SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2019

Pengepolitik

Centralbankernes overholdelse af forbuddene mod monetær finansiering og privilegeret adgang

Den 20. marts 2019 vedtog Styrelsesrådet 2018-rapporten om overholdelsen i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvorefter det er ECB's opgave at overvåge, at centralbanker i EU overholder forbuddene i traktatens artikel 123 og 124 og de dertil knyttede forordninger. Nærmere oplysninger herom findes i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2018, som bliver offentliggjort på ECB's websted 1. april 2019.

Ekstern kommunikation

Ændring af akronymet for den korte eurorente til €STR og meddelelse om startdatoen

Den 12. marts 2019 meddelte ECB, at Styrelsesrådet havde besluttet at ændre akronymet for den korte eurorente fra "ESTER" til "€STR" med øjeblikkelig virkning. ECB specificerede samtidig, at de tekniske forberedelser til at anvende den korte eurorente kunne begynde. Den 14. marts 2019 meddelte ECB, at €STR vil blive offentliggjort første gang 2. oktober 2019, og at den vil afspejle handelsaktiviteten 1. oktober 2019. ECB erklærede samtidig, at der vil blive beregnet et "engangsspænd" (one off spread) mellem €STR og EONIA i overensstemmelse med den metode, som arbejdsgruppen for risikofrie eurorenter har anbefalet. Pressemeddelelserne om dette findes på ECB's websted.

ECB's årsberetning 2018

Den 15. marts 2019 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2018, som vil blive forelagt Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg og offentliggjort på ECB's websted den 1. april 2019 på 22 af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Markedsoperationer

Godkendelse af ekstern leverandør af ratingværktøj inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering (ECAF)

Den 28. februar 2019 godkendte Styrelsesrådet ansøgningen fra CRIF Ratings S.r.l. om at blive ekstern leverandør af et ratingværktøj inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering (ECAF) efter at have evalueret, at ratingværktøjet opfylder ECAF's kriterier for godkendelse. Den opdaterede fortegnelse over eksterne leverandører af ratingværktøjer findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Migrering til SEPA – konsekvensanalyse

Den 22. februar 2019 tog Styrelsesrådet konsekvensanalysen af migreringen til det fælles eurobetalingsområde (SEPA) for kreditoverførsler og direkte debiteringer til efterretning og godkendte, at den blev offentliggjort på ECB's websted.

Opdateringer af dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen (Correspondent Central Banking Model – CCBM)

Den 15. marts 2019 godkendte Styrelsesrådet en opdatering af CCBM's procedurer for Eurosystemets modparter ("CCBM-brochuren") og dens offentliggørelse på ECB's websted sammen med et teknisk bilag med titlen "CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area", der også er blevet opdateret. Denne årlige opdatering indbefattede kun mindre faktuelle ændringer. Begge de opdaterede dokumenter findes på ECB's websted.

Tilbagetrækning af ECB's henstilling med henblik på at ændre statuttens artikel 22

Den 20. marts 2019 besluttede Styrelsesrådet, at ECB's henstilling med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank skulle trækkes tilbage. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB’s websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om retsafgørelser vedrørende overtagelse af privat hovedbolig i Irland

Den 18. februar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/8 på anmodning af det irske justitsministerium og ministerium for ligestilling og lovreformer.

ECB's udtalelse om et lovforslag til beskyttelse af primær bopæl i Grækenland

Den 27. februar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/9 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om oprettelse af et makroprudentielt råd i Spanien

Den 28. februar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/10 på anmodning af Banco de España på vegne af den spanske minister for økonomiske anliggender og erhvervsfremme.

Corporate governance

Styrelsesrådets udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Den 6. marts 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/11 om en henstilling fra Rådet om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion.

Formanden for Komiteen for Organisatorisk Udvikling

Den 6. marts 2019 udnævnte Styrelsesrådet Michael Diemer, ECB's Chief Services Officer, til formand for Komiteen for Organisatorisk Udvikling med virkning fra 15. marts 2019.

Banktilsyn

ECB pålægger sanktion for overtrædelse af grænsen for store eksponeringer

Den 15. februar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om at pålægge Sberbank Europe AG en administrativ sanktion for overtrædelse af grænsen for store eksponeringer i 2015. Nærmere oplysninger om dette findes i en pressemeddelelse, som er offentliggjort på ECB’s banktilsynswebsted.

Afgørelse fra ECB om signifikansen af et kreditinstitut under tilsyn

Den 1. marts 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at ændre AS PNB Bankas signifikansstatus efter anmodning af den nationale tilsynsmyndighed i Letland. En pressemeddelelse i tilknytning hertil er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2018

Den 8. marts 2019 vedtog Styrelsesrådet "Årsrapport for ECB's tilsynsvirksomhed 2018", som er udarbejdet i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1024/2013 ("SSM-forordningen"), og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort og fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, Eurogruppen samt til de nationale parlamenter i de deltagende medlemslande. Rapporten blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted torsdag den 21. marts 2019, efter at formanden for Tilsynsrådet havde forelagt den for Europa-Parlamentet samme dag.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt