Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

септември 2017 г.

Пазарни операции

Предоставяне от Евросистемата на нов необезпечен овърнайт лихвен процент

На 20 септември 2017 г. Управителният съвет взе решение за разработване на овърнайт лихвен процент за необезпечените транзакции в евро въз основа на наличните вече данни в Евросистемата. Лихвеният процент, който ще бъде създаден преди 2020 г., ще допълва съществуващите референтни проценти, предоставени от частния сектор, и ще служи като алтернативен референтен процент. Най-важните параметри на новия овърнайт лихвен процент ще бъдат представени пред участниците на пазара през 2018 г. Прессъобщение по темата и пояснителен документ с въпроси и отговори са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Политика на Евросистемата за идентифициране и надзор на доставчици на критично важни услуги от инфраструктурите на финансовия пазар

На 24 август 2017 г. Управителният съвет прие политика, която да бъде следвана от Евросистемата във връзка с идентифицирането и надзора на доставчици на критично важни услуги в инфраструктурите на финансовия пазар (ИФП). Политиката въвежда в действие по хармонизиран начин Рамката на надзорната политика на Евросистемата и е приложима за ИФП, които попадат в обхвата на нормативно установения мандат на Евросистемата, по-специално системно важните платежни системи (т.е. TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), системите за плащания на дребно, схемите за картови разплащания и T2S.

Допустимост на нови системи за сетълмент на ценни книжа и на нови преки връзки между тях

На 24 август 2017 г. Управителният съвет одобри като допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата системите за сетълмент на ценни книжа на трите балтийски държави Естония, Латвия и Литва, които ще бъдат оперирани от новия Nasdaq CSD след планираното им сливане. На 8 септември 2017 г. Управителният съвет одобри като допустима за използване в кредитните операции на Евросистемата още една нова система за сетълмент на ценни книжа с оператор Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP). На същия ден Управителният съвет също така одобри две нови преки връзки – между LuxCSD и Clearstream Banking AG (CBF) system и между Interbolsa и CBF system, които са създадени с оглед на последната вълна на преминаване към T2S. NCDCP вече е включен в списъка на ЕЦБ на допустимите схеми за сетълмент, а балтийските системи за сетълмент на ценни книжа и новите връзки ще бъдат добавени едва когато започнат да функционират. Пълният списък на всички допустими преки и релейни връзки е достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

Допустимост на допълнителни централни депозитари на ценни книжа за достъп до T2S

На 24 август и на 14 септември 2017 г. съответно Управителният съвет одобри Iberclear и Nasdaq CSD, както и NCDCP, като отговарящи на критериите за достъп до услуги на T2S. Съответно Iberclear и Nasdaq CSD успяха да преминат към T2S в рамките на последната вълна, която се осъществи успешно на 18 септември 2017 г. Планира се NCDCP да премине към T2S през октомври 2017 г. Пълният списък на допустимите централни депозитари на ценни книжа е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно допълнително изискване за погасяване на ипотечните кредити в Швеция

На 4 август 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/29 по искане на Finansinspektionen (Службата за финансов надзор в Швеция).

Становище на ЕЦБ относно проект на решение за провеждането на паричната политика на Hrvatska narodna banka

На 4 август 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/30 по искане на Hrvatska narodna banka.

Становище на ЕЦБ относно Закон за критичната инфраструктура в Словения

На 14 август 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/31 по искане на Министерството на отбраната на Словения.

Становище на ЕЦБ относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна

На 21 август 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/32 по искане на Министерството на правосъдието и обществения ред на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно отчитането на данни за кредитите в Австрия

На 21 август 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/33 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно проект на закон за изменение на Органическия закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique във връзка с броя на директорите в съвета на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

На 24 август 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/34 по искане на управителя на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, от името на министъра на финансите.

Становище на ЕЦБ относно изменения в режима за надзор на финансовите пазари в Австрия

На 25 август 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/35 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм в Словашката република

На 8 септември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/36 по искане на Министерство на финансите на Словашката република.

Становище на ЕЦБ относно междубанковия клиринг и сетълмент в Полша

На 20 септември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/37 по искане на председателя на Narodowy Bank Polski.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365

На 20 септември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/38 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент. Становището ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal

На 24 август 2017 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2017/24 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska

На 8 септември 2017 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2017/27 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията

На 3 август 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/23 за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица. Изменението отразява извършените неотдавна промени по рамката за надзорна отчетност след приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията във връзка със сравнителния анализ на вътрешните модели на институциите. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Публикуване на неповерителни версии на оценките на ЕЦБ за определяне на институции като проблемни или с вероятност да станат проблемни

На 14 август 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да приеме политика, съгласно която като общо правило на уебсайта на ЕЦБ да бъдат публично достъпни неповерителни версии на оценките за определяне на институции за проблемни или с вероятност да станат проблемни. Оценката на ЕЦБ за определяне на институции за проблемни или с вероятност да станат проблемни представлява надзорна оценка за отделна банка, отправена към Единния съвет по преструктуриране с цел той да може да изготви собствена оценка относно преструктурирането. Съответно Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да одобри публикуването на уебсайта на ЕЦБ на приетите от ЕЦБ оценки за определяне на институции за проблемни или с вероятност да станат проблемни по отношение на Banco Popular, Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza.

Спазване на Насоките на ЕБО относно изискванията за оповестяване на информация съгласно осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013

На 15 август 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че за значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да съблюдава Насоките относно изискванията за оповестяване на информация съгласно осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA-GL-2016-11). Съгласно предложението на Надзорния съвет пълното прилагане на насоките ще бъде ограничено до глобалните системно значими институции (Г-СЗИ) и другите системно значими институции (Д-СЗИ), докато от несистемните институции ще се очаква да прилагат само някои части от насоките.

Регламент на ЕЦБ за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация и Регламент на ЕЦБ за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки

На 25 август 2017 г. Управителният съвет прие Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25). Регламентът установява правила и процедури за финансовото отчитане на банки и банкови групи пред съответните надзорни органи. Измененията отразяват главно въведените в законодателството на Съюза регулаторни промени за хармонизиране на отчитането на финансова информация (FINREP) с изискванията на международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9) – новия отчетен стандарт за финансови инструменти. Измененията включват и други промени и класификации, изготвени въз основа на натрупания опит след приемането на регламента. В тях са взети предвид и получените коментари в рамките на публичната консултация по регламента. На 25 август 2017 г. Управителният съвет прие и Регламент (ЕС) 2017/1539 за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки (ЕЦБ/2017/26). Прессъобщение по темата, както и текстовете на двата регламента са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Решения за налагане на административни санкции

На 13 юли 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да наложи административни санкции на Permanent tsb Group Holdings plc на основание нарушаването на решения на ЕЦБ за налагане на специални изисквания за ликвидност. Прессъобщение по темата е публикувано на 28 август 2017 г. на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. В друго прессъобщение, публикувано на 15 септември 2017 г., се предоставя подробна информация за подобни санкции, наложени на Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (в принудителна административна ликвидация).

Публична консултация по проекти на ръководства на ЕЦБ за оценяване на заявления за издаване на лиценз

На 15 септември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да започне публична консултация по два проекта на ръководства на ЕЦБ – един за общо оценяване на заявления за издаване на лиценз и един, засягащ по-конкретно оценяването на заявления за издаване на лиценз от FinTech кредитни институции. Целта на двете ръководства е да се повиши прозрачността за потенциалните заявители и да се подобри разбирането на процедурите и критериите, които ЕЦБ прилага при оценката на заявленията за издаване на лицензи. Очаква се публичната консултация да започне скоро и да продължи до ноември 2017 г.

Ръководство на ЕЦБ относно оценката на степента на същественост

На 18 септември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да публикува окончателното ръководство на ЕЦБ относно оценката на степента на същественост заедно с резюмето на отговорите, в което се представя оценка на получените коментари в рамките на съответната публична консултация, която се проведе от декември 2016 г. до февруари 2017 г. Този документ ще послужи за основа на оценката на степента на същественост на разширенията на обхвата и измененията на метода на вътрешните модели и усъвършенствания метод за изчисляване на риска от корекция на кредитната оценка. Ръководството ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите