Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. rugsėjo mėn.

Rinkos operacijos

Eurosistema nustato naują turtu neužtikrintą vienos nakties palūkanų normą

2017 m. rugsėjo 20 d. Valdančioji taryba nusprendė sukurti turtu neužtikrintą vienos nakties palūkanų normą, denominuotą eurais. Ji būtų nustatoma atsižvelgiant į Eurosistemos jau turimus duomenis. Ši palūkanų norma turėtų būti sukurta iki 2020 m. ir papildys jau egzistuojančias lyginamąsias normas, kurias nustato privatusis sektorius, ir bus naudojamos kaip pagalbinės (atsarginės) orientacinės normos. Rinkos dalyviai bus informuoti apie svarbiausius šios naujosios vienos nakties palūkanų normos ypatumus 2018 m. Pranešimas spaudai apie tai ir aiškinamasis dokumentas su klausimais ir atsakymais paskelbti ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Eurosistemos taikoma finansų rinkų infrastruktūrų ir svarbiausių paslaugų teikėjų identifikavimo ir priežiūros politika

2017 m. rugpjūčio 24 d. Valdančioji taryba patvirtino politiką, kurios bus laikomasi Eurosistemoje identifikuojant finansų rinkų infrastruktūrų svarbiausių paslaugų teikėjus ir vykdant jų priežiūrą. Įgyvendinant šią politiką užtikrinamas suvienodintas Eurosistemos priežiūros politikos pagrindų taikymas praktikoje. Ji taikoma finansų rinkų infrastruktūroms, kurios patenka į Eurosistemos teisės aktais nustatytą kompetencijos sritį, t. y. sisteminės svarbos mokėjimo sistemoms (TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), mažmeninių mokėjimų sistemoms, mokėjimo kortelių schemoms ir T2S.

Naujų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir naujų tiesioginių jungčių tarp jų tinkamumas

2017 m. rugpjūčio 24 d. Valdančioji taryba patvirtino tris Estijos, Latvijos ir Lietuvos Baltijos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas kaip tinkamas naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. Po numatomo šių sistemų susijungimo jas valdys naujasis Nasdaq CVPD. 2017 m. rugsėjo 8 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP) valdoma vertybinių popierių atsiskaitymo sistema taip pat gali būti naudojama Eurosistemos kredito operacijoms vykdyti. Tą pačią dieną Valdančioji taryba patvirtino dvi naujas tiesiogines jungtis iš LuxCSD į Clearstream Banking AG (CBF) system ir iš Interbolsa į CBF system, sukurtas prisijungimui prie T2S su paskutine grupe. NCDCP jau buvo įtrauktas į ECB tinamų atsiskaitymo priemonių sąrašą, o Baltijos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ir naujosios jungtys į šį sąrašą bus įtrauktos tik tada, kai pradės veikti. Visas tinkamų tiesioginių ir daugiašalių jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Naujų centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) tinkamumas gauti prieigą prie T2S paslaugų

2017 m. rugpjūčio 24 d. ir rugsėjo 14 d. Valdančioji taryba patvirtino atitinkamai Iberclear ir Nasdaq CSD ir NCDCP tinkamumą gauti prieigą prie T2S paslaugų. Atitinkamai, Iberclear ir Nasdaq CSD galėtų prisijungti prie T2S kartu su paskutine grupe, kuri sėkmingai pradėjo veiklą 2017 m. rugsėjo 18 d. Numatoma, kad NCDCP prisijungs prie T2S 2017 m. spalio mėn. Visas tinkamų CVPD sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl papildomo hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimo Švedijoje

2017 m. rugpjūčio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/29 Švedijos finansų priežiūros institucijos Finansinspektionen prašymu.

ECB nuomonė dėl sprendimo dėl Hrvatska narodna banka pinigų politikos įgyvendinimo projekto

2017 m. rugpjūčio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/30 Hrvatska narodna banka prašymu.

ECB nuomonė dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įstatymo Slovėnijoje

2017 m. rugpjūčio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/31 Slovėnijos gynybos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo

2017 m. rugpjūčio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/32 Kipro Respublikos teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito duomenų teikimo Austrijoje

2017 m. rugpjūčio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/33 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl įstatymo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pagrindinis statutas dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdybos direktorių

2017 m. rugpjūčio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/34 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdytojo, veikiančio finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pakeitimų Austrijoje

2017 m. rugpjūčio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/35 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo Slovakijoje

2017 m. rugsėjo 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/36 Slovakijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir atsiskaitymo Lenkijoje

2017 m. rugsėjo 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/37 Narodowy Bank Polski pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365

2017 m. rugsėjo 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/38 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu. Nuomonė bus netrukus paskelbta ECB interneto svetainėje.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de Portugal išorės auditorių

2017 m. rugpjūčio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2017/24, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de Portugal išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus

2017 m. rugsėjo 8 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Sąjungos Tarybai skirtą Rekomendaciją ECB/2017/27 dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ją taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB Sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB 2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai teikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui

2017 m. rugpjūčio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2017/23, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos prižiūrimi subjektai teikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo. Dalinis pakeitimas rodo po Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 priėmimo pastaruoju metu priežiūrinės atskaitomybės sistemoje įvykusius pokyčius, ypač kalbant apie lyginamajai analizei naudojamų įstaigų vidaus modelius. Sprendimas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Skelbiami nekonfidencialūs ECB vertinimai dėl žlungančių ar galinčių žlugti bankų

Iki 2017 m. rugpjūčio 14 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti politikos poziciją, pagal kurią nekonfidencialūs ECB vertinimai dėl žlungančių ar galinčių žlugti bankų paprastai būtų skelbiami ECB interneto svetainėje. Šis ECB sprendimas yra individualaus banko priežiūrinis vertinimas, skirtas bendrai pertvarkymo valdybai, kad pastaroji galėtų atlikti pertvarkymo vertinimą. Taigi Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui leisti paskelbti ECB interneto svetainėje ECB atliktus atitinkamus Banco Popular, Veneto Banca ir Banca Popolare di Vicenza vertinimus.

EBI gairių dėl informacijos atskleidimo reikalavimų laikymasis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntą dalį

Iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos sprendimui informuoti Europos bankininkystės instituciją (EBI), kad, ECB tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atveju, ECB ketina laikytis EBI gairių dėl informacijos atskleidimo reikalavimų, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje. Priežiūros valdyba siūlo, kad visos gairių nuostatos būtų taikomos tik pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms ir kitoms sisteminės svarbos įstaigoms, o ne sisteminės svarbos įstaigoms galiotų tik tam tikros gairių dalys.

ECB reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo ir ECB reglamentas, kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), taikymo data mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos

2017 m. rugpjūčio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2017/25, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo. Reglamente išdėstytos finansinės informacijos, kurią bankai ar bankų grupės turi teikti atitinkamoms priežiūros institucijoms, teikimo taisyklės ir tvarka. Didžioji dalis pakeitimų yra susijusi su reguliavimo pakeitimai, atlikti Sąjungos teisės aktuose, siekiant suderinti finansinės informacijos teikimo (FINREP) ir 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (IFRS 9) – naujo finansinių priemonių apskaitos standarto – reikalavimus. Taip pat atlikti pakeitimai ir patikslinimai, pagrįsti po reglamento priėmimo įgyta patirtimi. Darant pakeitimus buvo atsižvelgta ir į dėl šio Reglamento vykusių viešų konsultacijų metu gautas pastabas. 2017 m. rugpjūčio 25 d. Valdančioji taryba taip pat priėmė Reglamentą (ES) 2017/1539, kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/26), taikymo data mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos. Pranešimas spaudai apie tai ir abu Reglamentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Sprendimai dėl administracinių nuobaudų skyrimo

Iki 2017 m. liepos 13 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skirti administracines nuobaudas Permanent tsb Group Holdings plc dėl ECB sprendimų, kuriais nustatyti specialūs likvidumo reikalavimai, nesilaikymo. Pranešimas spaudai apie tai buvo paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2017 m. rugpjūčio 28 d. 2017 m. rugsėjo 15 d. paskelbtame pranešime spaudai pateikiama išsami informacija apie panašias nuobaudas, skirtas Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (priverstinai likviduojamas).

Viešos konsultacijos dėl paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovų, parengtų ECB, projektų

Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl dviejų ECB vadovų projektų. Viename iš jų aprašytas visų paraiškų gauti licenciją vertinimo procesas, o kitas vadovas skirtas tik finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimui. Abu šie vadovai parengtis siekiant suteikti potencialiems paraiškų teikėjams kuo daugiau informacijos ir padėti jiems geriau suprasti ECB taikomą paraiškų vertinimo tvarką ir kriterijus. Viešas konsultacijas numatoma pradėti jau netrukus. Jos turėtų vykti iki 2017 m. lapkričio mėn.

ECB vadovas dėl reikšmingumo vertinimo (angl. ECB Guide on Materiality Assessment)

Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB vadovo dėl reikšmingumo vertinimo galutinę versiją ir dėl šio dokumento nuo 2016 m. gruodžio mėn. iki 2017 m. vasario mėn. vykusių viešų konsultacijų metu gautas pastabas apibendrinantį pareiškimą. Remiantis šiuo vadovu bus vertinamas vidaus modelių metodo (IMM) ir pažangiojo kreditų vertinimo koregavimo rizikos (A-CVA) apskaičiavimo metodo išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumas. Vadovas bus netrukus paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai