Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Septembrie 2017

Operațiuni de piață

Punerea la dispoziție de către Eurosistem a unei noi rate a dobânzii overnight la operațiunile negarantate

La data de 20 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a decis să elaboreze o rată a dobânzii overnight la operațiunile negarantate în euro, pe baza datelor de care Eurosistemul dispune deja. Rata dobânzii, care va fi elaborată înainte de 2020, se va adăuga ratelor dobânzilor de referință existente, stabilite de sectorul privat, și va servi drept rată a dobânzii de referință cu rol de măsură de siguranță. Caracteristicile principale ale acestei noi rate a dobânzii overnight vor fi comunicate participanților pe piață în cursul anului 2018. Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de un document explicativ ce conține întrebări și răspunsuri, este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Politica Eurosistemului privind identificarea și monitorizarea furnizorilor de servicii esențiale din cadrul infrastructurilor piețelor financiare

La data de 24 august 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat o politică care să fie urmată de Eurosistem în ceea ce privește identificarea și monitorizarea furnizorilor de servicii esențiale din cadrul infrastructurilor piețelor financiare (IPF). Politica operaționalizează Cadrul politicii de monitorizare a Eurosistemului într-un mod armonizat și se aplică infrastructurilor piețelor financiare care intră sub incidența mandatului legal al Eurosistemului, îndeosebi sistemelor de plăți de importanță sistemică [de exemplu, TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)], sistemelor de plăți de mică valoare, schemelor de plăți prin card și T2S.

Eligibilitatea noilor sisteme de decontare a instrumentelor financiare și a noilor conexiuni directe între acestea

La data de 24 august 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat cele trei sisteme baltice de decontare a instrumentelor financiare din Estonia, Letonia și Lituania, care urmează să fie operate de noul Nasdaq CSD în urma fuziunii planificate a acestora, ca fiind eligibile în vederea utilizării lor în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. La data de 8 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat un alt sistem nou de decontare a instrumentelor financiare, operat de Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP), ca fiind eligibil în vederea utilizării în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. La aceeași dată, Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, două conexiuni directe noi de la LuxCSD la sistemul Clearstream Banking AG (CBF) și de la Interbolsa la sistemul CBF, create pentru ultimul val de migrare la T2S. Deși NCDCP a fost deja inclus pe lista BCE a mecanismelor de decontare eligibile, sistemele baltice de decontare a instrumentelor financiare și noile conexiuni vor fi adăugate numai atunci când vor deveni operaționale. Lista completă a conexiunilor directe și prin intermediar eligibile este disponibilă pe website-ul BCE.

Eligibilitatea depozitarilor centrali suplimentari de titluri de valoare (DCT) pentru accesul la T2S

La datele de 24 august 2017 și, respectiv, de 14 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat eligibilitatea Iberclear și Nasdaq CSD și a NCDCP pentru accesul la serviciile T2S. În consecință, Iberclear și Nasdaq CSD au putut migra la T2S în cadrul ultimului val, care s-a încheiat cu succes la 18 septembrie 2017. Migrarea NCDCP la T2S este prevăzută pentru luna octombrie 2017. Lista completă a DCT eligibili este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o cerință suplimentară de amortizare a ipotecii în Suedia

La data de 4 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/29, la solicitarea Finansinspektionen (autoritatea de supraveghere financiară din Suedia).

Avizul BCE cu privire la un proiect de decizie a Hrvatska narodna banka privind punerea în aplicare a politicii monetare

La data de 4 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/30, la solicitarea Hrvatska narodna banka.

Avizul BCE cu privire la un act privind infrastructura critică în Slovenia

La data de 14 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/31, la solicitarea Ministerului Apărării din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la desemnarea Central Bank of Cyprus ca autoritate în domeniul informației și includerea excepției relevante de la cerința secretului bancar

La data de 21 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/32, la solicitarea Ministerului Justiției și Ordinii Publice din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la raportarea datelor cu privire la credite în Austria

La data de 21 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/33, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la un proiect de lege de modificare a Statutului NBB în ceea ce privește numărul de directori din Consiliul NBB

La data de 24 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/34, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB), în numele ministrului finanțelor.

Avizul BCE cu privire la modificarea regimului de supraveghere a pieței financiare în Austria

La data de 25 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/35, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate, raportarea datelor cu privire la credite, competențe și instrumente macroprudențiale, precum și proceduri comune privind MUS în Republica Slovacă

La data de 8 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/36, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Slovacă.

Avizul BCE cu privire la compensarea și decontarea interbancară în Polonia

La data de 20 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/37, la solicitarea președintelui Narodowy Bank Polski.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365

La data de 20 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/38, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European. Avizul va fi publicat în scurt timp pe website-ul BCE.

Guvernanța corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de Portugal

La data de 24 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2017/24 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de Portugal. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska

La data de 8 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2017/27 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Decizia BCE de modificare a Deciziei BCE/2014/29 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei

La data de 3 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/23 de modificare a Deciziei BCE/2014/29 privind transmiterea de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate. Modificarea reflectă schimbări recente aduse cadrului de raportare în scopuri de supraveghere, în urma adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2016/2070 al Comisiei, cu privire la evaluarea comparativă a modelelor interne ale instituțiilor. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Publicarea versiunilor neconfidențiale ale evaluărilor BCE privind declararea unei instituții drept „în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate”

La data de 14 august 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba o orientare a politicii, potrivit căreia, de regulă, versiunile neconfidențiale ale evaluărilor privind declararea unei instituții drept „în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate” vor fi puse la dispoziția publicului pe website-ul BCE. O evaluare a BCE privind declararea unei instituții drept „în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate” este o evaluare în scopul supravegherii referitoare la o bancă individuală adresată Comitetului unic de rezoluție în vederea efectuării de către acesta a unei evaluări proprii din perspectiva rezoluției. În consecință, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba publicarea pe website-ul BCE a evaluărilor privind declararea unei instituții drept „în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate”, adoptate de BCE în legătură cu Banco Popular, Veneto Banca și Banca Popolare di Vicenza.

Respectarea Ghidului ABE privind cerințele de publicare în temeiul părții a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

La data de 15 august 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la faptul că, pentru instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE intenționează să respecte Ghidul privind cerințele de publicare în temeiul părții a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2016/11). În conformitate cu propunerea Consiliului de supraveghere, aplicarea integrală a ghidului va fi limitată la instituțiile de importanță sistemică la nivel mondial (G-SII) și la alte instituții de importanță sistemică (O-SII), așteptându-se ca instituțiile semnificative fără importanță sistemică să aplice numai anumite părți ale ghidului.

Regulamentul BCE de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere și Regulamentul BCE de stabilire a datei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1538 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25) în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac obiectul unor cadre contabile naționale

La data de 25 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul (UE) 2017/1538 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25). Regulamentul stabilește normele și procedurile pentru raportarea de informații financiare de către bănci sau grupuri bancare autorităților de supraveghere relevante. Modificările reflectă, în principal, schimbările în materie de reglementare introduse în legislația Uniunii în vederea alinierii raportării de informații financiare (FINREP) la cerințele Standardului internațional de raportare financiară 9 (IFRS 9), noul standard de raportare pentru instrumente financiare. Modificările includ, de asemenea, noi schimbări și clarificări bazate pe experiența dobândită de la adoptarea regulamentului. Totodată, acestea includ feedbackul primit în timpul consultării publice privind regulamentul. La data de 25 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat, de asemenea, Regulamentul (UE) 2017/1539 de stabilire a datei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1538 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25) în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac obiectul unor cadre contabile naționale (BCE/2017/26). Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de textele ambelor regulamente, este disponibil pe website-ul BCE.

Deciziile privind impunerea de penalități administrative

La data de 13 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a impune penalități administrative Permanent tsb Group Holdings plc pe motivul încălcării deciziilor BCE de impunere a unor cerințe specifice privind lichiditatea. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat la data de 28 august 2017 pe website-ul BCE privind supravegherea bancară. Un alt comunicat de presă emis la data de 15 septembrie 2017 furnizează informații detaliate privind penalități similare aplicate Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Consultarea publică referitoare la proiectele de ghiduri ale BCE privind evaluările cererilor de autorizare

La data de 15 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la propunerea Consiliului guvernatorilor de a lansa o consultare publică referitoare la două proiecte de ghiduri ale BCE, unul privind evaluările cererilor de autorizare în general, iar celălalt legat în mod specific de evaluările cererilor de autorizare ale instituțiilor de credit FinTech. Scopul ambelor ghiduri este sporirea transparenței pentru solicitanții potențiali și îmbunătățirea înțelegerii de către aceștia a procedurii și criteriilor aplicate de BCE în procesul de evaluare a cererilor de autorizare. Se așteaptă lansarea în scurt timp a consultării publice, care se va desfășura până în luna noiembrie 2017.

Ghidul BCE privind evaluarea caracterului semnificativ

La data de 18 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica versiunea finală a ghidului BCE privind evaluarea caracterului semnificativ, alături de sinteza reacțiilor, care prezintă o analiză a răspunsurilor la consultarea publică desfășurată în perioada decembrie 2016-februarie 2017. Acest document va servi drept bază pentru evaluarea caracterului semnificativ al extinderilor și modificărilor aduse metodei modelelor interne (internal model method – IMM) și metodei avansate de calculare a riscului de ajustare a evaluării creditului (advanced method for calculating credit valuation adjustment risk – A-CVA). Ghidul va fi disponibil în curând pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media