Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Maaliskuu 2019

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.3.2019 raportin kieltojen noudattamisesta vuonna 2018. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta käsitellään EKP:n vuoden 2018 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 1.4.2019.

Viestintä

Euromääräisten markkinoiden lyhyen koron lyhenteen muuttaminen ja koron ensimmäisen julkaisupäivän ilmoittaminen

EKP ilmoitti 12.3.2019 EKP:n neuvoston päättäneen muuttaa euromääräisten markkinoiden lyhyen koron (euro short-term rate) lyhenteen ESTER muotoon €STR. Päätös tuli voimaan välittömästi. EKP myös ilmoitti, että €STR-koron käyttöönoton tekniset valmistelut voidaan aloittaa. EKP ilmoitti 14.3.2019, että se julkaisee €STR-koron ensimmäisen kerran 2.10.2019, jolloin korko perustuu 1.10.2019 tehtyihin transaktioihin. EKP myös ilmoitti laskevansa €STR-koron ja eoniakoron erotuksen kertaluonteisesti euromääräisten rahamarkkinoiden riskittömiä korkoja käsittelevän työryhmän suositteleman metodologian mukaisesti. Aihetta käsittelevät lehdistötiedotteet ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n vuosikertomus 2018

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2019 EKP:n vuoden 2018 vuosikertomuksen, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 22:lla EU:n virallisella kielellä 1.4.2019 ja esitellään samana päivänä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Markkinaoperaatiot

Uuden kolmannen osapuolen luottoluokitusvälinepalvelun toimittajan hyväksyminen eurojärjestelmän luottoriskiarvioinnissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.2.2019 CRIF Ratings S.r.l:n kolmannen osapuolen luottoluokitusvälinepalvelun toimittajaksi arvioituaan luottoluokitusvälineen täyttävän eurojärjestelmän luottoriskiarvioinnin hyväksyntävaatimukset. EKP:n verkkosivuilla on ajantasainen luettelo kolmannen osapuolen luottoluokitusvälinepalveluiden toimittajista.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) järjestelyjen käyttöönotto vaikutusten arviointiraportti

EKP:n neuvosto tutustui 22.2.2019 SEPA-tilisiirtojen ja -suoraveloitusten käyttöönoton vaikutusten arviointiraporttiin ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla.

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevien asiakirjojen päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2019 vuotuiset päivitykset kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevaan menettelykuvaukseen eurojärjestelmän vastapuolille ja sen teknisenä liitteenä olevaan yhteenvetoon sopimuksista/menettelyistä euroalueella. Päivityksessä asiakirjoihin tehtiin vain pieniä asiamuutoksia. EKP:n neuvosto antoi myös luvan julkaista päivitetyt asiakirjat, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP peruuttaa suosituksensa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 22 muuttamisesta

EKP:n neuvosto päätti 20.3.2019 peruuttaa EKP:n suosituksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto velallisen vakituisena asuntona käyttämää omaisuutta koskevista häätöpäätöksistä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 18.2.2019 Irlannin oikeus-, tasa-arvo- ja lainuudistusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/8.

EKP:n lausunto ensisijaisten asuntojen suojaa koskevasta lakiesityksestä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 27.2.2019 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/9.

Lausunto makrovakautta valvovan lautakunnan perustamisesta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 28.2.2019 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2019/10. Pyyntö esitettiin taloudesta ja yritystuesta vastaavan Espanjan valtiosihteerin puolesta.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 6.3.2019 asiasta lausunnon CON/2019/11.

Organisaation kehittämiskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 6.3.2019 EKP:n palvelujohtajan Michael Diemerin organisaation kehittämiskomitean puheenjohtajaksi. Nimitys tuli voimaan 15.3.2019.

Pankkivalvonta

EKP:n määräämä hallinnollinen seuraamus suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten rikkomisesta

EKP:n neuvosto jätti 15.2.2019 vastustamatta valvontaelimen esitystä määrätä Sberbank Europe AG:lle hallinnollinen seuraamus suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten rikkomisesta vuonna 2015. Aiheesta on kerrottu tarkemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

EKP:n päätös valvottavan luottolaitoksen merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 1.3.2019 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnosta AS PNB Bankan merkittävyysluokan muuttamisesta. Muutos tehtiin Latvian kansallisen valvontaviranomaisen pyynnöstä. EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistiin aiheesta kertova lehdistötiedote.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2018

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.3.2019 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä sen julkaisemisen ja lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle, euroryhmälle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. YVM-asetuksen (asetus (EU) N:o 1024/2013) artiklan 20 mukaisesti laadittu toimintakertomus julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla torstaina 21.3.2019 sen jälkeen, kun valvontaelimen puheenjohtaja oli esitellyt sen Euroopan parlamentille.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle