SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

September 2017

Markedsoperationer

Eurosystemet udvikler ny usikret dag til dag-rente

Den 20. september 2017 besluttede Styrelsesrådet at udvikle en usikret dag til dag-eurorente baseret på data, som allerede foreligger for Eurosystemet. Renten, der efter planen vil blive produceret inden 2020, skal supplere eksisterende benchmarkrenter, som produceres af den private sektor, og vil blive en bagstopper-referencerente. Markedsdeltagerne får meddelelse om de væsentligste træk ved den nye dag til dag-rente i løbet af 2018. En pressemeddelelse og et dokument med spørgsmål og svar findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Eurosystemets procedure for udvælgelse og overvågning af kritiske serviceleverandører af finaniselle markedsinfrastrukturer

Den 24. august 2017 vedtog Styrelsesrådet en procedure, som Eurosystemet skal følge ved udvælgelse og overvågning af kritiske serviceleverandører af finansielle markedsinfrastrukturer. Proceduren operationaliserer rammerne for Eurosystemets overvågning på en harmoniseret måde, og den gælder finansielle markedsinfrastrukturer, der falder ind under Eurosystemets juridiske mandat, navnlig de systemisk vigtige betalingssystemer (fx Target2, EURO1, STEP2-T og CORE(FR)), detailbetalingssystemer, betalingskortsystemer og T2S.

Godkendelse af nye værdipapirafviklingssystemer og nye direkte links mellem dem

Den 24. august 2017 godkendte Styrelsesrådet, at de tre baltiske værdipapirafviklingssystemer i Estland, Letland og Litauen, som vil blive drevet af det nye Nasdaq CSD efter deres planlagte fusion, kan anvendes i Eurosystemets kreditoperationer. Den 8. september 2017 godkendte Styrelsesrådet også anvendelsen af et nyt værdipapirafviklingssystem drevet af det slovakiske Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP) i Eurosystemets kreditoperationer. Samme dag godkendte Styrelsesrådet også to nye direkte links fra LuxCSD til Clearstream Banking AG (CBF)-systemet og fra Interbolsa til CBF-systemet, der er oprettet med henblik på den endelige migreringsbølge til T2S. NCDCP er allerede blevet tilføjet til ECB's fortegnelse over godkendte afviklingsordninger. De baltiske værdipapirafviklingssystemer og de nye links bliver dog først tilføjet, når de bliver taget i brug. Den fuldstændige fortegnelse over godkendte direkte og relayed links findes på ECB's websted.

Godkendelse af yderligere værdipapircentralers adgang til T2S

Henholdsvis den 24. august og den 14. september 2017 godkendte Styrelsesrådet adgangen for Iberclear og Nasdaq CSD og for NCDCP til T2S-tjenester. Iberclear og Nasdaq CSD kunne derfor migrere til T2S som led i den sidste bølge, der blev sat i drift den 18. september 2017. Det er planen, at NCDCP migrerer til T2S i oktober 2017. Den fuldstændige fortegnelse over godkendte værdipapircentraler findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et yderligere amortiseringskrav for realkreditlån i Sverige

Den 4. august 2017 vedtog Styrelsesrådet CON/2017/29 på anmodning af Finansinspektionen (det svenske finanstilsyn).

ECB's udtalelse om et udkast til afgørelse om Hrvatska narodna bankas gennemførelse af pengepolitikken

Den 4. august 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/30 på anmodning af Hrvatska narodna banka.

ECB's udtalelse om en lov om kritisk infrastruktur i Slovenien

Den 14. august 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/31 på anmodning af det slovenske forsvarsministerium.

ECB's udtalelse om udpegelsen af Central Bank of Cyprus som informationsmyndighed og tilføjelsen af den relevante undtagelse til kravet om bankhemmelighed

Den 21. august 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/32 på anmodning af justitsministeriet og ministeriet for offentlig orden i Cypern.

ECB’s udtalelse om indberetningen af kreditoplysninger i Østrig

Den 21. august 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/33 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om et lovforslag om ændring af statutten for NBB for så vidt angår antallet af medlemmer af NBB's bestyrelse

Den 24. august 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/34 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (for finansministeren).

ECB's udtalelse om ændringer i loven om tilsynet med det finansielle marked i Østrig

Den 25. august 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/35 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer, indberetning af kreditdata, makroprudentielle beføjelser og værktøjer og fælles SSM-procedurer i Slovakiet

Den 8. september 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/36 på anmodning af finansministeriet i Slovakiet

ECB's udtalelse om interbankclearing og -afviklinger i Polen

Den 20. september 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/37 på anmodning af formanden for Narodowy Bank Polski.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365

Den 20. september 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/38 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet. Udtalelsen bliver offentliggjort på ECB's websted inden længe.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de Portugal

Den 24. august 2017 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de Portugal (ECB/2017/24). Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska

Den 8. september 2017 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska (ECB/2017/27). Henstillingen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Den findes allerede på ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's afgørelse om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

Den 3. august 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/23 om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn. Ændringen afspejler nylige ændringer af den tilsynsmæssige indberetningsramme – efter vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 – som vedrører benchmarkingen af institutters interne modeller. Afgørelsen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Offentliggørelse af ikke-fortrolige versioner af ECB's vurderinger af, hvorvidt institutter er "nødlidende eller forventeligt nødlidende"

Den 14. august 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende en procedure i henhold til hvilken ikke-fortrolige versioner af vurderingerne af, hvorvidt et institut er "nødlidende eller forventeligt nødlidende" ("failing or likely to fail" - FOLTF-vurderinger), som hovedregel, vil blive gjort offentligt tilgængelige på ECB's websted. En FOLTP-vurdering fra ECB er en tilsynsmæssig vurdering af en enkelt bank, som er henvendt til Den Fælles Afviklingsinstans, således at sidstnævnte kan foretage sin egen afviklingsvurdering. Styrelsesrådet gjorde derfor ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende offentliggørelsen af FOLTP-vurderinger vedtaget af ECB i relation til Banco Popular, Veneto Banca og Banca Popolare di Vicenza på ECB's websted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for offentliggørelseskrav i henhold til ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013

Den 15. august 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det er hensigten, at ECB, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, vil efterleve retningslinjerne om offentliggørelseskrav i henhold til ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA-GL-2016-11). I henhold til Tilsynsrådets forslag er den fulde anvendelse af retningslinjerne begrænset til globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) og andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er), hvorimod ikke-systemiske signifikante institutter kun forventes at anvende visse dele af dem.

ECB's forordning om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og ECB's forordning om fastsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer

Den 25. august 2017 vedtog Styrelsesrådet forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed ECB/2017/25. Forordningen fastsætter regler og procedurer for banker og bankkoncerners indberetning af finansielle oplysninger til de relevante tilsynsmyndigheder. Ændringerne afspejler hovedsagelig ændringer i EU-lovgivningen, der er foretaget for at bringe indberetningen af finansielle oplysninger (FINREP) i overensstemmelse med kravene i den nye internationale regnskabsstandard for finansielle instrumenter, IFRS 9. Ændringerne omfatter også yderligere ændringer og uddybninger, som er baseret på erfaringer, der er høstet, efter at forordningen blev vedtaget. De tager også højde for tilbagemeldinger i forbindelse med den offentlige høring om forordningen. Den 25. august 2017 vedtog Styrelsesrådet også forordning (EU) 2017/1539 om fastsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) til mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer ECB/2017/26. En pressemeddelelse i tilknytning hertil findes sammen med begge forordninger på ECB's websted.

Afgørelser om pålæggelse af administrative sanktioner

Den 13. juli 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at pålægge Permanent tsb Group Holdings plc administrative sanktioner på grund af en tilsidesættelse af ECB-afgørelser, der pålægger specifikke likviditetskrav. En pressemeddelelse i tilknytning hertil blev offentliggjort den 28. august 2017 på Banktilsynets del af ECB’s websted. Endnu en pressemeddelelse, som blev offentliggjort den 15. september 2015, indeholder nærmere oplysninger om lignende sanktioner, som er pålagt Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Offentlig høring om udkast til ECB-vejledninger i vurdering af licensansøgninger

Den 15. september 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om udkast til to ECB-vejledninger, hvoraf den ene vedrører vurderinger af licensansøgninger overordnet set, og den anden specifikt vedrører vurderinger af licensansøgninger fra fintech-kreditinstitutter. Formålet med begge vejledninger er at øge potentielle ansøgeres forståelse af ECB's procedurer og kriterier i forbindelse med vurderingen af licensansøgninger, og at gøre dem mere gennemsigtige. Det ventes, at den offentlige høring iværksættes inden længe, og at den vil løbe indtil november 2017.

ECB's vejledning i vurdering af væsentlighed

Den 18. september 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om at offentliggøre ECB's endelige vejledning i vurdering af væsentlighed sammen med redegørelsen for resultatet af høringen, der fandt sted i tidsrummet december 2016 – februar 2017. Dokumentet kommer til at udgøre grundlaget for væsentlighedsvurderingen af udvidelser og ændringer af metoden med interne modeller og den avancerede metode til at beregne kreditværdijusteringsrisiko. Vejledningen vil snart være at finde på Banktilsynets del af ECB’s websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt