Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Απρίλιος 2018

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με σχέδιο προσδοκιών όσον αφορά την επίβλεψη της ανθεκτικότητας έναντι κυβερνοεπιθέσεων

Στις 6 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με σχέδιο προσδοκιών όσον αφορά την επίβλεψη της ανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής επίβλεψης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την ανθεκτικότητα των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών έναντι κυβερνοεπιθέσεων, οι προσδοκίες θέτουν σε επιχειρησιακή εφαρμογή τις παγκόσμιες κατευθύνσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών έναντι κυβερνοεπιθέσεων που δημοσίευσαν η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς τον Ιούνιο του 2016. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου τιτλοποιήσεων στην Κύπρο

Στις 4 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/16, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Hrvatska Narodna Banka και του νόμου για την κρατική ελεγκτική υπηρεσία

Στις 6 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/17 για λογαριασμό του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Κροατίας (Hrvatski Sabor.)

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καλυμμένες ομολογίες στην Τσεχική Δημοκρατία

Στις 9 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/18, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και σχετικές νομικές πράξεις

Στις 11 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/19, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

Στις 11 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/20, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναδιάρθρωση των δανείων σε ελβετικό φράγκο στη Σλοβενία

Στις 16 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/21, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Στατιστικά στοιχεία

Δέσμη επικοινωνίας για το πλαίσιο ενοποιημένης υποβολής στοιχείων

Στις 29 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει την επικοινωνία σχετικά με το πλαίσιο του ΕΣΚΤ για την ενοποιημένη υποβολή στατιστικών στοιχείων από τις τράπεζες εγκρίνοντας τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ επικαιροποιημένης έκδοσης του λεξικού για την ενοποιημένη υποβολή στοιχείων από τις τράπεζες και του πλαισίου ενοποιημένης υποβολής στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, η επικαιροποιημένη ιστοσελίδα παρουσιάζει πιο εκτεταμένα το πλαίσιο ενοποιημένης υποβολής στοιχείων. Η μακροπρόθεσμη προσέγγιση του ΕΣΚΤ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να αυξήσει την αποδοτικότητα της υποβολής στοιχείων και να μειώσει την επιβάρυνση για τις τράπεζες, συνεχίζοντας να παρέχει στους χρήστες δεδομένα υψηλής ποιότητας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018

Στις 19 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2018/12 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018. Η απόφαση, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Συμμόρφωση με τη σύσταση της ΕΑΤ σχετικά με την κάλυψη οντοτήτων σε σχέδιο ανάκαμψης ομίλου

Στις 26 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τη σύσταση της ΕΑΤ σχετικά με την κάλυψη οντοτήτων σε σχέδιο ανάκαμψης ομίλου (EBA/Rec/2017/02) από τις 26 Μαρτίου 2018.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τους συνδεδεμένους πελάτες

Στις 12 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τους συνδεδεμένους πελάτες σύμφωνα με το στοιχείο 39) του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου