Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada septembris

Tirgus operācijas

Eurosistēma nosaka jaunu nenodrošinātu darījumu uz nakti procentu likmi

Padome 2017. gada 20. septembrī pieņēma lēmumu izstrādāt nenodrošinātu euro veikto darījumu uz nakti procentu likmi, par pamatu izmantojot Eurosistēmai jau pieejamus datus. Procentu likme, kas tiks noteikta līdz 2020. gadam, papildinās esošās etalonlikmes, ko nosaka privātais sektors, un tiks izmantota kā alternatīvā atsauces procentu likme. Šīs jaunās darījumu uz nakti procentu likmes svarīgākie parametri tiks paziņoti tirgus dalībniekiem 2018. gadā. Attiecīgais paziņojums presei kopā ar dokumentu, kurā sniegtas atbildes uz jautājumiem, pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Eurosistēmas politika attiecībā uz finanšu tirgus infrastruktūras kritisko pakalpojumu sniedzēju identifikāciju un pārraudzību

Padome 2017. gada 24. augustā apstiprināja Eurosistēmas politiku attiecībā uz finanšu tirgus infrastruktūras kritisko pakalpojumu sniedzēju identifikāciju un pārraudzību. Politika ļauj saskaņoti piemērot Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipus un attiecināma uz finanšu tirgus infrastruktūrām, uz kurām attiecas Eurosistēmas likumīgās pilnvaras, proti, sistēmiski nozīmīgām maksājumu sistēmām (t.i., TARGET2, EURO1, STEP2, CORE(FR)), neliela apjoma maksājumu sistēmām, karšu maksājumu sistēmām un T2S.

Jaunu vērtspapīru norēķinu sistēmu un jaunu tiešo saikņu starp šīm sistēmām atbilstība

Padome 2017. gada 24. augustā apstiprināja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas trīs Baltijas vērtspapīru norēķinu sistēmas (VNS), kuras pēc to plānotās apvienošanās darbosies jaunā Nasdaq CSD pārvaldībā, par atbilstošām izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Padome 2017. gada 8. septembrī apstiprināja vēl vienu VNS, kas darbosies Slovākijas Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP) pārvaldībā, par atbilstošu izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Tajā pašā dienā Padome apstiprināja arī divas jaunas tiešās saiknes no LuxCSD uz Clearstream Banking AG (CBF) system un no Interbolsa uz CBF system, kas izveidotas, ņemot vērā trešo T2S migrācijas posmu. NCDCP jau pievienota ECB atbilstošo norēķinu sistēmu sarakstam, bet Baltijas VNS un jaunās saiknes tiks pievienotas tikai pēc to darbības uzsākšanas. ECB interneta vietnē pieejams pilns visu atbilstošo tiešo un daudzpusējo saikņu saraksts.

Papildu centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD) atbilstība piekļuvei T2S

Padome attiecīgi 2017. gada 24. augustā un 2017. gada 14. septembrī apstiprināja Iberclear, Nasdaq CSD un NCDCP atbilstību piekļuvei T2S pakalpojumiem. Attiecīgi Iberclear un Nasdaq CSD var migrēt uz T2S pēdējā migrācijas posma ietvaros, kas sekmīgi uzsāka darbību 2017. gada 18. septembrī. Plānots, ka NCDCP migrēs uz T2S 2017. gada oktobrī. Atbilstošo CVD pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par papildu hipotēku rezerves prasību Zviedrijā

Padome 2017. gada 4. augustā pieņēma Atzinumu CON/2017/29 pēc Zviedrijas finanšu uzraudzības iestādes Finansinspektionen lūguma.

ECB atzinums par lēmuma projektu par Hrvatska narodna banka monetārās politikas īstenošanu

Padome 2017. gada 4. augustā pieņēma Atzinumu CON/2017/30 pēc Hrvatska narodna banka lūguma.

ECB atzinums par kritiskās infrastruktūras likumu Slovēnijā

Padome 2017. gada 14. augustā pieņēma Atzinumu CON/2017/31 pēc Slovēnijas Aizsardzības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Central Bank of Cyprus noteikšanu par informācijas iestādi un par attiecīga izņēmuma iekļaušanu banku noslēpuma prasībā

Padome 2017. gada 21. augustā pieņēma Atzinumu CON/2017/32 pēc Kipras Republikas Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kredītu datu sniegšanu Austrijā

Padome 2017. gada 21. augustā pieņēma Atzinumu CON/2017/33 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par likumprojektu, ar ko groza Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pamatstatūtus attiecībā uz direktoru skaitu tās padomē

Padome 2017. gada 24. augustā pieņēma Atzinumu CON/2017/34 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB) prezidenta, kurš rīkojās Beļģijas finanšu ministra vārdā, lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem finanšu tirgus uzraudzības režīmā Austrijā

Padome 2017. gada 25. augustā pieņēma Atzinumu CON/2017/35 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par juridisko regulējumu, kas attiecas uz nodrošinātajām obligācijām, kredītdatu pārskatu sniegšanu, makroprudenciālajām pilnvarām un instrumentiem un VUM kopējām procedūrām Slovākijas Republikā

Padome 2017. gada 8. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/36 pēc Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par starpbanku klīringu un norēķiniem Polijā

Padome 2017. gada 20. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/37 pēc Narodowy Bank Polski prezidenta lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365

Padome 2017. gada 20. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/38 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma. Atzinums drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējiem revidentiem

Padome 2017. gada 24. augustā pieņēma Ieteikumu ECB/2017/24 Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem

Padome 2017. gada 8. septembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2017/27 Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

Padome 2017. gada 3. augustā pieņēma Lēmumu ECB/2017/23, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par uzraudzības datu sniegšanu, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm. Grozījumi atspoguļo jaunākās pārmaiņas uzraudzības pārskatu sniegšanas sistēmā pēc Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 pieņemšanas attiecībā uz iestāžu iekšējo modeļu salīdzināšanu. Lēmums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

Publicētas ECB veiktā iestāžu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas, novērtējuma daļas, kas nav konfidenciālas

Padome 2017. gada 14. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt politikas nostāju, kas nosaka, ka iestāžu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas, novērtējuma daļas, kas nav konfidenciālas, parasti tiks publiskotas ECB interneta vietnē. ECB veiktais iestāžu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas, novērtējums ir atsevišķu banku uzraudzības novērtējums, kas adresēts Vienotā noregulējuma valdei, lai tā pēcāk varētu veikt savu noregulējuma novērtējumu. Padome attiecīgi neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu atļaut publicēt ECB interneta vietnē ECB apstiprināto iestāžu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas, novērtējumu attiecībā uz Banco Popular, Veneto Banca un Banca Popolare di Vicenza.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm attiecībā uz informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astoto daļu

Padome 2017. gada 15. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka ECB attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās uzraudzībā, plāno ievērot atbilstību Pamatnostādnēm par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astoto daļu (EBA-GL-2016-11). Saskaņā ar Uzraudzības valdes priekšlikumu pamatnostādnes tiks pilnībā piemērotas tikai attiecībā uz globālām sistēmiski nozīmīgām iestādēm (G-SNI) un citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm (C-SNI), bet sistēmiski nenozīmīgām iestādēm būtu jāpiemēro tikai noteiktas pamatnostādņu daļas.

ECB Regula, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu un ECB Regula, ar ko nosaka datumu, no kura mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas, piemēro Regulu (ES) 2017/1538, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25)

Padome 2017. gada 25. augustā pieņēma Regulu (ES) 2017/1538, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25). Regula nosaka noteikumus un procedūras, saskaņā ar kurām bankas vai banku grupas sniedz finanšu informāciju attiecīgajām uzraudzības iestādēm. Grozījumi galvenokārt atspoguļo Savienības tiesību aktos veiktās pārmaiņas, lai tuvinātu uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (FINREP) 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta (IFRS 9) – jaunā pārskatu sniegšanas standarta attiecībā uz finanšu instrumentiem – prasībām. Grozījumi ietver arī turpmākas pārmaiņas un skaidrojumus, kuru pamatā ir kopš regulas ieviešanas gūtā pieredze. Tajos arī ņemti vērā komentāri, kas tika saņemti regulas sabiedriskās apspriešanas gaitā. Padome 2017. gada 25. augustā arī pieņēma Regulu (ES) 2017/1539, ar ko nosaka datumu, no kura mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas, piemēro Regulu (ES) 2017/1538, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25) (ECB/2017/26). Attiecīgais paziņojums presei un abas regulas pieejamas ECB interneta lapā.

Lēmumi par administratīvo sodu uzlikšanu

Padome 2017. gada 13. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzlikt administratīvo sodu Permanent tsb Group Holdings plc, pamatojoties uz to, ka pārkāpti ECB lēmumi par īpašu likviditātes prasību uzlikšanu. Attiecīgs paziņojums presei tika publicēts 2017. gada 28. augustā ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. 2017. gada 15. septembrī publicētajā paziņojumā presei sniegta detalizēta informācija par līdzīgu sodu piemērošanu Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz ECB norādījumu projektiem par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu

Padome 2017. gada 15. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu sākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz diviem ECB norādījumu projektiem. Viens no tiem saistīts ar iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu kopumā, bet otrs saistīts ar iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu. Abu norādījumu mērķis ir nodrošināt potenciālajiem pretendentiem lielāku caurredzamību un uzlabot to izpratni par procedūrām un kritērijiem, ko ECB piemēro, novērtējot iesniegumus licences saņemšanai. Gaidāms, ka sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta drīzumā un ilgs līdz 2017. gada novembrim.

ECB norādījumi par būtiskuma novērtēšanu

Padome 2017. gada 18. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumu par būtiskuma novērtēšanu galīgo versiju kopā ar pārskatu par atbildēm, kurā izvērtēti sabiedriskās apspriešanas laikā (no 2016. gada decembra līdz 2017. gada februārim) saņemtie komentāri. Šo dokumentu izmantos par pamatu iekšējā modeļa metodes (IMM) paplašinājumu un izmaiņu būtiskuma novērtējumam un kredīta vērtības korekcijas aprēķināšanas uzlabotās metodes (A-CVA) būtiskuma novērtējumam. Norādījumi drīzumā būs pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem