Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Wrzesień 2017

Operacje rynkowe

Wprowadzenie przez Eurosystem nowej stopy procentowej: niezabezpieczonej stopy overnight

20 września 2017 Rada Prezesów podjęła decyzję o opracowaniu, na podstawie danych będących już w posiadaniu Eurosystemu, stopy procentowej dla niezabezpieczonych depozytów overnight w euro. Stopa ta, która ma powstać przed rokiem 2020, będzie stanowić uzupełnienie istniejących stóp referencyjnych opracowywanych przez sektor prywatny i służyć jako alternatywny benchmark. Jej główne parametry zostaną przedstawione uczestnikom rynku w 2018 roku. Komunikat prasowy w tej sprawie wraz z dokumentem objaśniającym w formie pytań i odpowiedzi są dostępne na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Przepisy Eurosystemu dotyczące wskazywania i nadzorowania newralgicznych operatorów infrastruktur rynku finansowego

24 sierpnia 2017 Rada Prezesów zatwierdziła przepisy, jakie ma stosować Eurosystem do wskazywania i nadzorowania newralgicznych operatorów infrastruktur rynku finansowego. Przepisy te służą jednolitemu wdrożeniu ramowych zasad Eurosystemu w zakresie nadzoru zwierzchniego; mają zastosowanie do infrastruktur rynku finansowego wchodzących w zakres kompetencji Eurosystemu, zwłaszcza systemów płatności o znaczeniu systemowym (tj. TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), systemów płatności detalicznych, systemów płatności kartowych oraz systemu T2S.

Dopuszczenie nowych systemów rozrachunku papierów wartościowych i nowych bezpośrednich połączeń między nimi

24 sierpnia 2017 systemy rozrachunku papierów wartościowych z trzech państw bałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy, których nowym operatorem po planowanej fuzji ma być Nasdaq CSD, zostały dopuszczone przez Radę Prezesów do operacji kredytowych Eurosystemu. 8 września 2017 Rada Prezesów zatwierdziła także na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu nowy system rozrachunku papierów wartościowych, którego operatorem jest słowacki Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP). Tego samego dnia Rada Prezesów zatwierdziła również dwa nowe połączenia bezpośrednie: od LuxCSD do systemu Clearstream Banking AG (CBF) i od Interbolsa do systemu CBF, utworzone w związku z ostatnim etapem migracji na platformę T2S. NCDCP znajduje się już na liście kwalifikowanych platform rozrachunku prowadzonej przez EBC, natomiast systemy z państw bałtyckich i nowe połączenia zostaną na nią wpisane, gdy zaczną już działać. Wykaz wszystkich kwalifikowanych połączeń bezpośrednich i pośrednich jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Dopuszczenie dodatkowych centralnych depozytów papierów wartościowych do T2S

24 sierpnia i 14 września 2017 Rada Prezesów zatwierdziła dopuszczenie Iberclear i Nasdaq CSD oraz NCDCP do usług T2S. Na tej podstawie Iberclear i Nasdaq CSD mogły przejść do systemu T2S w ramach ostatniej fali migracji, która zakończyła się z powodzeniem 18 września 2017. Przejście NCDCP do T2S jest zaplanowane na październik 2017. Pełny wykaz kwalifikowanych centralnych depozytów papierów wartościowych jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych w Szwecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/29 w dniu 4 sierpnia 2017 na wniosek szwedzkiego organu nadzoru finansowego Finansinspektionen.

Opinia EBC w sprawie projektu decyzji dotyczącej implementacji polityki pieniężnej prowadzonej przez Hrvatska narodna banka

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/30 w dniu 4 sierpnia 2017 na wniosek Hrvatska narodna banka.

Opinia EBC w sprawie ustawy dotyczącej infrastruktury krytycznej w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/31 w dniu 14 sierpnia 2017 na wniosek ministerstwa obrony Słowenii.

Opinia EBC w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus na organ ds. informacji oraz zastrzeżenia odpowiedniego wyjątku od wymogu zachowania tajemnicy bankowej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/32 w dniu 21 sierpnia 2017 na wniosek ministerstwa sprawiedliwości i porządku publicznego Cypru.

Opinia EBC w sprawie przekazywania danych dotyczących kredytów w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/33 w dniu 21 sierpnia 2017 na wniosek ministerstwa finansów Austrii.

Opinia EBC w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique w odniesieniu do liczby dyrektorów zasiadających w jego zarządzie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/34 w dniu 24 sierpnia 2017 na wniosek prezesa Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique złożony w imieniu ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie zmian zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/35 w dniu 25 sierpnia 2017 na wniosek ministerstwa finansów Austrii.

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących zabezpieczonych obligacji, sprawozdawczości w zakresie danych kredytowych, uprawnień i narzędzi makroostrożnościowych oraz wspólnych procedur Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego w Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/36 w dniu 8 września 2017 na wniosek ministerstwa finansów Słowacji.

Opinia EBC w sprawie rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/37 w dniu 20 września 2017 na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/38 w dniu 20 września 2017 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Opinia zostanie wkrótce opublikowana na stronie internetowej EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal

24 sierpnia 2017 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2017/24 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal. Zalecenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska

8 września 2017 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2017/27 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska. Zalecenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014

3 sierpnia 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/23 zmieniającą decyzję EBC/2014/29 dotyczącą podawania danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty. Nowelizacja odzwierciedla zmiany ram sprawozdawczości nadzorczej wprowadzone niedawno po uchwaleniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/2070, dotyczące analizy porównawczej modeli wewnętrznych stosowanych przez instytucje finansowe. Decyzja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Publikacja niepoufnych wersji sporządzanych przez EBC ocen instytucji „będących na progu upadłości lub zagrożonych upadłością”

14 sierpnia 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie polityki, by z zasady upubliczniać na stronie internetowej EBC niepoufne wersje ocen uznających instytucje za będące na progu upadłości lub zagrożone upadłością. Ocena taka, przeprowadzana przez EBC, stanowi ocenę nadzorczą pojedynczego banku skierowaną do Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, aby ta mogła dokonać własnej oceny w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W związku z tym Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie publikacji na stronie internetowej EBC ocen uznających Banco Popular, Veneto Banca i Banca Popolare di Vicenza za będące na progu upadłości lub nią zagrożone.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

15 sierpnia 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że EBC zamierza przestrzegać wytycznych w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA-GL-2016-11) w odniesieniu do instytucji istotnych, które nadzoruje bezpośrednio. Zgodnie z wnioskiem Rady ds. Nadzoru pełne stosowanie wytycznych będzie ograniczone do globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i innych instytucji o znaczeniu systemowym, natomiast od instytucji istotnych niemających znaczenia systemowego należy oczekiwać stosowania jedynie określonych części wytycznych.

Rozporządzenie EBC zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych oraz rozporządzenie EBC określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości

25 sierpnia 2017 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/1538 zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25). W przyjętym rozporządzeniu określono przepisy i procedury dotyczące sprawozdawczości finansowej banków i grup bankowych wobec odpowiednich organów nadzorczych. Nowelizacja odzwierciedla przede wszystkim zmiany regulacyjne wprowadzone w prawodawstwie unijnym w celu dostosowania sprawozdawczości finansowej FINREP do wymogów 9. międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF 9) – nowego standardu sprawozdawczego dotyczącego instrumentów finansowych. Obejmuje również inne zmiany i doprecyzowania wynikające z doświadczenia zdobytego od czasu uchwalenia pierwotnego rozporządzenia, a także uwzględnia komentarze nadesłane podczas dotyczących go konsultacji społecznych. 25 sierpnia 2017 Rada Prezesów przyjęła ponadto rozporządzenie (UE) 2017/1539 określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości (EBC/2017/26). Komunikat prasowy w tej sprawie i tekst obu rozporządzeń są dostępne na stronie internetowej EBC.

Decyzje o nałożeniu kar administracyjnych

13 lipca 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o nałożenie kar administracyjnych na Permanent tsb Group Holdings plc za naruszenie decyzji EBC wprowadzających szczególne wymogi w zakresie płynności. Komunikat prasowy w tej sprawie ukazał się na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 28 sierpnia 2017. Kolejny komunikat, wydany 15 września 2017, przedstawia szczegółowe informacje o podobnych karach nałożonych na Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Konsultacje społeczne nad projektem przewodnika EBC do oceny wniosków o licencję

15 września 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektami dwóch przewodników EBC, z których jeden dotyczy oceny wniosków o licencję, a drugi – oceny wniosków o licencję składanych przez instytucje kredytowe z branży fintech. Celem obu przewodników jest zapewnienie potencjalnym wnioskodawcom większej przejrzystości oraz umożliwienie im lepszego zrozumienia procedury i kryteriów stosowanych przez EBC do oceny wniosków o licencję. Konsultacje mają rozpocząć się wkrótce i potrwać do listopada 2017.

Instrukcja EBC do oceny istotności

18 września 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie końcowej wersji instrukcji EBC do oceny istotności wraz z podsumowaniem uwag otrzymanych podczas konsultacji społecznych w tej sprawie, które trwały od grudnia 2016 do lutego 2017. Instrukcja ta będzie stanowić podstawę oceny istotności rozszerzeń i zmian w metodzie modeli wewnętrznych (IMM) i zaawansowanej metodzie obliczania ryzyka z tytułu korekty wyceny kredytowej (A‑CVA). Ukaże się wkrótce na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami