Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

rujan 2017.

Tržišne operacije

Eurosustav oblikuje novu neosiguranu prekonoćnu kamatnu stopu

Dana 20. rujna 2017. Upravno vijeće odlučilo je izraditi novu eursku kamatnu stopu na neosiguranom prekonoćnom tržištu na temelju podataka kojima Eurosustav već raspolaže. Kamatna stopa, koja će biti oblikovana prije 2020., dopunit će postojeće referentne kamatne stope koje je oblikovao privatni sektor i služit će kao alternativna referentna kamatna stopa. Tržišni će sudionici biti obaviješteni o glavnim značajkama te nove prekonoćne kamatne stope tijekom 2018. Povezano priopćenje za javnost te objašnjenje u obliku pitanja i odgovora može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Politika Eurosustava za utvrđivanje i nadgledanja pružatelja ključnih usluga u sklopu infrastruktura financijskih tržišta

Upravno vijeće odobrilo je 24. kolovoza 2017. politiku Eurosustava za utvrđivanje i nadgledanje pružatelja ključnih usluga u sklopu infrastruktura financijskih tržišta. Politikom se okvir politike nadgledanja Eurosustava na dosljedan način primjenjuje na infrastrukture financijskih tržišta nad kojima Eurosustav ima zakonske ovlasti, posebno sistemski važne platne sustave (TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), sustave za plaćanje malih vrijednosti, sheme kartičnog plaćanja i T2S.

Novi prihvatljivi sustavi namire vrijednosnih papira i nove prihvatljive izravne veze između sustava

Upravno vijeće odobrilo je 24. kolovoza 2017. tri baltička sustava namire vrijednosnih papira (estonski, latvijski i litavski), kojima će po njihovu planiranu spajanju upravljati novi Nasdaq CSD, kao prihvatljive za upotrebu u kreditnim operacijama Eurosustava. Dana 8. rujna 2017. Upravno vijeće odobrilo je još jedan sustav namire vrijednosnih papira kojim upravlja Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP) kao prihvatljiv za upotrebu u kreditnim operacijama Eurosustava. Istoga dana Upravno vijeće odobrilo je i dvije nove izravne veze između sustava LuxCSD i Clearstream Banking AG (CBF) te između sustava Interbolsa i CBF, koji su stvoreni s obzirom na posljednji migracijski val sustava T2S. Sustav NCDCP već je uvršten u popis prihvatljivih sustava i veza za namiru ESB-a, a baltički sustavi za namiru vrijednosnih papira i nove veze uvrstit će se tek pošto počnu s radom. Cjelovit popis prihvatljivih izravnih i neizravnih veza može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Dodatni prihvatljivi središnji depozitoriji vrijednosnih papira (CSD-i) za pristup sustavu T2S

Upravno vijeće odobrilo je 24. kolovoza 2017. upotrebu depozitorija Iberclear i Nasdaq CSD te 14. rujna 2017. upotrebu depozitorija NCDCP za pristup uslugama sustava T2S. U skladu s tim Iberclear i Nasdaq CSD mogli su migrirati u sustav T2S u sklopu posljednjeg vala koji je uspješno okončan 18. rujna 2017. Planira se da će NCDCP migrirati u sustav T2S u listopadu 2017. Cjelovit popis prihvatljivih CSD-ija može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o dodatnom zahtjevu za otplatu hipotekarnih kredita u Švedskoj

Upravno vijeće donijelo je 4. kolovoza 2017. Mišljenje CON/2017/29 na zahtjev švedskog tijela za financijski nadzor Finansinspektionen.

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke

Upravno vijeće donijelo je 4. kolovoza 2017. Mišljenje CON/2017/30 na zahtjev Hrvatske narodne banke.

Mišljenje ESB-a o Zakonu o ključnoj infrastrukturi u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 14. kolovoza 2017. Mišljenje CON/2017/31 na zahtjev slovenskog Ministarstva obrane.

Mišljenje ESB-a o imenovanju središnje banke Central Bank of Cyprus kao tijela za informacije i uključivanje odgovarajuće iznimke od obveze čuvanja bankarske tajne

Upravno vijeće donijelo je 21. kolovoza 2017. Mišljenje CON/2017/32 na zahtjev Ministarstva pravosuđa i javnog reda Republike Cipra.

Mišljenje ESB-a o izvješćivanju o podacima o kreditima u Austriji

Upravno vijeće donijelo je 21. kolovoza 2017. Mišljenje CON/2017/33 na zahtjev austrijskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o nacrtu zakona o izmjeni temeljnog statuta središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique u odnosu na broj direktora u odboru NBB-a

Upravno vijeće donijelo je 24. kolovoza 2017. Mišljenje CON/2017/34 na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique, podnesen u ime ministra financija.

Mišljenje ESB-a o izmjenama nadzornog sustava financijskog tržišta u Austriji

Upravno vijeće donijelo je 25. kolovoza 2017. Mišljenje CON/2017/35 na zahtjev austrijskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o pravnom okviru za pokrivene obveznice, dostavu podataka o kreditima, makrobonitetne ovlasti i alate i zajedničke postupke povezane s SSM-om u Slovačkoj

Upravno vijeće donijelo je 8. rujna 2017. Mišljenje CON/2017/36 na zahtjev slovačkog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o međubankovnom poravnanju i namiri u Poljskoj

Upravno vijeće donijelo je 20. rujna 2017. Mišljenje CON/2017/37 na zahtjev predsjednika središnje banke Narodowy Bank Polski.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365

Upravno vijeće donijelo je 20. rujna 2017. Mišljenje CON/2017/38 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta. Mišljenje će uskoro biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de Portugal

Upravno vijeće donijelo je 24. kolovoza 2017. Preporuku ESB/2017/24 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de Portugal. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska

Upravno vijeće donijelo je 8. rujna 2017. Preporuku ESB/2017/27 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska. Preporuka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a i objavit će se u Službenom listu Europske unije.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014

Upravno vijeće donijelo je 3. kolovoza 2017. Odluku ESB/2017/23 o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela. Izmjena je posljedica nedavnih izmjena okvira nadzornog izvješćivanja zbog donošenja Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 povezanih s ocjenom institucijskih internih modela. Odluka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Objava javnih verzija ESB-ovih ocjena o institucijama „koje propadaju ili je vjerojatno da će propasti”

Upravno vijeće nije 14. kolovoza 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se kao stajalište politike prihvati da će se javne verzije ocjena o institucijama „koje propadaju ili je vjerojatno da će propasti” u pravilu objavljivati na mrežnim stranicama ESB-a. Riječ je o nadzornim ocjenama ESB-a o pojedinačnim bankama koje su upućene na rješavanje Jedinstvenom sanacijskom odboru kako bi on donio vlastitu sanacijsku ocjenu. U skladu s tim, Upravno vijeće nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri objavu ocjena koje je ESB donio o bankama Banco Popular, Veneto Banca i Banca Popolare di Vicenza, a prema kojoj one „propadaju ili je vjerojatno da će propasti”, na mrežnim stranicama ESB-a.

Postupanje u skladu s EBA-inim Smjernicama o zahtjevima za objavu na temelju dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Upravno vijeće nije 15. kolovoza 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) da ESB namjerava postupati u skladu s EBA-inim Smjernicama o zahtjevima za objavu na temelju dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA-GL-2016-11) kada je riječ o značajnim institucijama koje izravno nadzire. Prema prijedlogu Nadzornog odbora, EBA-ine Smjernice u potpunosti će se primjenjivati na globalne sistemski važne institucije i ostale sistemski važne institucije, dok će se na značajne institucije koje nisu sistemski važne primjenjivati samo određeni dijelovi Smjernica.

Uredba ESB-a o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima i Uredba ESB-a o utvrđivanju datuma primjene Uredbe (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima

Upravno vijeće donijelo je 25. kolovoza 2017. Uredbu (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25). Uredbom se određuju pravila i postupci financijskog izvještavanja banaka i bankovnih grupa za potrebe nadležnih nadzornih tijela. Izmjene su uglavnom posljedica regulatornih promjena u zakonodavstvu Unije s ciljem usklađivanja financijskog izvještavanja sa zahtjevima Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 (MFSI 9), novog standarda izvještavanja za financijske instrumente. Izmjene obuhvaćaju i dodatne izmjene i objašnjenja na temelju iskustva stečenog od donošenja Uredbe. Osim toga, uzete su u obzir povratne informacije dobivene u sklopu javnog savjetovanja o Uredbi. Upravno vijeće donijelo je 25. kolovoza 2017. i Uredbu (EU) 2017/1539 o utvrđivanju datuma primjene Uredbe (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima (ESB/2017/26). Povezano priopćenje za javnost i tekst obiju uredbi može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Odluka o izricanju administrativnih kazni

Upravno vijeće nije 13. srpnja 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se grupi Permanent tsb Group Holdings plc izreknu administrativne kazne zbog povrede odluka ESB-a kojima se određuju posebni likvidnosni zahtjevi. Povezano priopćenje za javnost objavljeno je 28. kolovoza 2017. i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Dodatno priopćenje za javnost objavljeno je 15. rujna 2017. i sadržava detaljne informacije o sličnim kaznama izrečenim banci Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Javno savjetovanje o nacrtima vodiča ESB-a povezanih s ocjenama zahtjeva za odobrenje za rad

Upravno vijeće nije 15. rujna 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o nacrtima dvaju vodiča ESB-a, od kojih se jedan odnosi na ocjene zahtjeva za odobrenje za rad općenito, a drugi posebno na ocjene takvih zahtjeva financijskotehnoloških kreditnih institucija. Objavom vodiča želi se povećati transparentnost za moguće podnositelje zahtjeva te objasniti postupak i kriteriji koje ESB primjenjuje pri ocjeni zahtjeva za odobrenje za rad. Javno savjetovanje trebalo bi ubrzo započeti i trajati do studenoga 2017.

Vodič ESB-a o procjeni materijalne značajnosti

Upravno vijeće nije 18. rujna 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave konačna verzija vodiča ESB-a o procjeni materijalne značajnosti i izjava o povratnim informacijama u kojoj se ocjenjuju odgovori primljeni tijekom javnog savjetovanja u razdoblju od prosinca 2016. do veljače 2017. Taj će dokument služiti kao temelj za procjenu materijalne značajnosti proširenja i izmjena metode internog modela i napredne metode za izračun rizika prilagodbe kreditnom vrednovanju. Vodič će se uskoro moći pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije