Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2017. szeptember

Piaci műveletek

Az eurorendszer új, fedezetlen, egynapos kamatlábának kidolgozása

A Kormányzótanács 2017. szeptember 20-án úgy döntött, hogy az eurorendszernek rendelkezésre álló adatok alapján kidolgoznak egy fedezetlen, egynapos, viszonyítási (benchmark) euro-kamatlábat. A 2020 előtt létrehozandó kamatláb a magánszektor által kidolgozott meglevő benchmark kamatlábakat egészítené ki egy mindenkor alternatívaként alkalmazható referenciarátaként. Az új egynapos kamatláb legfontosabb jellemzőiről 2018 folyamán tájékoztatják a piaci szereplőket. A vonatkozó sajtóközlemény és a kapcsolódó kérdés-felelet dokumentum az EKB honlapján megtalálható.

Piaci infrastruktúra, fizetési forgalom

Az eurorendszer irányelve a pénzügyi piaci infrastruktúra kritikus szolgáltatóinak azonosításáról és felvigyázásáról

A Kormányzótanács 2017. augusztus 24-én jóváhagyta az eurorendszer számára követendő irányelvet, amely a pénzügyi piaci infrastruktúra (ppi) kritikus szolgáltatóinak azonosítására és felvigyázására szolgál. Ezzel harmonizált módon operacionalizálják az eurorendszer felvigyázáspolitikai rendszerét. Az irányelv az eurorendszer jogi hatáskörébe eső ppi-kre alkalmazandó – nevezetesen a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre (TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), a kisösszegű fizetési rendszerekre, a kártyás fizetési rendszerekre és a T2S-re.

Az új értékpapír-elszámolási rendszerek és a köztük levő új kapcsolatok alkalmassága

A Kormányzótanács 2017. augusztus 24-én jóváhagyta Észtország, Lettország és Litvánia három balti értékpapír-elszámolási rendszerének (SSS) eurorendszerbeli hitelműveletek céljára való elfogadhatóságát. A három rendszert tervezett összeolvadásuk után az új Nasdaq központi értéktár fogja működtetni. A Kormányzótanács 2017. szeptember 8-án jóváhagyta a Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP) központi értéktár által üzemeltetett újabb értékpapír-elszámolási rendszer alkalmasságát az eurorendszer hitelműveleteiben. Ugyanezen a napon két új közvetlen kapcsolatot is jóváhagyott: a LuxCSD-tól a Clearstream Banking AG (CBF) rendszerig és az Interbolsa rendszertől a CBF-ig. Ezeket a végső T2S migrációs hullámra való tekintettel állították fel. Míg az NCDCP már felkerült az EKB jegybankképes elszámolási rendszereinek jegyzékébe, a balti országok értékpapír-elszámolási rendszereit és az új kapcsolatokat csak üzembe állásuk után veszik fel. A jegybankképes közvetlen és közvetett kapcsolatok teljes jegyzéke az EKB weboldalán tekinthető meg.

További központi értéktárak alkalmassága a T2S-hez való hozzáférésre

A Kormányzótanács 2017. augusztus 24-én, illetve szeptember 14-én jóváhagyta az Iberclear és a Nasdaq CSD, illetve az NCDCP alkalmasságát a T2S szolgáltatások igénybevételére. Ezzel lehetővé tette, hogy a 2017. szeptember 18-án sikeresen elindított utolsó hullám részeként az Iberclear és a Nasdaq CSD a T2S-re migráljon. Az NCDCP T2S-re való átvitelének időpontja 2017. októberre van kitűzve. A jegybankképes kapcsolatok teljes jegyzéke megtalálható az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

A jelzáloghitelek törlesztésére vonatkozó további követelményről szóló vélemény, Svédország

A Kormányzótanács 2017. augusztus 4-én elfogadta a CON/2017/29 véleményt, amelyet a Finansinspektionen (svéd pénzügyi felügyelet) kérésére adott ki.

A monetáris politika Hrvatska narodna banka általi végrehajtására vonatkozó határozattervezetről szóló vélemény

A Kormányzótanács 2017. augusztus 4-én elfogadta a CON/2017/30 véleményt, amelyet a Hrvatska narodna banka felkérésére adott ki.

A kritikus infrastruktúrákról szóló törvényről szóló vélemény, Szlovénia

A Kormányzótanács 2017. augusztus 14-én a szlovén honvédelmi minisztérium kérésére elfogadta a CON/2017/31 véleményt.

A Central Bank of Cyprus információs hatóságként való kijelöléséről és a banki titoktartás követelménye alóli lényeges kivétel beillesztéséről szóló vélemény

A Kormányzótanács 2017. augusztus 21-én elfogadta a CON/2017/32 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság igazságügyi és közrendi minisztériumának felkérésére adott ki.

A hiteladatok bejelentéséről szóló vélemény, Ausztria

A Kormányzótanács 2017. augusztus 21-én elfogadta a CON/2017/33 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény az NBB organikus alapokmányának az NBB igazgatósági tagjai száma tekintetében történő módosításáról szóló törvénytervezetről

A Kormányzótanács 2017. augusztus 24-én elfogadta a CON/2017/34 véleményt, amelyet a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB) elnökének a pénzügyminiszter nevében tett kérésére adott ki.

Vélemény a pénzügyi piaci felügyeleti rendszer módosításáról, Ausztria

A Kormányzótanács 2017. augusztus 25-én elfogadta a CON/2017/35 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a fedezett kötvényekre, a hitelezési adatok jelentésére, a makroprudenciális eszközökre és az egységes felügyeleti mechanizmus közös eljárásaira vonatkozó jogi keretről, Szlovák Köztársaság

A Kormányzótanács 2017. szeptember 8-án elfogadta a CON/2017/36 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Vélemény a lengyelországi bankközi elszámolásról és kiegyenlítésekről

2017. szeptember 20-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/37 véleményt, amelyet a Narodowy Bank Polski elnökének felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

2017. szeptember 20-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/38 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki. A vélemény hamarosan megjelenik az EKB honlapján.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2017. augusztus 24-én az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2017/24 ajánlást fogadott el a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján is megjelent.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2017. szeptember 8-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2017/27 ajánlást a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról. Az EKB honlapján olvasható ajánlás hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Bankfelügyelet

A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásáról szóló EKB/2014/29 határozatot módosító EKB határozat

A Kormányzótanács 2017. augusztus 3-án elfogadta a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatszolgáltatásról szóló EKB/2014/29 határozatot módosító EKB/2017/23 határozatot. A módosítás a felügyeleti adatszolgáltatási keretrendszer közelmúltbeli változásait tükrözi, amelyeket az (EU) 2016/2070 bizottsági végrehajtási rendelet elfogadása után végeztek a benchmarking intézmények belső modelljeinek tekintetében. A határozatot közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az EKB honlapján is megtekinthető.

Az EKB-nak a „csődhelyzetbe került, illetve valószínűsíthetően csődbe jutó” bankokról készülő értékelései nem bizalmas (non-confidential) változatainak közzététele

A Kormányzótanács 2017. augusztus 14-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testületnek arra irányuló javaslata ellen, hogy jóváhagyjanak egy olyan elvi álláspontot, amely szerint általánosságban a csődhelyzetbe került, illetve valószínűsíthetően csődbe jutó bankokról készült értékelések (FOLTF) nem bizalmas változatait közzéteszik az EKB honlapján. A FOLTF az EKB-nak az egyes bankokról adott olyan felügyeleti értékelése, amelyet azért intéz az Egységes Szanálási Testülethez, hogy utóbbi elvégezze saját szanálási értékelését. Ennek megfelelően a Kormányzótanács nem emelt kifogást a Felügyeleti Testületnek arra irányuló javaslata ellen, hogy az EKB által a Banco Popular, a Veneto Banca és a Banca Popolare di Vicenza tekintetében elfogadott értékeléseinek az EKB honlapján való közzétételét jóváhagyja.

Az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében lefektetett közzétételi követelményekről szóló EBH-iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2017. augusztus 15-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében meg szándékozik felelni az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében lefektetett közzétételi követelményekről szóló iránymutatásoknak (EBA-GL-2016-11). A Felügyeleti Testület javaslata értelmében az iránymutatások teljes alkalmazását a globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre (G-SII) és a rendszerszinten jelentős egyéb intézményekre (O-SII) korlátozzák, ugyanakkor a rendszerszempontból nem fontos jelentős hitelintézetektől csak az iránymutatások egyes részeinek alkalmazását várják el.

A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendeletet módosító EKB-rendelet és a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/1538 rendeletnek (EKB/2017/25) a nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre történő alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló EKB-rendelet

A Kormányzótanács 2017. augusztus 25-én elfogadta az (EU) 2017/1538 rendeletet, amely a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendeletet módosítja (EKB/2017/25). A rendelet lefekteti a bankok és bankcsoportok által az illetékes felügyelet felé irányuló pénzügyi adatszolgáltatás szabályait, eljárásait. A módosítások főként az uniós jogalkotás által bevezetett szabályozói változásokat tükrözik, amelyek célja a pénzügyi adatszolgáltatás (FINREP) összehangolása a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó új, 9. Nemzetközi Beszámolókészítési Standardok (IFRS 9) előírásaival. A módosítások olyan további változásokat és magyarázatokat is tartalmaznak, amelyek a rendelet elfogadása óta nyert tapasztalatokon alapulnak. Ezenkívül a rendeletről tartott nyilvános konzultáció során kapott észrevételeket is figyelembe veszik. A Kormányzótanács 2017. augusztus 25-én elfogadta az (EU) 2017/1539 rendeletet a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/1538 rendeletnek (EKB/2017/25) a nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre történő alkalmazása időpontjának meghatározásáról (EKB/2017/26). A témáról szóló sajtóközlemény és a két rendelet az EKB honlapján olvasható.

Határozatok adminisztratív szankciók meghozataláról

A Kormányzótanács 2017. július 13-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, amely a Permanent tsb Group Holdings plc társaság elleni adminisztratív szankciók kirovására vonatkozik azzal az indokkal, hogy utóbbi megszegte az EKB konkrét likviditási követelményekre vonatkozó határozatait. Az erről szóló, 2017. augusztus 28-án kiadott sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható. 2017. szeptember 15-én további sajtóközleményt adtunk ki, részletesen tájékoztatva a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A esetében kirótt hasonló büntetésről.

A működési engedélykérelmek elbírálására vonatkozó EKB útmutató-tervezetekről szóló nyilvános konzultáció

A Kormányzótanács 2017. szeptember 15-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya két EKB-s útmutató-tervezet: az egyik általában szól a működési engedélykérelmek elbírálásáról, a másik pedig konkrétan a fintech hitelintézetek tekintetében foglalkozik a kérdéssel. A két útmutató célja a potenciális kérelmezők számára az átláthatóság javítása, valamint az engedélykérelmek elbírálása során az EKB által alkalmazott eljárás és szempontok megfelelőbb ismertetése. A nyilvános konzultáció várhatóan rövidesen megkezdődik, és 2017. novemberig tart.

Az EKB lényegességi értékelésre vonatkozó útmutatója

A Kormányzótanács 2017. szeptember 18-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák az EKB lényegességi értékelésre vonatkozó végleges útmutatóját a visszajelzési nyilatkozattal együtt, amely a 2016. december és 2017. február között tartott nyilvános konzultáció során beérkezett észrevételeket értékeli. Ez a dokumentum szolgál majd alapul az ún. belső modell módszer és a hitelértékelési korrekciós kockázat (A-CVA) számítására alkalmazott haladó módszer kiterjesztésének és módosításainak lényegességi értékeléséhez. Az útmutató hamarosan megjelenik az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok