Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

září 2017

Tržní operace

Eurosystém zavádí novou nezajištěnou jednodenní úrokovou sazbu

Rada guvernérů rozhodla 20. září 2017 vytvořit nezajištěnou eurovou jednodenní úrokovou sazbu na základě údajů, které má již Eurosystém k dispozici. Tato sazba, která má být vytvořena do roku 2020, by doplňovala stávající referenční sazby vytvořené soukromým sektorem a sloužila by jako referenční sazba s funkcí pojistky. Hlavní parametry nové jednodenní úrokové sazby budou účastníkům trhu oznámeny během roku 2018. Související tisková zpráva je společně s vysvětlujícím souborem otázek a odpovědí k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Politika Eurosystému pro určování poskytovatelů kritických služeb infrastruktur finančního trhu a pro dohled nad nimi

Rada guvernérů schválila 24. srpna 2017 politiku, kterou by měl Eurosystém uplatňovat pro určování poskytovatelů kritických služeb infrastruktur finančního trhu (FMI) a pro dohled nad nimi. Politika uvádí harmonizovaně do provozu rámec dohledové politiky Eurosystému a uplatňuje se na infrastruktury finančního trhu, které spadají pod zákonný mandát Eurosystému, především na systémově významné platební systémy (tj. TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), systémy klientských plateb, systémy platebních karet a T2S.

Způsobilost nových systémů vypořádání obchodů s cennými papíry a nových přímých spojení mezi nimi

Rada guvernérů schválila 24. srpna 2017 tři pobaltské systémy vypořádání obchodů s cennými papíry (SSS) Estonska, Lotyšska a Litvy, které budou po jejich plánované fúzi provozovány novou Nasdaq CSD, jako způsobilé k použití pro úvěrové operace Eurosystému. Rada guvernérů schválila 8. září 2017 další nový systém vypořádání obchodů s cennými papíry, který provozuje slovenský Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP), jako způsobilý k použití pro úvěrové operace Eurosystému. Ve stejný den Rada guvernérů schválila také dvě nová přímá spojení z LuxCSD do systému Clearstream Banking AG (CBF) a z Interbolsa do systému CBF vytvořená s ohledem na konečnou vlnu migrace T2S. Zatímco NCDCP byl již do seznamu způsobilých systémů vypořádání zařazen, pobaltské systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a nová spojení budou do něj doplněna, jakmile budou spuštěna. Úplný seznam způsobilých přímých a zprostředkovaných spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Způsobilost dodatečných centrálních depozitářů cenných papírů (CSD) pro přístup k T2S

Rada guvernérů schválila 24. srpna 2017 způsobilost Iberclear a Nasdaq CSD a 14. září 2017 způsobilost NCDCP pro přístup ke službám T2S. Iberclear a Nasdaq CSD by tedy mohly přejít na T2S v rámci konečné vlny, která byla úspěšně spuštěna 18. září 2017. NCDCP by měl podle plánu přejít na T2S v říjnu 2017. Úplný seznam způsobilých centrálních depozitářů cenných papírů je uveden na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k dodatečnému požadavku na umořování hypoték ve Švédsku

Rada guvernérů přijala 4. srpna 2017 stanovisko CON/2017/29 na žádost Finansinspektionen (švédského orgánu pro finanční dohled).

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutí o provádění měnové politiky ze strany Hrvatska narodna banka

Rada guvernérů přijala 4. srpna 2017 stanovisko CON/2017/30 na žádost Hrvatska narodna banka.

Stanovisko ECB k zákonu o kritické infrastruktuře ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 14. srpna 2017 stanovisko CON/2017/31 na žádost slovinského ministerstva obrany.

Stanovisko ECB k určení Central Bank of Cyprus jako orgánu pro informace a k zahrnutí příslušné výjimky z požadavku na dodržování bankovního tajemství

Rada guvernérů přijala 21. srpna 2017 stanovisko CON/2017/32 na žádost kyperského ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku.

Stanovisko ECB k vykazování údajů o úvěrech v Rakousku

Rada guvernérů přijala 21. srpna 2017 stanovisko CON/2017/33 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu zákona, kterým se mění základní statut NBB, pokud se týká počtu členů Rady NBB

Rada guvernérů přijala 24. srpna 2017 stanovisko CON/2017/34 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (NBB), jednajícího jménem ministra financí.

Stanovisko ECB k reformě dohledu nad finančním trhem v Rakousku

Rada guvernérů přijala 25. srpna 2017 stanovisko CON/2017/35 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k právnímu rámci pro kryté dluhopisy, vykazování údajů o úvěrech, makroobezřetnostním pravomocím a nástrojům a k společným postupům v rámci jednotného mechanismu dohledu ve Slovenské republice

Rada guvernérů přijala 8. září 2017 stanovisko CON/2017/36 na žádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Stanovisko ECB k mezibankovnímu clearingu a zúčtování v Polsku

Rada guvernérů přijala 20. září 2017 stanovisko CON/2017/37 na žádost prezidenta Narodowy Bank Polski.

Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365

Rada guvernérů přijala 20. září 2017 stanovisko CON/2017/38 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu. Stanovisko bude zveřejněno v blízké době na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal

Rada guvernérů přijala 24. srpna 2017 doporučení ECB/2017/24 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Národné banky Slovenska

Rada guvernérů přijala 8. září 2017 doporučení ECB/2017/27 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národné banky Slovenska. Doporučení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance

Rada guvernérů přijala 3. srpna 2017 rozhodnutí ECB/2017/23, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty vykazují vnitrostátním příslušným orgánům. Tato změna odráží nedávné změny rámce pro vykazování v oblasti dohledu, ke kterým došlo po přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2070, pokud jde o interní modely referenčních institucí. Rozhodnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zveřejnění nedůvěrných verzí hodnocení institucí v selhání nebo jejichž selhání je pravděpodobné, provedených Evropskou centrální bankou

Rada guvernérů dne 14. srpna 2017 nevznesla námitky vůči návrhu Rady dohledu schválit nastavení politiky, podle kterého by nedůvěrné verze hodnocení institucí v selhání, nebo jejichž selhání je pravděpodobné, byly zpravidla zveřejňovány na internetových stránkách ECB. Takové hodnocení provádí ECB v rámci své funkce dohledu, zabývá se jednotlivou bankou a je určeno Jednotnému výboru pro řešení krizí s cílem, aby tento výbor provedl své vlastní hodnocení pro účely řešení krizí. Rada guvernérů také nevznesla námitky vůči návrhu Rady dohledu schválit zveřejnění hodnocení bank v selhání, nebo jejichž selhání je pravděpodobné, přijatých Evropskou centrální bankou v souvislosti s Banco Popular, Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza, a to na internetových stránkách ECB.

Soulad s obecnými pokyny EBA k požadavkům na zpřístupňování informací podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Rada guvernérů dne 15. srpna 2017 nevznesla námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit Evropský orgán pro bankovnictví, že ECB zamýšlí v případě významných institucí, které podléhají jejímu dohledu, řídit se obecnými pokyny k požadavkům na zpřístupňování informací podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2016/11). Podle návrhu Rady dohledu bude úplné uplatňování obecných pokynů omezeno na globální systémově významné instituce a další systémově významné instituce, kdežto od nesystémových institucí by se očekávalo uplatnění jen určitých částí obecných pokynů.

Nařízení ECB, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu, a nařízení ECB, kterým se stanoví datum uplatňování nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), v případě méně významných dohlížených subjektů, které podléhají vnitrostátním účetním rámcům

Rada guvernérů přijala 25. srpna 2017 nařízení EU/2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu ECB/2017/25. Nařízení stanoví pravidla a postupy pro finanční vykazování příslušným orgánům dohledu ze strany bank nebo bankovních skupin. Tyto změny odrážejí především regulatorní změny, které byly do právních předpisů Unie zavedeny s cílem uvést do souladu vykazování finančních informací s požadavky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 9 – novým standardem výkaznictví pro finanční nástroje. Změny zahrnují také další úpravy a vyjasnění na základě zkušeností získaných po přijetí nařízení. Zohledňují také zpětnou vazbu získanou během veřejné konzultace k nařízení. Rada guvernérů 25. srpna 2017 dále přijala nařízení EU/2017/1539, kterým se stanoví datum uplatňování nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25) v případě méně významných dohlížených subjektů, které podléhají vnitrostátním účetním rámcům ECB/2017/26. Související tisková zpráva je společně se zněním obou nařízení k dispozici na internetových stránkách ECB.

Rozhodnutí o uložení správních sankcí

Rada guvernérů nevznesla dne 13. července 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu uložit správní sankce Permanent tsb Group Holdings plc z důvodu porušení rozhodnutí ECB, která ukládají zvláštní požadavky na likviditu. Související tisková zpráva byla zveřejněna dne 28. srpna 2017 na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Další tisková zpráva, zveřejněná dne 15. září 2017, poskytuje podrobné informace o podobných sankcích uložených Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Veřejná konzultace k návrhům obecných pokynů ECB pro hodnocení žádostí o licenci

Rada guvernérů nevznesla dne 15. září 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o dvou návrzích obecných pokynů ECB – jeden se týká hodnocení žádostí o licenci obecně a druhý souvisí konkrétně s hodnoceními žádostí o licenci finančnětechnologickými úvěrovými institucemi. Oboje obecné pokyny mají za účel zvýšit transparentnost pro potenciální žadatele a jejich porozumění postupu a kritériím, které ECB používá při hodnocení žádostí o licenci. Očekává se, že veřejná konzultace bude zahájena v blízké době, přičemž potrvá do konce listopadu 2017.

Obecné pokyny ECB pro posuzování významnosti

Rada guvernérů nevznesla dne 18. září 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu zveřejnit konečné znění obecných pokynů ECB pro posuzování významnosti společně se souhrnem vyhodnocení připomínek, jenž hodnotí odpovědi na veřejnou konzultaci, která proběhla mezi prosincem 2016 a únorem 2017. Dokument poslouží jako základ pro posuzování významnosti rozšiřování a změn metody interního modelu a pokročilé metody výpočtu rizika úvěrové úpravy v ocenění (A-CVA). Pokyny jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média