Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2018

Infrastruktura rynku i płatności

Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu oczekiwań nadzorczych dotyczących odporności cybernetycznej

6 kwietnia 2018 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu oczekiwań nadzorczych dotyczących odporności cybernetycznej infrastruktur rynku finansowego. Oczekiwania te, będące częścią strategii nadzoru zwierzchniego Eurosystemu w odniesieniu do cyberodporności infrastruktur rynku finansowego, mają ułatwić stosowanie w praktyce globalnych wytycznych w tej sprawie (Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures) wydanych przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych – Komitet ds. Płatności i Infrastruktur Rynku oraz Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w czerwcu 2016. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ustanowienia zasad dotyczących sekurytyzacji na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/16 w dniu 4 kwietnia 2018 na wniosek ministerstwa finansów Cypru.

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka oraz w ustawie o państwowym biurze kontroli

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/17 w dniu 6 kwietnia 2018 na wniosek przewodniczącego parlamentu chorwackiego (Hrvatski Sabor).

Opinia EBC w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji w Republice Czeskiej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/18 w dniu 9 kwietnia 2018 na wniosek ministra finansów Republiki Czeskiej.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/19 w dniu 11 kwietnia 2018 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/20 w dniu 11 kwietnia 2018 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie przewalutowania kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/21 w dniu 16 kwietnia 2018 na wniosek Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii.

Statystyka

Pakiet informacyjny dotyczący ram sprawozdawczości zintegrowanej

29 marca 2018 Rada Prezesów postanowiła rozszerzyć działania komunikacyjne dotyczące obowiązujących w ESBC ram zintegrowanej sprawozdawczości statystycznej banków, zatwierdzając zamieszczenie na stronie internetowej EBC zaktualizowanej wersji słownika zintegrowanej sprawozdawczości banków (BIRD) i ram sprawozdawczości zintegrowanej. W szczególności zmieniona strona przedstawia obszerniejsze omówienie ram sprawozdawczości zintegrowanej. Długofalowo podejście ESBC ma na celu przede wszystkim poprawę efektywności sprawozdawczości i zmniejszenie obciążenia banków, a jednocześnie dalsze dostarczanie wysokiej jakości danych na potrzeby użytkowników.

Zarządzanie wewnętrzne

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2018

19 kwietnia 2018 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2018/12 w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2018. Decyzja wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie zostanie opublikowana na stronie internetowej EBC 30 kwietnia 2018.

Nadzór bankowy

Przestrzeganie zalecenia EUNB w sprawie ujmowania podmiotów w grupowych planach naprawy

26 marca 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC od 26 marca 2018 przestrzega jego Zalecenia w sprawie ujmowania podmiotów w grupowych planach naprawy (EBA/REC/2017/02).

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie powiązanych klientów

12 kwietnia 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza przestrzegać jego wytycznych w sprawie powiązanych klientów zgodnie z art. 4 pkt 1 ust. 39 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami