Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

април 2018 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Обявяване на публична консултация по проект за надзорни очаквания по отношение на киберустойчивостта

На 6 април 2018 г. Управителният съвет одобри обявяването на публична консултация по проект за надзорни очаквания по отношение на киберустойчивостта на инфраструктури на финансовия пазар. Като част от надзорната стратегия на Евросистемата за киберустойчивостта на инфраструктурите на финансовия пазар очакванията въвеждат в действие общите насоки за киберустойчивост на инфраструктури на финансовия пазар, публикувани през юни 2016 г. от Комитета за плащания и пазарни инфраструктури на Банката за международни разплащания и Международната организация на комисиите за ценни книжа. Повече информация е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно създаването на рамка за секюритизация в Кипър

На 4 април 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/16 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka и Закона за Държавната сметна палата

На 6 април 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/17 по искане на говорителя на Hrvatski Sabor (хърватския парламент).

Становище на ЕЦБ относно правната рамка за обезпечени облигации в Чешката република

На 9 април 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/18 по искане на Министерството на финансите на Чешката република.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на свързани правни актове

На 11 април 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/19 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд

На 11 април 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/20 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно конвертирането на кредити в швейцарски франкове в Словения

На 16 април 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/21 по искане на Националното събрание на Република Словения.

Статистика

Комуникационен пакет за интегрираната отчетна рамка

На 29 март 2018 г. Управителният съвет реши да усъвършенства комуникацията по интегрираната рамка на ЕСЦБ за статистическа отчетност на банките, като одобри публикуването на уебсайта на ЕЦБ на актуализирана версия на Речника на интегрираното отчитане за банките и Интегрираната отчетна рамка. Актуализираната уебстраница представя по-специално разширен обзор на интегрираната отчетна рамка. Дългосрочният подход на ЕСЦБ има за цел преди всичко да повиши ефективността на отчитането и да намали бремето за банките, като същевременно продължи да осигурява на потребителите висококачествени данни.

Административно управление

Решение на ЕЦБ относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година

На 19 април 2018 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2018/12 относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година. Решението и прессъобщение по темата ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 30 април 2018 г.

Банков надзор

Спазване на Препоръката на ЕБО относно обхвата на субектите в плана за възстановяване на групата

На 26 март 2018 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че по отношение на значимите институции, които се намират под нейния пряк надзор, ЕЦБ прилага, считано от 26 март 2018 г., Препоръката относно обхвата на субектите в плана за възстановяване на групата (EBA/REC/2017/02).

Спазване на насоките на ЕБО относно свързаните клиенти

На 12 април 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да спазва Насоките на ЕБО относно свързаните клиенти съгласно точка 39 на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите