Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Σεπτέμβριος 2017

Δραστηριότητες αγορών

Παροχή από το Ευρωσύστημα ενός νέου επιτοκίου μίας ημέρας για ανεξασφάλιστες τοποθετήσεις

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναπτύξει ένα επιτόκιο μίας ημέρας για ανεξασφάλιστες τοποθετήσεις σε ευρώ βάσει δεδομένων που ήταν ήδη διαθέσιμα στο Ευρωσύστημα. Το επιτόκιο, το οποίο θα δημιουργηθεί πριν από το 2020, αναμένεται να συμπληρώσει τα υφιστάμενα επιτόκια αναφοράς που έχουν δημιουργηθεί από τον ιδιωτικό τομέα και να χρησιμεύσει ως επιτόκιο αναφοράς ασφαλείας (backstop). Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου επιτοκίου μίας ημέρας θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες της αγοράς στη διάρκεια του 2018. Σχετικό δελτίο Τύπου, μαζί με επεξηγηματικό έγγραφο απαντήσεων σε ερωτήσεις, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Πολιτική του Ευρωσυστήματος για την ταυτοποίηση και επίβλεψη φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς ζωτικής σημασίας

Στις 24 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πολιτική που θα ακολουθείται από το Ευρωσύστημα όσον αφορά την ταυτοποίηση και επίβλεψη φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς ζωτικής σημασίας. Η πολιτική θέτει σε επιχειρησιακή εφαρμογή με εναρμονισμένο τρόπο το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης και ισχύει για τις υποδομές της χρηματοπιστωτικής αγοράς που εμπίπτουν στη νομική εντολή που έχει ανατεθεί στο Ευρωσύστημα, ειδικότερα τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (π.χ. TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), τα συστήματα πληρωμών λιανικής, τα σχήματα πληρωμών με κάρτα και το T2S.

Καταλληλότητα νέων συστημάτων διακανονισμού τίτλων και νέων άμεσων ζεύξεων μεταξύ αυτών

Στις 24 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε τα τρία συστήματα διακανονισμού τίτλων (ΣΔΤ) της Βαλτικής, δηλ. της Εσθονίας, της Λεττονίας και της Λιθουανίας, τα οποία θα τελούν υπό τη διαχείριση του νέου Nasdaq CSD έπειτα από την προγραμματισμένη συγχώνευσή τους, ως αποδεκτά προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ακόμα ένα νέο ΣΔΤ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP), ως αποδεκτό προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Την ίδια ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δύο νέες άμεσες ζεύξεις από την LuxCSD προς το σύστημα Clearstream Banking AG (CBF) και από την Interbolsa προς το σύστημα CBF που δημιουργήθηκε ενόψει του τελικού κύματος μετάπτωσης στο T2S. Ενώ το NCDCP έχει ήδη προστεθεί στον κατάλογο της ΕΚΤ με τις αποδεκτές ρυθμίσεις διακανονισμού, τα ΣΔΤ της Βαλτικής και οι νέες ζεύξεις θα προστεθούν αμέσως μόλις τεθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία. Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών άμεσων και έμμεσων ζεύξεων είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Καταλληλότητα πρόσθετων κεντρικών αποθετηρίων αξιών για πρόσβαση στο T2S

Στις 24 Αυγούστου και στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε την Iberclear, το Nasdaq CSD και το NCDCP ως κατάλληλα για πρόσβαση στις υπηρεσίες του T2S. Αντίστοιχα, η μετάπτωση της Iberclear και του Nasdaq CSD στο T2S θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως μέρος του τελικού κύματος που τέθηκε σε λειτουργία με επιτυχία στις 18 Σεπτεμβρίου 2017. Η μετάπτωση του NCDCP στο T2S έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2017. Ο πλήρης κατάλογος με τα αποδεκτά κεντρικά αποθετήρια αξιών είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόσθετη απαίτηση χρεολυσίας ενυπόθηκων δανείων στη Σουηδία

Στις 4 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/29, κατόπιν αιτήματος της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Σουηδίας (Finansinspektionen).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο απόφασης που αφορά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Hrvatska narodna banka

Στις 4 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/30, κατόπιν αιτήματος της Hrvatska narodna banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νόμο περί υποδομών ζωτικής σημασίας στη Σλοβενία

Στις 14 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/31, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Άμυνας της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ορισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως της αρχής πληροφόρησης και την προσθήκη σχετικής εξαίρεσης όσον αφορά την υποχρέωση τραπεζικού απορρήτου

Στις 21 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/32, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παροχή πιστωτικών δεδομένων στην Αυστρία

Στις 21 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/33, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο νόμου που τροποποιεί το καταστατικό της ΝΒΒ όσον αφορά τον αριθμό των μελών του διοικητικού της συμβουλίου

Στις 24 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/34, κατόπιν αιτήματος του διοικητή της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ΝΒΒ), για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Αυστρία

Στις 25 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/35, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καλυμμένες ομολογίες, την παροχή πιστωτικών δεδομένων, τις μακροπροληπτικές εξουσίες και εργαλεία και τις κοινές διαδικασίες του ΕΕΜ στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/36, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εκκαθάριση και τον διακανονισμό σε διατραπεζική βάση στην Πολωνία

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/37, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Narodowy Bank Polski.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και (ΕΕ) αριθ. 2015/2365

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2017/38, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal

Στις 24 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2017/24 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2017/27 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Απόφαση της ΕΚΤ που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/29 σχετικά με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής

Στις 3 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2017/23 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/29 σχετικά με την υποβολή εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Η τροποποίηση αποτυπώνει τις πρόσφατες αλλαγές που σημειώθηκαν στο πλαίσιο εποπτικής πληροφόρησης, έπειτα από την έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2070 της Επιτροπής, όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων ιδρυμάτων. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δημοσίευση μη εμπιστευτικών εκδόσεων των αξιολογήσεων της ΕΚΤ για ιδρύματα «που τελούν υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσουν»

Στις 14 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει κατεύθυνση πολιτικής σύμφωνα με την οποία, ως γενικό κανόνα, μη εμπιστευτικές εκδόσεις των αξιολογήσεων για ιδρύματα «που τελούν υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσουν» (failing or likely to fail - FOLTF) θα δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η αξιολόγηση FOLTF της ΕΚΤ είναι μια εποπτική αξιολόγηση μεμονωμένης τράπεζας που απευθύνεται στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης προκειμένου αυτό να διενεργήσει τη δική του αξιολόγηση εξυγίανσης. Αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει τη δημοσίευση των αξιολογήσεων FOLTF που εξέδωσε η ΕΚΤ για την Banco Popular, τη Veneto Banca και την Banca Popolare di Vicenza στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Στις 15 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι, όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, η ΕΚΤ προτίθεται να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA-GL-2016-11). Σύμφωνα με την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου, η πλήρης εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών θα περιορίζεται στα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα (global systemically important institutions - G-SII) και άλλα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα (other systematically important institutions - O-SII), ενώ θα αναμένεται από τα μη συστημικώς σημαντικά ιδρύματα να εφαρμόζουν μόνο ορισμένα μέρη των κατευθυντήριων γραμμών.

Κανονισμός της EKT που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση και κανονισμός της ΕΚΤ για τον καθορισμό της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1538 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2017/25) σε λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια

Στις 25 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1538 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2017/25). Ο κανονισμός θέτει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση από τράπεζες ή τραπεζικούς ομίλους προς τις σχετικές εποπτικές αρχές. Οι τροποποιήσεις αντανακλούν κυρίως τις κανονιστικές αλλαγές που εισήχθηκαν στην ενωσιακή νομοθεσία προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η υποβολή αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (FINREP) με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 9 (IFRS 9), το νέο πρότυπο υποβολής αναφορών για χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν επίσης περαιτέρω αλλαγές και διευκρινίσεις που βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την έκδοση του κανονισμού και μετά. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τον κανονισμό. Στις 25 Αυγούστου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1539 για τον καθορισμό της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1538 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2017/25) σε λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια (ΕΚΤ/2017/26). Σχετικό δελτίο Τύπου, μαζί με το κείμενο των δύο κανονισμών, διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αποφάσεις σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων

Στις 13 Ιουλίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στην Permanent tsb Group Holdings plc, λόγω παράβασης των αποφάσεων της ΕΚΤ όσον αφορά την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στις 28 Αυγούστου 2017 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Ένα ακόμα δελτίο Τύπου, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για παρόμοιες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδια οδηγών της ΕΚΤ σχετικά με αξιολογήσεις αιτήσεων αδειοδότησης

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση δύο σχέδια οδηγών της ΕΚΤ, εκ των οποίων το ένα αφορά γενικά τις αξιολογήσεις αιτήσεων αδειοδότησης και το δεύτερο αφορά ειδικότερα τις αξιολογήσεις αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Σκοπός και των δύο οδηγών είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια για ιδρύματα που ενδέχεται να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης και να ενισχυθεί η κατανόησή τους όσον αφορά τη διαδικασία και τα κριτήρια που εφαρμόζει η ΕΚΤ κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων αδειοδότησης. Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2017.

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση σημαντικότητας

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να δημοσιεύσει τον τελικό οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση σημαντικότητας, μαζί με το έγγραφο παρατηρήσεων το οποίο αξιολογεί τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δεκεμβρίου 2016 και του Φεβρουαρίου 2017. Αυτό το έγγραφο θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση του ουσιώδους των επεκτάσεων και των τροποποιήσεων της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων (internal model method - IMM) και της προηγμένης μεθόδου υπολογισμού του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (advanced method for calculating credit valuation adjustment risk - A-CVA). Ο οδηγός θα διατεθεί σύντομα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου