Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada aprīlis

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Sākta sabiedriskā apspriešana par noturības pret kiberuzbrukumiem pārraudzības gaidu projektu

Padome 2018. gada 6. aprīlī apstiprināja sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu par finanšu tirgus infrastruktūru noturības pret kiberuzbrukumiem pārraudzības gaidu projektu. Kā daļa no Eurosistēmas finanšu tirgus infrastruktūru noturības pret kiberuzbrukumiem stratēģijas šīs gaidas izmantojamas Starptautisko norēķinu bankas Maksājumu un tirgus infrastruktūras komitejas un Starptautiskās vērtspapīru komisiju organizācijas 2016. gada jūnijā publicēto vispārējo norādījumu par finanšu tirgus infrastruktūru noturību pret kiberuzbrukumiem ieviešanai. Sīkāka informācija pieejama ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par vērtspapīrošanas regulējuma izveidi Kiprā

Padome 2018. gada 4. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2018/16 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka un Likumā par Valsts revīzijas iestādi

Padome 2018. gada 6. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2018/17 pēc Hrvatski Sabor (Horvātijas parlamenta) spīkera lūguma.

ECB atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu Čehijas Republikā

Padome 2018. gada 9. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2018/18 pēc Čehijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi) un saistītajiem tiesību aktiem

Padome 2018. gada 11. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2018/19 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi

Padome 2018. gada 11. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2018/20 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par aizdevumu Šveices frankos konvertāciju Slovēnijā

Padome 2018. gada 16. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2018/21 pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas lūguma.

Statistiska

Komunikāciju pakete par integrēto pārskatu sniegšanas sistēmu

Padome 2018. gada 29. martā pieņēma lēmumu uzlabot komunikāciju par ECBS banku statistikas pārskatu sniegšanas integrēto sistēmu, atļaujot publicēt ECB interneta vietnē aktualizētu Banku integrētās datu sniegšanas vārdnīcas un integrētā pārskatu sniegšanas regulējuma versiju. Konkrētāk runājot, aktualizētajā interneta vietnē sniegts plašāks pārskats par integrēto pārskatu sniegšanas regulējumu. ECBS ilgtermiņa pieejas pamatmērķis ir uzlabot pārskatu sniegšanas efektivitāti un samazināt banku slogu, joprojām nodrošinot lietotājus ar augstas kvalitātes datiem.

Korporatīvā vadība

ECB lēmums par gada uzraudzības maksu kopējo summu 2018. gadam

Padome 2018. gada 19. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2018/12 par gada uzraudzības maksu kopējo summu 2018. gadam. Lēmums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei 2018. gada 30. aprīlī tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Atbilstība EBI ieteikumam par vienību iekļaušanu grupas atveseļošanas plānā

Padome 2018. gada 26. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka ECB attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tiešā tās uzraudzībā, nodrošina atbilstību EBI ieteikumam par vienību iekļaušanu grupas atveseļošanas plānā (EBA/Rec/2017/02) no 2018. gada 26. marta.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par savstarpēji saistītiem klientiem

Padome 2018. gada 12. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot (EBI), ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB plāno nodrošināt atbilstību EBI pamatnostādnēm par savstarpēji saistītiem klientiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 39. apakšpunktā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem