Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Syyskuu 2017

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän uusi vakuudettomien yön yli -markkinoiden viitekorko

EKP:n neuvosto päätti 20.9.2017 kehittää uuden viitekoron vakuudettomille euromääräisille yön yli -markkinoille. Koron perustana olevat tiedot ovat jo eurojärjestelmän käytettävissä. Ennen vuotta 2020 käyttöön otettava korko täydentää olemassa olevia yksityisen sektorin tuottamia viitekorkoja. Uuden yön yli -viitekoron pääperiaatteista tiedotetaan markkinaosapuolille vuoden 2018 aikana, ja markkinaosapuolilla on myös mahdollisuus kommentoida niitä. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote sekä kysymys- ja vastausasiakirja ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Eurojärjestelmän menettelyt rahoitusmarkkinainfrastruktuureja ylläpitävien kriittisten palveluntarjoajien tunnistamista ja yleisvalvontaa varten

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.8.2017 eurojärjestelmän menettelyt, joita sovelletaan rahoitusmarkkinainfrastruktuureja ylläpitävien kriittisten palveluntarjoajien tunnistamisessa ja yleisvalvonnassa. Menettelyillä varmistetaan, että eurojärjestelmän yleisvalvontaperiaatteet pannaan täytäntöön yhdenmukaisella tavalla, ja niitä sovelletaan eurojärjestelmän yleisvalvontavaltuuksien piiriin kuuluviin rahoitusmarkkinainfrastruktuureihin ja erityisesti järjestelmäriskin kannalta merkittäviin maksujärjestelmiin (eli TARGET2, EURO1, STEP2-T ja CORE(FR)), vähittäismaksu-, ja korttimaksujärjestelmiin sekä T2S-järjestelmään.

Uusien arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien ja selvitysjärjestelmien välisten suorien linkkien hyväksyminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.8.2017 uuden Baltian Nasdaq CSD:n alaisuuteen sulautuvat Viron, Latvian ja Liettuan arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Lisäksi EKP:n neuvosto hyväksyi 8.9.2017 Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR:n (NCDCP) ylläpitämän arvopaperikaupan selvitysjärjestelmän käytettäväksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. EKP:n neuvosto hyväksyi samana päivänä myös suorat linkit LuxCSD:stä Clearstream Banking AG:hen (CBF) sekä Interbolsasta viimeisen arvopaperikeskusten ryhmän T2S-liitosta varten perustettuun CBF-järjestelmään. NCDCP on jo lisätty EKP:n hyväksymien selvitysjärjestelmien luetteloon. Baltiassa toimivat selvitysjärjestelmät sekä uudet linkit lisätään luetteloon, kun niiden toiminta alkaa. EKP:n verkkosivuilla on luettelo kaikista hyväksyttävistä linkeistä.

Arvopaperikeskusten hyväksyminen T2S-palvelujen käyttäjiksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.8.2017 Iberclearin ja 14.9.2017 Nasdaq CSD:n ja NCDCP:n T2S-palvelujen käyttäjiksi. Hyväksynnän myötä Iberclear ja Nasdaq CSD pystyivät liittymään T2S-järjestelmään viimeisessä arvopaperikeskusten ryhmässä. Ryhmä liittyi järjestelmään onnistuneesti 18.9.2017. NCDCP:n on tarkoitus liittyä T2S-järjestelmään lokakuussa 2017. EKP:n verkkosivuilla on kattava luettelo hyväksyttävistä arvopaperikeskuksista.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto asuntolainan takaisinmaksua koskevasta lisävaatimuksesta Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 4.8.2017 Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2017/29.

EKP:n lausunto Hrvatska narodna bankan rahapolitiikan toimeenpanoa koskevasta päätösluonnoksesta

EKP:n neuvosto antoi 4.8.2017 Kroatian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2017/30.

EKP:n lausunto kriittisiä infrastruktuureja koskevasta laista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 14.8.2017 Slovenian puolustusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/31.

Lausunto Central Bank of Cyprusin nimeämisestä tiedonhankintaviranomaiseksi sekä asianomaisten poikkeusten sisällyttämisestä pankkisalaisuusvaatimuksiin

EKP:n neuvosto antoi 21.8.2017 Kyproksen oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/32.

EKP:n lausunto luottotietojen raportoimisesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 21.8.2017 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/33.

EKP:n lausunto lakiluonnoksesta NBB:n ohjesäännön muuttamisesta NBB:n johtokunnan jäsenten lukumäärän osalta

EKP:n neuvosto antoi 24.8.2017 Belgian keskuspankin pääjohtajan (Belgian valtiovarainministerin puolesta esittämästä) pyynnöstä lausunnon CON/2017/34.

EKP:n lausunto finanssimarkkinoiden valvontaa koskevan säännöstön muuttamisesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2017 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/35.

EKP:n lausunto joukkolainoja, luottotietojen raportointia, makrovakausvaltuuksia ja -välineitä sekä YVM:n yhteisiä menettelyitä koskevasta säännöstöstä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 8.9.2017 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/36.

EKP:n lausunto pankkienvälisestä selvityksestä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 20.9.2017 Puolan keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2017/37.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012 ja (EU) 2015/2365 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 20.9.2017 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2017/38. Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Portugalin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 24.8.2017 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banco de Portugalin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2017/24). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Slovakian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 8.9.2017 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2017/27). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Muutoksia päätökseen valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle

EKP:n neuvosto antoi 3.8.2017 päätöksen EKP/2017/23, jolla muutetaan päätöstä EKP/2014/29 valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla. Muutoksilla otetaan huomioon komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/2070 aiheutuvat sisäisten mallien vertailua koskevat muutokset valvontatietojen raportointivaatimuksiin. Muutospäätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Ei-luottamuksellisten versioiden julkaiseminen EKP:n arvioista pankkien kykenemättömyydestä tai todennäköisestä kykenemättömyydestä jatkaa toimintaansa

EKP:n neuvosto jätti 14.8.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä periaate, jonka mukaan EKP:n arviot siitä, onko jokin pankki kykenemätön tai todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa, voidaan pääsääntöisesti julkaista EKP:n verkkosivuilla luottamuksellisista tiedoista riisuttuina versioina. EKP:n pankkivalvonnan tekemät pankkikohtaiset arviot toimitetaan yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle sen omaa kriisinratkaisuarviota varten. Uuden periaatteen mukaisesti EKP:n neuvosto jätti vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista EKP:n verkkosivuilla arviot Banco Popularin, Veneto Bancan ja Banca Popolare di Vicenzan kykenemättömyydestä tai todennäköisestä kykenemättömyydestä jatkaa toimintaansa.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan mukaisia julkistamisvaatimuksia koskevien Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 15.8.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo noudattaa suorassa valvonnassaan olevien merkittävien laitosten valvonnassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan mukaisia julkistamisvaatimuksia koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2016/11). Valvontaelimen ehdotuksen mukaan vain kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien laitosten ja muiden järjestelmän kannalta merkittävien laitosten tulee soveltaa ohjeita täysimääräisesti. Muiden merkittävien laitosten odotetaan soveltavan ohjeita vain tietyiltä osin.

Euroopan keskuspankin asetukset valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen muuttamisesta sekä päivästä, jona muutoksia aletaan soveltaa kansallisten tilinpitosäännösten piiriin kuuluviin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2017 asetuksen (EU) 2017/1538 (EKP/2017/25), jolla muutetaan valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annettua asetusta (EU) N:o 2015/534. Asetukseen on kirjattu säännöt ja menettelyt, joita pankkien ja pankkiryhmittymien tulee noudattaa raportoidessaan rahoitustietoja valvontaviranomaisille. Muutosten taustalla ovat pääasiassa unionin lainsäädäntöön tehdyt muutokset, joilla rahoitustietojen raportointia (FINREP) koskevat vaatimukset yhtenäistetään käyttöön otettavan IFRS 9 Rahoitusintrumentit -tilinpäätösstandardin vaatimusten kanssa. Muutokset sisältävät myös asetuksen (EU) N:o 2015/534 antamisen jälkeen saatujen kokemusten perusteella tehtyjä muutoksia ja selvennyksiä. Niissä on niin ikään huomioitu asetusta (EU) N:o 2015/534 koskeneessa julkisessa kuulemisessa saadut kommentit. EKP:n neuvosto antoi 25.8.2017 lisäksi asetuksen EKP/2017/26 päivästä, jona valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta annettua asetusta (EU) 2017/1538 (EKP/2017/25) aletaan soveltaa kansallisten tilinpitosäännösten piiriin kuuluviin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin. Asetukset ja aihetta käsittelevä lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinnollisia seuraamuksia koskevat päätökset

EKP:n neuvosto jätti 13.7.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta määrätä hallinnollisia seuraamuksia Permanent tsb Group Holdings plc:lle. Yhteisö oli rikkonut EKP:n päätöksiä, jotka koskivat sille asetettuja erityisiä maksuvalmiusvaatimuksia. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin 28.8.2017 aiheesta kertova lehdistötiedote. Myös Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A:lle määrättiin samankaltaisia hallinnollisia seuraamuksia. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin 15.9.2017 aiheesta tarkemmin kertova lehdistötiedote.

Julkinen kuuleminen luonnoksista toimilupahakemusten arviointioppaiksi

EKP:n neuvosto jätti 15.9.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen kahdesta EKP:n laatimasta toimilupahakemusten arviointioppaasta, joista toinen koskee luottolaitoksia yleensä ja toinen finanssiteknologiaa hyödyntäviä ns. fintech-luottolaitoksia. Oppaiden tarkoituksena on antaa toimiluvan hakemista suunnitteleville yhteisöille perusteellinen käsitys toimilupaprosessista sekä kriteereistä, joita EKP soveltaa toimilupahakemusten arvioinnissa. Julkinen kuuleminen käynnistynee pian, ja vastausaikaa on marraskuuhun 2017 asti.

Euroopan keskuspankin ohjeet olennaisuuden arvioinnista

EKP:n neuvosto jätti 18.9.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista lopullinen versio olennaisuuden arviointia koskevista EKP:n ohjeista sekä palauteyhteenveto kommenteista, joita saatiin joulukuun 2016 ja helmikuun 2017 välisenä aikana järjestetyn julkisen kuulemisen yhteydessä. Ohjeisiin on kirjattu periaatteet, joita noudattaen sisäisten mallien menetelmän sekä vastuun arvonoikaisuriskin laskennassa sovellettavan kehittyneen menetelmän laajennusten ja muutosten olennaisuus tulee arvioida. Opas julkaistaan pian EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle