Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2018

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Offentligt samråd om utkastet till översiktsförväntningar avseende cyberresiliens

Den 6 april godkände ECB-rådet att ett offentligt samråd inleds om översiktsförväntningar avseende cyberresiliens för finansiella marknadsstrukturer. Som del av Eurosystemets översiktsstrategi för cyberresiliens för finansiella marknadsstrukturer, ska förväntningarna operationalisera den globala vägledningen om cyberresiliens för finansiella marknadsstrukturer som publicerats av BIS (Banken för internationell betalningsutjämning) kommitté för betalningar och marknadsinfrastruktur (CPMI) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn i juni 2016. Mer information finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om inrättandet av ett ramverk för värdepapperisering i Cypern

Den 4 april 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/16 på begäran av finansministeriet i Cypern.

ECB:s yttrande om ändringar i lagen om Hrvatska Narodna Banka och lagen om den statliga revisionsmyndigheten

Den 6 april 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/17 på begäran av talmannen för Hrvatski Sabor (det kroatiska parlamentet).

ECB:s yttrande om det rättsliga ramverket för säkerställda obligationer i Tjeckien

Den 9 april 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/18 på begäran av finansministeriet i Tjeckien.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och relaterade lagar.

Den 11 april 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/19 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om inrättandet av Europeiska valutafonden

Den 11 april 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/20 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc i Slovenien

Den 16 april 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/21 på begäran av Sloveniens nationalförsamling.

Statistik

Kommunikationspaket för integrerad rapporteringsram

Den 29 mars 2018 beslutade ECB-rådet att förbättra kommunikationen om ECBS integrerade ram för datainsamling för banker genom att godkänna offentliggörandet av en uppdatering på ECB:s webbplats av bankernas integrerade rapporteringsordlista och den integrerade rapporteringsramen. På den uppdaterade webbplatsen finns framför allt en mer omfattande överblick av den integrerade rapporteringsramen. ECBS långsiktiga metod ska främst öka effektiviteten av rapporteringen och minska bankernas börda och även fortsättningsvis förse användarna med högkvalitativ data.

Organisationsstyrning

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2018

Den 19 april 2018 antog ECB-rådet beslut ECB/2018/12 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2018. Beslutet och ett pressmeddelande publiceras på ECB:s webbplats den 30 april 2018.

Banktillsyn

Efterlevnad av EBA:s rekommendation om täckning av enheter i en koncernåterhämtningsplan

Den 26 mars 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att meddela den Europeiska bankmyndigheten (EBA) att ECB följer EBA:s rekommendation (Recommendation on the coverage of entities in a group recovery plan (EBA/Rec/2017/02)) för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn från den 26 mars 2018.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om kunder med inbördes anknytning

Den 12 april 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att meddela EBA att ECB avser att följa EBA:s riktlinjer om kunder med inbördes anknytning i enlighet med artikel 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013 för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media