "ESTER" uz "€STR", šim lēmumam stājoties spēkā nekavējoties, un norādīja, ka var sākties tehniskās sagatavošanās darbi euro īstermiņa procentu likmes izmantošanai. ECB 2019. gada 14. martā paziņoja, ka tā pirmo reizi publicēs €STR 2019. gada 2. oktobrī, atspoguļojot 2019. gada 1. oktobra tirdzniecības aktivitāti. ECB arī norādīja, ka tā veiks vienreizēju €STR un EONIA starpības aprēķinu saskaņā ar bezriska procentu likmju darba grupas ieteikto metodoloģiju. Attiecīgie paziņojumi presei pieejami ECB interneta vietnē.

ECB 2018. gada pārskats

Padome 2019. gada 15. martā apstiprināja ECB 2018. gada pārskatu, kurš 2019. gada 1. aprīlī tiks iesniegts Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejai un publicēts ECB interneta vietnē 22 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Tirgus operācijas

Trešās personas – reitinga instrumenta sniedzēja – apstiprināšana saskaņā ar ECAF

Padome 2019. gada 28. februārī pieņēma CRIF Ratings S.r.l. pieteikumu, lai kļūtu par trešo personu – reitinga instrumenta sniedzēju – saskaņā ar Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmu (ECAF), pamatojoties uz tās novērtējumu par šā reitinga instrumenta atbilstību ECAF apstiprināšanas kritērijiem. Aktualizētais trešo personu – reitinga instrumentu sniedzēju – saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

SEPA migrācija ietekmes novērtējuma ziņojums

Padome 2019. gada 22. februārī pieņēma zināšanai ietekmes novērtējuma ziņojumu par migrāciju uz Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) kredīta pārvedumu un tiešā debeta shēmām un apstiprināja tā publicēšanu ECB interneta vietnē.

Aktualizēta dokumentācija par centrālo banku korespondentattiecību modeli

Padome 2019. gada 15. martā apstiprināja banku korespondentattiecību modeļa (CCBM) aktualizētās procedūras Eurosistēmas darījuma partneriem ("CCBM brošūras") un to publicēšanu ECB interneta vietnē kopā ar tehnisko pielikumu "CCBM informācija darījuma partneriem – euro zonā izmantoto juridisko instrumentu kopsavilkums", kurš arī tika attiecīgi aktualizēts. Aktualizēšana tiek veikta reizi gadā un šoreiz ietvēra tikai nelielas datu pārmaiņas. Abi aktualizētie dokumenti pieejami ECB interneta vietnē.

ECB ieteikuma labot Statūtu 22. pantu atsaukšana

Padome 2019. gada 20. martā nolēma atsaukt ECB ieteikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par tiesas nolēmumiem attiecībā uz mājokļu, kas ir pastāvīgā dzīvesvieta, atsavināšanu Īrijā

Padome 2019. gada 18. februārī pieņēma Atzinumu CON/2019/8 pēc Īrijas Tieslietu, vienlīdzības un tiesību aktu reformu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par likumprojektu par galvenās dzīvesvietas aizsardzību Grieķijā

Padome 2019. gada 27. februārī pieņēma Atzinumu CON/2019/9 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par makroprudenciālās padomes izveidošanu Spānijā

Padome 2019. gada 28. februārī pieņēma Atzinumu CON/2019/10 pēc Banco de España lūguma Spānijas valsts sekretāra ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos vārdā.

Korporatīvā vadība

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

Padome 2019. gada 6. martā pieņēma Atzinumu CON/2019/11 par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu.

Organizācijas attīstības komitejas priekšsēdētājs

Padome 2019. gada 6. martā iecēla Valdes atbalsta funkciju vadītāju Mihaelu Dīmeru (Michael Diemer) par Organizācijas attīstības komitejas priekšsēdētāju (spēkā ar 2019. gada 15. martu).

Banku uzraudzība

ECB sankcijas par liela riska darījumu limitu pārkāpšanu

Padome 2019. gada 15. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzlikt Sberbank Europe AG administratīvo sodu par liela riska darījumu limitu pārkāpšanu 2015. gadā. Sīkāka informācija pieejama attiecīgā paziņojumā presei, kas publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB lēmums par uzraudzītās kredītiestādes nozīmīgumu

Padome 2019. gada 1. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz AS PNB Bankas nozīmīguma statusa maiņu pēc Latvijas valsts uzraudzības iestādes lūguma. Attiecīgs paziņojums presei pēc tam tika publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB pārskats par uzraudzības darbību 2018. gadā

Padome 2019. gada 8. martā apstiprināja ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību 2018. gadā, kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (VUM regula) 20. pantu, un deva atļauju to publicēt un nosūtīt Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai, Eurogrupai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem. Pārskats ceturtdien, 2019. gada 21. martā, tika publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē pēc tam, kad tajā pašā dienā Uzraudzības valdes priekšsēdētājs ar to bija iepazīstinājis Eiropas Parlamentu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem