Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

September 2017

Turuoperatsioonid

Eurosüsteem töötab välja tagatiseta üleööhoiuste intressimäära

20. septembril 2017 otsustas EKP nõukogu välja töötada eurodes tagatiseta üleööhoiuste viitintressimäära andmete põhjal, mis on eurosüsteemile juba kättesaadavad. Intressimäär võetakse kasutusele enne 2020. aastat kaitsemeetmena kui võrdlusmäär, et täiendada erasektori poolt avaldatavaid olemasolevaid viitintressimäärasid. Uue üleööhoiuste intressimäära põhiaspektid tehakse turuosalistele teatavaks 2018. aasta jooksul. Sellekohane pressiteade koos selgitavate küsimuste ja vastustega on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Eurosüsteemi põhimõtted finantsturu infrastruktuuridega seotud kriitilise tähtsusega teenusepakkujate kindlaksmääramise ja järelevaatamise kohta

24. augustil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks põhimõtted, mida eurosüsteem järgib finantsturu infrastruktuuridega seotud kriitilise tähtsusega teenusepakkujate kindlaksmääramisel ja järelevaatamisel. Põhimõtetega tõhustatakse ja ühtlustatakse eurosüsteemi järelevaatamisraamistikku ning neid kohaldatakse eurosüsteemi pädevusse kuuluvate finantsturu infrastruktuuride, eelkõige süsteemselt oluliste maksesüsteemide (st TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), jaemaksesüsteemide, kaardimaksesüsteemide ja T2Si suhtes.

Uute väärtpaberiarveldussüsteemide ja nendevaheliste uute otseühenduste kõlblikkus

24. augustil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamise eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Kolme Balti riigi väärtpaberiarveldussüsteemide kavakohase ühinemise järel hakkab neid juhtima uus keskdepositoorium Nasdaq CSD. 8. septembril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP) juhitava uue väärtpaberiarveldussüsteemi kasutamise eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Samal päeval kiitis EKP nõukogu heaks kaks uut otseühendust: LuxCSD ja Clearstream Banking AG (CBF) süsteemi vahel ning Interbolsa ja CBF süsteemi vahel, mis loodi T2Siga liitumise viimast üleminekuetappi silmas pidades. NCDCP on juba lisatud EKP koostatud kõlblike arveldussüsteemide loetellu, Balti riikide arveldussüsteemid ja uued ühendused lisatakse nende käivitamise järel. Kõlblike otse- ja kaudühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Väärtpaberite täiendavate keskdepositooriumide kõlblikkus juurdepääsuks T2S teenustele

24. augustil ja 14. septembril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks kolme keskdepositooriumi (Iberclear, Nasdaq CSD ja NCDCP) juurdepääsu T2S teenustele. Iberclear ja Nasdaq CSD võivad liituda T2Siga viimases üleminekuetapis, mis käivitati edukalt 18. septembril 2017. NCDCP liitub kavakohaselt 2017. aasta oktoobris. Kõlblike keskdepositooriumide terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus täiendava hüpoteekide amortisatsiooninõude kohta Rootsis

4. augustil 2017 võttis EKP nõukogu Rootsi finantsjärelevalveasutuse taotlusel vastu arvamuse CON/2017/29.

EKP arvamus Horvaatia keskpanga rahapoliitika rakendamist käsitleva otsuse eelnõu kohta

4. augustil 2017 võttis EKP nõukogu Horvaatia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2017/30.

EKP arvamus kriitilise taristu seaduse kohta Sloveenias

14. augustil 2017 võttis EKP nõukogu Sloveenia kaitseministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/31.

EKP arvamus Küprose keskpanga teabeasutuseks kinnitamise ja vastava pangasaladuse nõude erandi sätestamise kohta

21. augustil 2017 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi justiits- ja avaliku korra ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/32.

EKP arvamus krediidiandmete aruandluse kohta Austrias

21. augustil 2017 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/33.

EKP arvamus Belgia keskpanga alusseaduse muutmisseaduse eelnõu kohta seoses Belgia keskpanga juhatuse liikmete arvuga

24. augustil 2017 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/34.

EKP arvamus finantsturgude järelevalve korra muutmise kohta Austrias

25. augustil 2017 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/35.

EKP arvamus pandikirjade, krediidiandmete aruandluse ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve volituste ja vahendite õigusraamistiku ning ühtse järelevalvemehhanismi ühiste menetluste kohta Slovakkias

8. septembril 2017 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/36.

EKP arvamus pankadevaheliste kliirimis- ja arveldustehingute kohta Poolas

20. septembril 2017 võttis EKP nõukogu Poola keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/37.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365

20. septembril 2017 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/38. Arvamus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Portugali keskpanga välisaudiitorite kohta

24. augustil 2017 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2017/24 Portugali keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Slovakkia keskpanga välisaudiitorite kohta

8. septembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2017/27 Slovakkia keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale

3. augustil 2017 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/23, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta. Otsuses kajastatakse järelevalvearuandluse raamistikus tehtud muudatusi pärast komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/2070 vastuvõtmist seoses krediidiasutuste sisemudelite võrdlusanalüüsiga. Otsus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Avaldatakse mittekonfidentsiaalsed versioonid EKP hinnangutest maksejõuetute või tõenäoliselt maksejõuetuteks jäävate krediidiasutuste kohta

14. augustil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks põhimõte, mille kohaselt tehakse mittekonfidentsiaalsed versioonid hinnangutest maksejõuetute või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävate krediidiasutuste kohta üldjuhul kättesaadavaks EKP veebilehel. Tegemist on EKP järelevalvealaste hinnangutega pankade kohta, mis on suunatud ühtsele kriisilahendusnõukogule, et viimane saaks läbi viia kriisilahendusega seotud oma hindamise. Seega tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks kõnealuste hinnangute avaldamine EKP veebilehel järgmiste krediidiasutuste kohta: Banco Popular, Veneto Banca ja Banca Popolare di Vicenza.

Määruse (EL) nr 575/2013 VIII osa kohaseid avalikustamisnõudeid käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste täitmine

15. augustil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid määruse (EL) nr 575/2013 VIII osa kohaste avalikustamisnõuete kohta (EBA-GL-2016-11). Järelevalvenõukogu ettepanekul kohaldatakse asjaomaseid suuniseid täiel määral globaalsete süsteemselt oluliste ja teiste süsteemselt oluliste krediidiasutuste puhul. Muude (v.a süsteemselt) oluliste krediidiasutuste puhul kohaldatakse suuniseid osaliselt.

EKP määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta, ning EKP määrus, millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku

25. augustil 2017 võttis EKP nõukogu vastu määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25). Määruses sätestatakse eeskirjad ja menetlused, mida pangad või pangagrupid peavad järgima finantsteabe aruandluse esitamisel asjaomasele järelevalveasutusele. Muudatused kajastavad peamiselt liidu õiguses tehtud regulatiivseid muudatusi, et kooskõlastada finantsaruandluse (FINREP) nõuded rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 9, mis on finantsinstrumentide uus raamatupidamisstandard. Lisaks on tehtud muudatusi ja toodud selgitusi kogemuste põhjal, mis on saadud alates määruse vastuvõtmisest. Ühtlasi võetakse arvesse määruse kohta läbi viidud avaliku konsultatsiooni käigus saadud tagasisidet. 25. augustil 2017 võttis EKP nõukogu lisaks vastu määruse (EL) 2017/1539, millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku (EKP/2017/26). Sellekohane pressiteade koos asjaomaste määrustega on kättesaadav EKP veebilehel.

Otsused halduskaristuste määramise kohta

13. juulil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule määrata halduskaristus ettevõttele Permanent tsb Group Holdings plc likviidsusnõudeid kehtestavate EKP otsuste rikkumise tõttu. Sellekohane pressiteade avaldati 28. augustil 2017 ja on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Sarnane halduskaristus määrati ka krediidiasutusele Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. Täpsemat teavet saab 15. septembril 2017 avaldatud pressiteatest.

Avalik konsultatsioon tegevusloataotluste hindamise kahe juhendi kavandi kohta

15. septembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon kahe EKP juhendi kavandi kohta, milles käsitletakse üldiste tegevusloataotluste hindamist ja fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamist. Juhendite eesmärk on muuta EKP kohaldatavad tegevusloataotluste hindamise kriteeriumid ja menetlused potentsiaalsete tegevusloa taotlejate jaoks läbipaistvamaks ja mõistetavamaks. Peatselt käivitatav avalik konsultatsioon kestab kuni 2017. aasta novembrini.

EKP juhend olulisuse hindamise kohta

18. septembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada lõplik EKP juhend olulisuse hindamise kohta koos tagasiside aruandega, milles esitatakse ülevaade 2016. aasta detsembrist 2017. aasta veebruarini kestnud avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkustest. Juhend on aluseks sisemudeli meetodi ja krediidiväärtuse korrigeerimise riski arvutamise täiustatud meetodi laienduste ja muudatuste olulisuse hindamisele. Juhend avaldatakse peatselt EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid