Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

September 2017

Operácie na trhu

Eurosystém zavádza novú nezabezpečenú jednodňovú úrokovú sadzbu

Dňa 20. septembra 2017 Rada guvernérov rozhodla o vytvorení nezabezpečenej eurovej jednodňovej úrokovej sadzby na základe údajov, ktoré už má Eurosystém k dispozícii. Táto sadzba, ktorá má byť vytvorená do roku 2020, má dopĺňať existujúce referenčné sadzby súkromného sektora a má slúžiť ako hraničná referenčná sadzba. Základné znaky tejto novej jednodňovej úrokovej sadzby budú účastníkom trhu oznámené v priebehu roka 2018. Súvisiaca tlačová správa je spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Politika Eurosystému týkajúca sa identifikácie a dohľadu nad kľúčovými poskytovateľmi infraštruktúr finančného trhu

Dňa 24. augusta 2017 Rada guvernérov schválila politiku, ktorú má Eurosystém uplatňovať v súvislosti s identifikáciou a dohľadom nad kľúčovými poskytovateľmi infraštruktúr finančného trhu. Politika harmonizovaným spôsobom zavádza do praxe rámec politiky dohľadu Eurosystému a vzťahuje sa na všetky infraštruktúry finančného trhu v rámci zákonného mandátu Eurosystému, predovšetkým systémovo dôležité platobné systémy (tzn. TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), retailové platobné systémy, systémy kartových platieb a T2S.

Akceptovateľnosť nových systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a nových priamych prepojení medzi nimi

Dňa 24. augusta 2017 Rada guvernérov schválila tri pobaltské systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi Estónska, Lotyšska a Litvy, ktoré bude po ich plánovanej fúzii prevádzkovať nový Nasdaq CSD, ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Dňa 8. septembra 2017 Rada guvernérov schválila ako akceptovateľný v úverových operáciách Eurosystému ďalší systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi, prevádzkovaný Národným centrálnym depozitárom cenných papierov SR (NCDCP). V ten istý deň zároveň Rada guvernérov schválila nové priame prepojenia medzi LuxCSD a Clearstream Banking AG (CBF) a medzi Interbolsa a CBF, ktoré boli vytvorené v súvislosti s finálnou vlnou prechodu na systém T2S. Systém NCDCP už ECB pridala do svojho zoznamu akceptovateľných systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi. Pobaltské systémy a nové priame prepojenia budú do zoznamu pridané až po ich uvedení do prevádzky. Zoznam všetkých akceptovateľných priamych a nepriamych prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Prístup dodatočných centrálnych depozitárov cenných papierov (central securities depositories – CSD) k T2S

Dňa 24. augusta 2017 Rada guvernérov schválila prístup Iberclear a Nasdaq CSD a 14. septembra 2017 prístup NCDCP k službám T2S. Iberclear a Nasdaq CSD tak môžu prejsť na T2S v rámci finálnej vlny, ktorá bola úspešne spustená 18. septembra 2017. Systém NCDCP má na T2S prejsť v októbri 2017. Úplný zoznam centrálnych depozitárov so schváleným prístupom k T2S je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k ďalšej požiadavke na splácanie hypotekárnych úverov vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/29 dňa 4. augusta 2017 na žiadosť švédskeho úradu pre finančný dohľad (Finansinspektionen).

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutia o uskutočňovaní menovej politiky Hrvatska narodna banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/30 dňa 4. augusta 2017 na žiadosť Hrvatska narodna banka.

Stanovisko ECB k zákonu o kritickej infraštruktúre v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/31 dňa 14. augusta 2017 na žiadosť slovinského ministerstva obrany.

Stanovisko ECB k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/32 dňa 21. augusta 2017 na žiadosť ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k vykazovaniu údajov o úveroch v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/33 dňa 21. augusta 2017 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu zákona, ktorým sa mení základný štatút NBB, so zreteľom na počet členov Rady NBB

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/34 dňa 24. augusta 2017 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúceho v mene ministra financií.

Stanovisko ECB k reforme dohľadu nad finančným trhom v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/35 dňa 25. augusta 2017 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v Slovenskej republike

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/36 dňa 8. septembra 2017 na žiadosť ministerstva financií Slovenskej republiky.

Stanovisko ECB k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/37 dňa 20. septembra 2017 na žiadosť guvernéra Narodowy Bank Polski.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/38 dňa 20. septembra 2017 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu. Stanovisko bude onedlho zverejnené na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal

Dňa 24. augusta 2017 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2017/24 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banco de Portugal. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie i na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska

Dňa 8. septembra 2017 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2017/27 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska. Odporúčanie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke

Dňa 3. augusta 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/23, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom. Zmena zohľadňuje nedávne zmeny rámca vykazovania údajov dohľadu v nadväznosti na prijatie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2070, pokiaľ ide o referenčné porovnávanie interných modelov inštitúcií. Rozhodnutie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie i na internetovej stránke ECB.

Zverejňovanie hodnotení ECB o zlyhaní alebo pravdepodobnom zlyhaní, ktoré nemajú dôverný charakter

Dňa 14. augusta 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť postup, na základe ktorého sa hodnotenia ECB o zlyhaní alebo pravdepodobnom zlyhaní (failing or likely to fail – FOLTF), ktoré nemajú dôverný charakter, vo všeobecnosti budú zverejňovať na internetovej stránke ECB. Hodnotenie FOLTF predstavuje dohľadový posudok individuálnej banky predkladaný Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií, ktorá na jeho základe uskutočňuje vlastné hodnotenie riešenia krízovej situácie. V tejto súvislosti Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť zverejnenie posudkov FOLTF, ktoré ECB prijala v prípade Banco Popular, Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza, na internetovej stránke ECB.

Súlad s usmerneniami EBA k požiadavkám na zverejňovanie informácií podľa ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Dňa 15. augusta 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa mieni riadiť usmerneniami k požiadavkám na zverejňovanie informácií podľa ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA-GL-2016-11), pokiaľ ide o významné inštitúcie patriace pod jej priamy dohľad. Podľa návrhu Rady pre dohľad sa budú usmernenia v plnej miere uplatňovať len v prípade globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a iných systémovo dôležitých inštitúcií, zatiaľ čo od nesystémových významných inštitúcií sa bude očakávať uplatňovanie len niektorých častí usmernení.

Nariadenie ECB, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu, a nariadenie ECB, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom

Dňa 25. augusta 2017 Rada guvernérov prijala nariadenie (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25). Nariadenie stanovuje pravidlá a postupy vykazovania finančných informácií bankami alebo bankovými skupinami príslušným orgánom dohľadu. Úpravy zohľadňujú najmä regulačné zmeny zavedené v práve Únie s cieľom zosúladiť vykazovanie finančných informácií (FINREP) s požiadavkami Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 9 (IFRS 9) – nového štandardu vykazovania finančných nástrojov. Nariadenie takisto obsahuje ďalšie zmeny a vysvetlenia vychádzajúce zo skúseností získaných od prijatia nariadenia. Zmeny zároveň zohľadňujú pripomienky prijaté počas verejnej konzultácie nariadenia. Dňa 25. augusta 2017 tiež Rada guvernérov prijala nariadenie (EÚ) 2017/1539, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26). Súvisiaca tlačová správa a príslušné právne predpisy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutia o uložení administratívnych sankcií

Dňa 13. júla 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadnu námietku proti návrhu Rady pre dohľad uložiť administratívne sankcie spoločnosti Permanent tsb Group Holdings plc z dôvodu porušenia rozhodnutí ECB stanovujúcich špecifické požiadavky na likviditu. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 28. augusta 2017. Ďalšia tlačová správa zverejnená 15. septembra 2017 obsahuje podrobné informácie o uložení podobných sankcií spoločnosti Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Verejná konzultácia o všeobecných zásadách ECB týkajúcich sa hodnotenia žiadostí o udelenie licencie

Dňa 15. septembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadnu námietku proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu k dvom navrhovaným súborom všeobecných zásad: všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie vo všeobecnosti a všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám. Účelom všeobecných zásad v oboch prípadoch je zvýšiť mieru transparentnosti pre potenciálnych žiadateľov a bližšie ich oboznámiť s postupom a kritériami, ktoré ECB pri posudzovaní žiadostí o udelenie licencie uplatňuje. Verejná konzultácia by sa mala začať už čoskoro a bude trvať do novembra 2017.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia závažnosti

Dňa 18. septembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadnu námietku proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť konečné znenie všeobecných zásad ECB týkajúcich sa hodnotenia závažnosti spolu so súhrnom odpovedí na pripomienky prijaté počas súvisiacej verejnej konzultácie, ktorá prebiehala od decembra 2016 do februára 2017. Všeobecné zásady budú slúžiť ako základ hodnotenia závažnosti rozšírení a zmien metódy interných modelov a pokročilej metódy na výpočet rizika úpravy ocenenia pohľadávok. Všeobecné zásady budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá