Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

April 2018

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Start van de openbare raadpleging over concepttoezichtsverwachtingen ten aanzien van cyberweerbaarheid

Op 6 april 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de start van een openbare raadpleging over concepttoezichtsverwachtingen ten aanzien van cyberweerbaarheid voor financiëlemarktinfrastructuren. Als onderdeel van de toezichtsstrategie van het Eurosysteem ten aanzien van de cyberweerbaarheid van financiëlemarktinfrastructuren, dienen de verwachtingen ertoe de in juni 2016 door het Comité voor Betalings- en Marktinfrastructuren van de Internationale Bank voor Betalingen en de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders gepubliceerde mondiale richtlijnen voor cyberweerbaarheid voor financiëlemarktinfrastructuren ten uitvoer te leggen. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de instelling van een securitisatiekader in Cyprus

Op 4 april 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/16.

ECB-Advies inzake de Wet op Hrvatska Narodna Banka en de Wet op de Nationale Rekenkamer in Kroatië

Op 6 april 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van Hrvatski Sabor (het Kroatische Parlement), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/17.

ECB-Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties in Tsjechië

Op 9 april 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Republiek Tsjechië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/18.

ECB-Advies betreffende een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese bankautoriteit) en daarmee verband houdende rechtsinstrumenten

Op 11 april 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/19.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees Monetair Fonds

Op 11 april 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/20.

ECB-Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen in Slovenië

Op 16 april 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/21.

Statistieken

Communicatiepakket voor een geïntegreerd rapportagekader

Op 29 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur besloten de communicatie over het geïntegreerde statistischerapportagekader van het ESCB voor banken te versterken door zijn goedkeuring te geven voor publicatie, op de website van de ECB, van een update van het Banks’ Integrated Reporting Dictionary en het Integrated Reporting Framework. De geactualiseerde webpagina biedt daardoor in het bijzonder een uitgebreider overzicht van het Integrated Reporting Framework. De langetermijnbenadering van het ESCB beoogt voornamelijk de efficiëntie van de rapportage te vergroten en de last voor banken te verminderen, en tegelijkertijd gebruikers te blijven voorzien van gegevens van hoge kwaliteit.

Corporate governance

ECB-Besluit betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2018

Op 19 april 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2018/12 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2018. Op 30 april 2018 zal het Besluit, samen met een persbericht over dit onderwerp, worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Naleving van de EBA-aanbeveling over de behandeling van entiteiten in het groepsherstelplan

Op 26 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, per 26 maart 2018 voldoet aan de EBA-Aanbeveling over de behandeling van entiteiten in het groepsherstelplan (EBA/REC/2017/02).

Naleving van de EBA-richtsnoeren voor verbonden cliënten

Op 12 april 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voornemens is zich te houden aan de EBA-richtsnoeren voor verbonden cliënten uit hoofde van artikel 4, lid 1, punt (39) van Verordening (EU) nr. 575/2013.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media