Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

September 2017

Marknadsoperationer

Eurosystemets bestämmelse om en ny dagslåneränta för lån utan säkerhet

Den 20 september 2017 beslutade ECB-rådet att utveckla en dagslåneränta för lån utan säkerhet, baserat på uppgifter som redan finns i Eurosystemet. Räntan, som kommer att produceras före 2020, ska komplettera befintliga referensräntor som produceras av den privata sektorn och ska tjäna som en backstopp referensränta. Marknadsaktörerna kommer under 2018 att informeras om de viktigaste punkterna för denna nya dagslåneränta. Ett pressmeddelande och ett dokument med frågor och svar finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Eurosystemets policy för identifiering och översikt av kritiska tjänsteleverantörer av finansiella marknadsinfrastrukturer

Den 24 augusti 2017 godkände ECB-rådet en policy som ska följas av Eurosystemet avseende identifiering och översikt av kritiska tjänsteleverantörer av finansiella marknadsinfrastrukturer (FMI). Policyn operationaliserar Eurosystemets policyramar för övervakning på ett harmoniserat sätt och är tillämplig för finansiella infrastrukturföretag som faller under Eurosystemets rättsliga mandat, framför allt de systemviktiga betalningssystemen (dvs. TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), massbetalningssystem, kortbetalningssystem och T2S.

Godtagbarhet av nya system för värdepappersavveckling och nya direktlänkar mellan dem

Den 24 augusti godkände ECB-rådet de tre baltiska systemen för värdepappersavveckling (SSS) för Estland, Lettland och Litauen, som ska bedrivas av nya Nasdaq CSD efter deras planerade samgående, för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Den 8 september godkände ECB-rådet ännu en ny SSS som bedrivs av Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP), för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Samma dag godkände ECB-rådet även två nya direktlänkar mellan systemen LuxCSD och Clearstream Banking AG (CBF) samt mellan Interbolsa och CBF, vilka skapades inför den slutliga T2S-migreringsomgången. NCDCP har redan lagts till i ECB:s lista över godkända avvecklingsavtal, men de baltiska SSS-systemen och de nya direktlänkarna kommer först att läggas till när de inleder sin verksamhet. Hela listan med godtagna direkta länkar och relälänkar finns på ECB:s webbplats.

Godtagbarhet av ytterligare värdepapperscentraler (CSD) för tillträde till T2S

Den 24 augusti samt den 14 september 2017 godkände ECB-rådet tillträde för Iberclear och Nasdaq CSD samt NCDCP till T2S-tjänster. Följaktligen kunde Iberclear och Nasdaq CSD migrera till T2S som del i den slutliga omgången, vilken framgångsrikt genomfördes den 18 september 2017. NCDCP är planerat att migrera till T2S i oktober 2017. Hela listan med godtagbara värdepapperscentraler finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ett ytterligare amorteringskrav för bolån i Sverige

Den 4 augusti 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/29 på begäran av Finansinspektionen.

ECB:s yttrande om ett utkast till beslut om Hrvatska narodna bankas genomförande av penningpolitiken

Den 4 augusti 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/30 på begäran av Hrvatska narodna banka.

ECB:s yttrande om lagen om kritisk infrastruktur i Slovenien

Den 14 augusti 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/31 på begäran av försvarsministeriet i Slovenien.

ECB:s yttrande om att utse Central Bank of Cyprus till informationsmyndighet samt att inkludera ett relevant undantag till banksekretesskraven

Den 21 augusti 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/32 på begäran av Republiken Cyperns ministerium för justitiefrågor och allmän ordning.

ECB:s yttrande om rapportering av kreditdata i Österrike.

Den 21 augusti 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/33 på begäran av det österrikiska finansministeriet.

ECB:s yttrande över ett lagförslag om ändring av NBB:s stadga avseende antalet ledamöter i NBB:s styrelse

Den 24 augusti 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/34 på begäran av ordföranden för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB), som företrädde den belgiska finansministern.

ECB:s yttrande om ändringar av reglerna för tillsyn över finansmarknaderna i Österrike

Den 25 augusti 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/35 på begäran av det österrikiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om regelverket för täckta obligationer, rapportering av kreditdata, makrotillsynsbefogenheter och –verktyg samt gemensamma förfaranden inom den gemensamma tillsynsmekanismen i republiken Slovakien

Den 8 september 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/36 på begäran av finansministeriet i republiken Slovakien.

ECB:s yttrande om interbank clearing och avveckling i Polen

Den 20 september 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/37 på begäran av odföranden för Narodowy Bank Polski.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365

Den 20 september 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/38 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Yttrandet publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal

Den 24 augusti 2017 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2017/24 till EU-rådet om externa revisorer för Banco de Portugal. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska

Den 8 september 2017 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2017/27 till EU-rådet om externa revisorer för Národná banka Slovenska. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB-rådets beslut om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken.

Den 3 augusti 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/23 om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken. Ändringen återspeglar nya ändringar som gjorts i ramverket för tillsynsrapportering, efter antagandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070, avseende referensportföljer för instituts interna modeller. Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Offentliggörande av icke-konfidentiella versioner av ECB:s ”fallera eller sannolikt komma att fallera”-bedömningar

Den 14 augusti hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna en policyhållning enligt vilken icke-konfidentiella versioner av ”fallera eller sannolikt komma att fallera”-bedömningar, som regel, skulle göras tillgängliga för allmänheten på ECB:s webbplats. En sådan bedömning av ECB är en tillsynsbedömning om en individuell bank som är riktad till den gemensamma resolutionsnämnden för att den sistnämnda ska kunna göra en egen resolutionsbedömning. Följaktligen hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att godkänna offentliggörandet på ECB:s webbplats av de ”fallera eller sannolikt komma att fallera”-bedömningar som antagits av ECB avseende Banco Popular, Veneto Banca och Banca Popolare di Vicenza.

I enlighet med EBA:s riktlinjer om krav för offentliggörande i avsnitt 8 i förordning (EU) nr 575/2013

Den 15 augusti 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att meddela den Europeiska bankmyndigheten (EBA) att ECB avser att för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn uppfylla kraven för offentliggörande i avsnitt 8 i förordning (EU) nr 575/2013. Enligt tillsynsnämndens förslag kommer fullständiga tillämpningen av riktlinjen att begränsas till globalt systemviktigt institut (G-SII och andra systemviktiga institut (O-SIIs) medan icke-systemviktiga institut endast förväntas uppfylla vissa delar av riktlinjerna.

ECB:s förordning om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation och ECB:s förordning om fastställande av tillämpningsdatum för förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler

Den 25 augusti 2017 antog ECB-rådet förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation ECB/2017/25. I förordningen fastställs regler och förfaranden för bankers eller bankgruppers finansiella rapportering till de berörda tillsynsmyndigheterna. Ändringarna återspeglar främst de ändringar i lagstiftning som införts i unionslagstiftningen för att harmonisera rapportering av finansiell information (FINREP) med kraven i den internationella redovisningsstandarden IFRS 9, den nya rapporteringsstandarden för finansiella instrument. Ändringarna omfattar även ytterligare ändringar och klargöranden baserade på erfarenheter som gjorts sedan förordningen antogs. De beaktar också kommentarerna från det offentliga samrådet om denna förordning. Den 25 augusti 2017 antog ECB-rådet även förordning (EU) 2017/1539 om fastställande av tillämpningsdatum för förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler ECB/2017/26. Ett pressmeddelande och de båda förordningarna finns tillgängliga på ECB:s webbplats.

Beslut om åläggande av administrativa sanktioner

Den 13 juli 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att förelägga sanktioner mot Permanent tsb Group Holdings plc för brott mot ECB-beslut om åläggande av särskilda likviditetskrav. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats den 28 augusti 2017. Ytterligare ett pressmeddelande utfärdades den 15 september 2107 med detaljerad information om liknande påföljder mot Banca Popolare di Vicenza S.p.A. i L.C.A.

Offentligt samråd om utkast till vägledningar vid bedömningar av tillståndsansökningar

Den 15 september 2107 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om två utkast till ECB-vägledningar, en om vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar i allmänhet och en specifikt inriktad på tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut. Syftet med båda vägledningarna är att öka transparensen för potentiella sökande och att öka deras förståelse för det förfarande och de kriterier som tillämpas av ECB i dess bedömning av tillståndsansökningar. Det offentliga samrådet väntas snart inledas och kommer att pågå till november 2017.

ECB:s vägledning för väsentlighetsbedömningar

Den 18 september 2107 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att offentliggöra den slutliga ECB-vägledningen för väsentlighetsbedömning tillsammans med det feedbackdokument som utvärderar synpunkterna från det offentliga samrådet vilket pågick mellan december 2016 och februari 2017. Detta dokument kommer att ligga till grund för väsentlighetsbedömningen av utökningar och ändringar av metoden med interna modeller (IMM) och den avancerade metoden för beräkning av risken för kreditvärdighetsjustering (A-CVA). Vägledningen kommer att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn inom kort.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media