Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2018

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Otvorenie verejnej konzultácie o návrhu očakávaní dohľadu v oblasti kybernetickej odolnosti

Dňa 6. apríla 2018 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o návrhu očakávaní dohľadu v oblasti kybernetickej odolnosti infraštruktúr finančného trhu. V rámci stratégie Eurosystému v oblasti dohľadu nad kybernetickou odolnosťou infraštruktúr finančného trhu majú tieto očakávania umožniť praktické uplatnenie všeobecných usmernení týkajúcich sa kybernetickej odolnosti infraštruktúr finančného trhu, ktoré v júni 2016 zverejnil Výbor pre platobné a trhové infraštruktúry Banky pre medzinárodné zúčtovanie spolu s Medzinárodnou organizáciou komisií pre cenné papiere. Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zriadeniu rámca pre sekuritizácie na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/16 dňa 4. apríla 2018 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Štátnom kontrolnom úrade

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/17 dňa 6. apríla 2018 v mene hovorcu chorvátskeho parlamentu (Hrvatski Sabor).

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy v Českej republike

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/18 dňa 9. apríla 2018 na žiadosť ministerstva financií Českej republiky.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a súvisiacim právnym predpisom

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/19 dňa 11. apríla 2018 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o zriadení Európskeho menového fondu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/20 dňa 11. apríla 2018 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/21 dňa 16. apríla 2018 na žiadosť Národného zhromaždenia Slovinskej republiky.

Štatistika

Súbor komunikačných materiálov o integrovanom rámci vykazovania

Dňa 29. marca 2018 sa Rada guvernérov rozhodla posilniť komunikáciu o integrovanom rámci štatistického vykazovania ESCB pre banky a schválila zverejnenie aktualizácie integrovaného slovníka pre vykazovanie bánk a integrovaného rámca pre vykazovanie na internetovej stránke ECB. Aktualizovaná webová stránka ponúka najmä podrobnejší prehľad integrovaného rámca pre vykazovanie. Dlhodobým cieľom ESCB v tejto oblasti je predovšetkým zvýšenie efektívnosti vykazovania a zníženie záťaže bánk za súčasného zachovania vysokej kvality údajov poskytovaných používateľom.

Správa a riadenie

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018

Dňa 19. apríla 2018 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2018/12 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018. Rozhodnutie bude spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené 30. apríla 2018 na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa zahrnutia subjektov do plánov ozdravenia na úrovni skupiny

Dňa 26. marca 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že v prípade významných inštitúcií patriacich pod jej priamy dohľad ECB k 26. marcu 2018 spĺňa usmernenia EBA týkajúce sa zahrnutia subjektov do plánov ozdravenia na úrovni skupiny (EBA/Rec/2017/02).

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa prepojených klientov

Dňa 12. apríla 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že v prípade významných inštitúcií patriacich pod jej priamy dohľad sa ECB mieni riadiť usmerneniami EBA týkajúcimi sa prepojených klientov podľa článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá