Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2019

Polityka pieniężna

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

20 marca 2019 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie w sprawie przestrzegania przez banki centralne w roku 2018 zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu, zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w którym nałożono na EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne z UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 TFUE oraz odnośnych rozporządzeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej części raportu rocznego EBC za rok 2018, który zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC 1 kwietnia 2019.

Komunikacja zewnętrzna

Zmiana skrótu nazwy krótkoterminowej stopy dla euro na €STR i ogłoszenie daty jej pierwszego opublikowania

12 marca 2019 EBC ogłosił decyzję Rady Prezesów o zmianie skrótu nazwy krótkoterminowej stopy dla euro, ze skutkiem natychmiastowym, z „ESTER” na „€STR” oraz podał, że można zacząć przygotowania techniczne do stosowania tej stopy. 14 marca 2019 EBC ogłosił, że stopa €STR zostanie po raz pierwszy opublikowana 2 października 2019, na podstawie obrotów z 1 października 2019. Podał również, że przedstawi obliczenie jednorazowego spreadu między stopami €STR i EONIA zgodnie z metodologią zaleconą przez grupę roboczą ds. wolnych od ryzyka stóp procentowych dla euro. Komunikaty prasowe w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej EBC.

Raport roczny EBC za rok 2018

15 marca 2019 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC za rok 2018, który zostanie przedstawiony Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego oraz udostępniony na stronie internetowej EBC w 22 językach urzędowych Unii Europejskiej 1 kwietnia 2019.

Operacje rynkowe

Zatwierdzenie zewnętrznego dostawcy narzędzia ratingowego zgodnie z zasadami ECAF

28 lutego 2019 Rada Prezesów przyjęła wniosek CRIF Ratings S.r.l. o zaakceptowanie go jako zewnętrznego dostawcy narzędzia ratingowego zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF), na podstawie oceny zgodności tego narzędzia z kryteriami ECAF. Aktualny wykaz zewnętrznych dostawców narzędzi ratingowych jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Przejście na SEPA – sprawozdanie z oceny wpływu

22 lutego 2019 Rada Prezesów zapoznała się ze sprawozdaniem z oceny wpływu przejścia na polecenia przelewu i polecenia zapłaty w ramach jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) oraz wyraziła zgodę na publikację tego sprawozdania na stronie internetowej EBC.

Aktualizacja dokumentacji dotyczącej systemu banków centralnych korespondentów

15 marca 2019 Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację dokumentu pt. CCBM brochure przedstawiającego procedury systemu banków centralnych korespondentów (CCBM) dla kontrahentów Eurosystemu oraz jego publikację na stronie internetowej EBC wraz z załącznikiem technicznym pt. CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area przedstawiającym zestawienie instrumentów prawnych stosowanych w strefie euro, który również został zaktualizowany. W ramach tej corocznej aktualizacji wprowadzono jedynie niewielkie zmiany dotyczące stanu faktycznego. Oba zaktualizowane dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC.

Wycofanie zalecenia EBC w sprawie zmiany art. 22 Statutu

20 marca 2019 Rada Prezesów podjęła decyzję o wycofaniu zalecenia EBC dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie orzeczeń sądowych dotyczących przejmowania posiadania nieruchomości stanowiących główne prywatne miejsce zamieszkania w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/8 w dniu 18 lutego 2019 na wniosek irlandzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Równouprawnienia i Reformy Prawa.

Opinia EBC w sprawie projektu ustawy dotyczącej ochrony nieruchomości stanowiących główne miejsce zamieszkania w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/9 w dniu 27 lutego 2019 na wniosek greckiego Ministerstwa Finansów.

Opinia EBC w sprawie ustanowienia rady makroostrożnościowej w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/10 w dniu 28 lutego 2019 na wniosek Banco de España złożony w imieniu hiszpańskiego Sekretarza Stanu ds. Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorstw.

Zarządzanie wewnętrzne

Opinia Rady Prezesów w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

6 marca 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/11 w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Przewodniczący Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego

6 marca 2019 Rada Prezesów powołała Michaela Diemera, Szefa Służb EBC, na przewodniczącego Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego, ze skutkiem od 15 marca 2019.

Nadzór bankowy

Sankcja EBC za przekroczenie limitu dużych ekspozycji

15 lutego 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o nałożenie sankcji administracyjnej na Sberbank Europe AG za przekroczenie limitu dużych ekspozycji w roku 2015. Więcej informacji podano w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Decyzja EBC w sprawie istotności nadzorowanej instytucji kredytowej

1 marca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zmianę statusu istotności AS PNB Banka na podstawie wniosku łotewskiego krajowego organu nadzoru. Komunikat prasowy w tej sprawie został następnie opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2018

8 marca 2019 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2018, sporządzony zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 (rozporządzenie SSM), oraz zatwierdziła jego publikację i przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Europejskiej, Eurogrupie i parlamentom krajowym uczestniczących państw członkowskich. Raport został opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 21 marca 2019 (czwartek), po przedstawieniu go tego samego dnia Parlamentowi Europejskiemu przez przewodniczącego Rady ds. Nadzoru.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami