Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

September 2017

Markttransacties

Verschaffing door het Eurosysteem van een nieuw ongedekt overnight rentetarief

Op 20 september 2017 heeft de Raad van Bestuur besloten tot de ontwikkeling van een ongedekt overnight rentetarief voor de euro gebaseerd op bij het Eurosysteem reeds beschikbare gegevens. Dit rentetarief, dat vóór 2020 zou moeten worden geproduceerd, zou een aanvulling vormen op de bestaande, door de private sector geproduceerde benchmarkrentetarieven en zou dienen als achtervangreferentierente. De hoofdkenmerken van dit nieuwe overnight rentetarief zullen in de loop van 2018 aan marktdeelnemers worden gecommuniceerd. Een persbericht over dit onderwerp, samen met een vragen-en-antwoordendocument ter uitleg, is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingen

Het door het Eurosysteem gevolgde beleid ten aanzien van de identificatie van en het toezicht op cruciale dienstverleners aan financiëlemarktinfrastructuren

Op 24 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het beleid dat door het Eurosysteem zal worden gevolgd ten aanzien van de identificatie van en het toezicht op cruciale dienstverleners aan financiëlemarktinfrastructuren. Het beleid legt op geharmoniseerde wijze het Oversight Policy Framework (het Kader voor het toezichtsbeleid) van het Eurosysteem ten uitvoer en geldt voor de dienstverleners aan financiëlemarktinfrastructuren die onder het wettelijke mandaat van het Eurosysteem vallen, met name de betalingssystemen van systeembelang (d.w.z. TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), retailbetalingssystemen, kaartbetalingssystemen en T2S.

Aanvaarding van nieuwe effectenafwikkelingssystemen en van nieuwe directe koppelingen daartussen

Op 24 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de drie Baltische effectenafwikkelingssystemen van Estland, Letland en Litouwen, die na hun geplande fusie zullen worden beheerd door het nieuwe Nasdaq CSD, waardoor deze in aanmerking komen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. Op 8 september 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan nog een nieuw effectenafwikkelingssysteem, dat wordt beheerd door de Slovak Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP), waardoor ook dit in aanmerking komt voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. Op dezelfde dag heeft de Raad van Bestuur tevens zijn goedkeuring gehecht aan twee nieuwe directe koppelingen, tussen LuxCSD en het Clearstream Banking AG (CBF)-systeem en tussen Interbolsa en het CBF-systeem, dat is opgezet met het oog op de laatste T2S-migratieronde. Terwijl NCDCP reeds is toegevoegd aan de lijst van de ECB van erkende afwikkelingssystemen, zullen de Baltische effectenafwikkelingssystemen en de nieuwe kopplingen pas worden toegevoegd wanneer zij operationeel zijn. De volledige lijst met erkende directe en indirecte koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Acceptatie van additionele centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot T2S

Op respectievelijk 24 augustus en 14 september 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de acceptatie van Iberclear en Nasdaq CSD en van NCDCP voor toegang tot de T2S-diensten. Dienovereenkomstig konden Iberclear en Nasdaq CSD naar T2S migreren als onderdeel van de laatste ronde, die op 18 september 2017 succesvol operationeel werd. NCDCP zal naar verwachting in oktober 2017 naar T2S migreren. De volledige lijst met centrale effectenbewaarinstellingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een aanvullend hypotheekaflossingvereiste in Zweden

Op 4 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Finansinspektionen (de Zweedse autoriteit voor financieel toezicht), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/29.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een besluit betreffende de monetairbeleidimplementatie door Hrvatska narodna banka

Op 4 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Hrvatska narodna banka, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/30.

ECB-Advies inzake een Wet op kritieke infrastructuur in Slovenië

Op 14 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Defensie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/31.

ECB-Advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als de informatieautoriteit en de opname van de relevante uitzondering op het bankgeheimvereiste

Op 21 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Justitie en Openbare Orde van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2017/32.

ECB-Advies inzake de rapportage van kredietgegevens in Oostenrijk

Op 21 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/33.

ECB-Advies inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van het organiek statuut van de NBB betreffende het aantal directeuren in het Directiecomité van de NBB

Op 24 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Gouverneur van de Nationale Bank van België namens de minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/34.

ECB-Advies inzake wijzigingen van het toezichtstelsel financiële markt in Oostenrijk

Op 25 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/35.

ECB-Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures in de Slowaakse Republiek

Op 8 september 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/36.

ECB-Advies inzake interbancaire clearing en afwikkeling in Polen

Op 20 september 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van de Narodowy Bank Polski, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/37.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) nr. 2015/2365

Op 20 september 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/38. Het advies zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal

Op 24 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2017/24 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná banka Slovenska

Op 8 september 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2017/27 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná banka Slovenska. De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

ECB-Besluit tot wijziging van Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben

Op 3 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/23 tot wijziging van Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben. De wijziging weerspiegelt recente veranderingen in het kader voor toezichtsrapportage, na de goedkeuring van Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) 2016/2070, met betrekking tot het benchmarken van de interne modellen van instellingen. Het Besluit is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Publicatie van niet-vertrouwelijke versies van de door de ECB gemaakte "falen of waarschijnlijk zal falen"-beoordelingen

Op 14 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om zijn goedkeuring te hechten aan een beleidskoers op grond waarvan, als algemene regel, niet-vertrouwelijke versies van de zogenoemde "falen of waarschijnlijk zal falen"-beoordelingen gepubliceerd zouden worden op de website van de ECB. Een "falen of waarschijnlijk zal falen"-beoordeling door de ECB is een in het kader van het toezicht gemaakte beoordeling van een individuele bank, die is gericht aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad om deze zijn eigen afwikkelingsbeoordeling te laten uitvoeren. Dienovereenkomstig heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om zijn goedkeuring te hechten aan de publicatie, op de website van de ECB, van de "falen of waarschijnlijk zal falen"-beoordelingen die door de ECB zijn goedgekeurd ten aanzien van Banco Popular, Veneto Banca en Banca Popolare di Vicenza.

Naleving van de EBA-richtsnoeren betreffende openbaarmakingsvereisten krachtens Deel Acht van Verordening (EU) nr. 575/2013

Op 15 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de ECB voornemens is zich te houden aan de Richtsnoeren betreffende openbaarmakingsvereisten krachtens Deel Acht van Verordening (EU) nr. 575/2013 (EBA-GL-2016-11). Overeenkomstig het voorstel van de Raad van Toezicht zal de volledige toepassing van de Richtsnoeren worden beperkt tot mondiaal systeemrelevante belangrijke instellingen (G-SII's) en andere systeemrelevante instellingen (O-SII's), terwijl van niet-systeemrelevante belangrijke instellingen daarentegen uitsluitend zou worden verwacht dat zij bepaalde delen van de Richtsnoeren toepassen.

Verordening van de ECB tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie en Verordening van de ECB houdende vaststelling van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) aan minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn

Op 25 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie ECB/2017/25. In de Verordening zijn de regels en procedures vastgelegd voor de financiële rapportage door banken of bankgroepen aan de desbetreffende toezichtsautoriteiten. De wijzigingen weerspiegelen voornamelijk de in de Unie-wetgeving aangebrachte regelgevingsveranderingen om de rapportage van financiële informatie (FINREP) op één lijn te brengen met de vereisten van de International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), de nieuwe verslaggevingsstandaard voor financiële instrumenten. De wijzigingen omvatten tevens verdere veranderingen en verduidelijkingen op grond van de ervaring die sinds de vaststelling van de Verordening is opgedaan. Bij de wijzigingen is tevens rekening gehouden met de tijdens de openbare consultatie ten aanzien van de Verordening ontvangen feedback. Op 25 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur tevens zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EU) 2017/1539 houdende vaststelling van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) aan minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn ECB/2017/26. Een persbericht hierover, samen met de teksten van beide Verordeningen, is beschikbaar op de website van de ECB.

Besluiten over het opleggen van administratieve straffen

Op 13 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om Permanent tsb Group Holdings plc administratieve straffen op te leggen vanwege de schending van ECB-Besluiten waarin specifieke liquiditeitsvereisten werden gesteld. Een persbericht hierover is op 28 augustus 2017 gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB. In een volgend, op 15 september 2017 gepubliceerd persbericht wordt gedetailleerde informatie gegeven over soortgelijke straffen die zijn opgelegd aan Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Openbare raadpleging betreffende ontwerpgidsen van de ECB inzake de beoordeling van vergunningaanvragen

Op 15 september 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om van start te gaan met een openbare raadpleging ten aanzien van twee ontwerpgidsen van de ECB, een met betrekking tot de beoordeling van vergunningaanvragen in het algemeen, de ander specifiek met betrekking tot de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als fintechkredietinstelling. Het doel van beide gidsen is verbetering van de transparantie voor mogelijke aanvragers van een vergunning en vergroting van hun inzicht in de procedure en criteria die de ECB bij de beoordeling van vergunningaanvragen toepast. De openbare raadpleging zal naar verwachting binnenkort van start gaan en zal lopen tot november 2017.

Gids van de ECB inzake materialiteitsbeoordeling

Op 18 september 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de definitieve Gids van de ECB inzake materialiteitsbeoordeling te publiceren, samen met de verklaring over de feedback die gedurende de daarmee verband houdende openbare raadpleging, die plaatsvond tussen december 2016 en februari 2017, werd ontvangen. Dit document zal als basis dienen voor de materialiteitsbeoordeling van uitbreidingen van en wijzigingen in de internemodellenmethode (IMM) en de geavanceerde methode voor berekening van het risico betreffende aanpassing van de kredietwaardering (credit valuation adjustment – A-CVA). De Gids zal spoedig beschikbaar zijn op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media