Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2018

Turuinfrastruktuur ja maksed

Avalik konsultatsioon kübervastupidavusvõime järelevalvega seotud ootuste kavandi kohta

6. aprillil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse algatada avalik konsultatsioon finantsturu infrastruktuuride kübervastupidavusvõime järelevalvega seotud ootuste kavandi kohta. Järelevalveootused on osa eurosüsteemi loodud strateegiast finantsturu infrastruktuuride kübervastupidavusvõime järelevalveks ning nende eesmärk on rakendada asjaomaseid üleilmseid suuniseid, mille Rahvusvaheliste Arvelduste Panga maksete ja turuinfrastruktuuride komitee ning Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon avaldasid 2016. aasta juunis. Täpsem teave on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus väärtpaberistamise raamistiku loomise kohta Küprosel

4. aprillil 2018 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/16.

EKP arvamus Hrvatska Narodna Banka ja Riigikontrolli seaduse muudatuste kohta

6. aprillil 2018 võttis EKP nõukogu Horvaatia parlamendi esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2018/17.

EKP arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta Tšehhi Vabariigis

9. aprillil 2018 võttis EKP nõukogu Tšehhi Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/18.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ning seonduvate õigusaktide kohta

11. aprillil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/19.

EKP arvamus seoses ettepanekuga määrusega kohta, millega luuakse Euroopa Valuutafond

11. aprillil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/20.

EKP arvamus Šveitsi frankides antud laenude konverteerimise kohta Sloveenias

16. aprillil 2018 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2018/21.

Statistika

Integreeritud aruandlusraamistikuga seotud andmekogum

29. märtsil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse tõhustada teabeesitust pankade statistiliseks aruandluseks moodustatud EKPSi integreeritud raamistiku kohta. Sel eesmärgil kiitis nõukogu heaks otsuse avaldada EKP veebilehel pankadele mõeldud integreeritud aruandlusjuhiste ja integreeritud aruandlusraamistiku ajakohastatud versioonid. Eelkõige antakse veebilehel üksikasjalikum ülevaade integreeritud aruandlusraamistikust. EKPSi pikaajaline eesmärk on eelkõige tõhustada aruandlust ja vähendada pankade aruandluskoormust, jätkates samal ajal kvaliteetsete andmete esitamist.

Üldjuhtimine

EKP otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal

19. aprillil 2018 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2018/12 iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal. Otsus koos pressiteatega avaldatakse EKP veebilehel 30. aprillil 2018.

Pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) soovitus konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavas ettevõtjate käsitlemise kohta

26. märtsil 2018 tegi EKP nõukogu ettepaneku mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teatada EBA-le, et alates 26. märtsist 2018 järgib EKP tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA soovitust konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavas ettevõtjate käsitlemise kohta (EBA/Rec/2017/02).

EBA suunised omavahel seotud klientide kohta

12. aprillil 2018 tegi EKP nõukogu ettepaneku mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teatada EBA-le EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid omavahel seotud klientide kohta, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 39 punktis 1.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid