Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

September 2017

Tržne operacije

Eurosistem pripravlja novo nezavarovano obrestno mero čez noč

Svet ECB je 20. septembra 2017 sklenil, da bo oblikoval nezavarovano obrestno mero čez noč v eurih, utemeljeno na podatkih, ki so Eurosistemu že na voljo. Obrestna mera, ki naj bi bila pripravljena pred letom 2020, naj bi dopolnila obstoječe referenčne obrestne mere, ki jih je oblikoval zasebni sektor, in naj bi služila kot alternativna referenčna obrestna mera. Udeleženci na trgu bodo o glavnih značilnostih nove obrestne mere čez noč obveščeni tekom leta 2018. S tem povezano sporočilo za javnost je skupaj s pojasnjevalnim dokumentom, ki vsebuje vprašanja in odgovore, na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Politika Eurosistema za ugotavljanje ponudnikov kritičnih storitev v sklopu infrastrukture finančnih trgov in pregled nad njimi

Svet ECB je 24. avgusta 2017 odobril politiko, ki jo mora Eurosistem upoštevati pri ugotavljanju ponudnikov kritičnih storitev v sklopu infrastrukture finančnih trgov in pri pregledu nad njimi. Omenjena politika poenoteno operacionalizira okvir za politiko pregleda v Eurosistemu in se uporablja za infrastrukture finančnih trgov, ki sodijo v zakonski mandat Eurosistema. To so predvsem sistemsko pomembni plačilni sistemi (tj. TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)), plačilni sistemi za plačila malih vrednosti, sheme kartičnih plačil in T2S.

Primernost novih sistemov poravnave vrednostnih papirjev in novih neposrednih povezav med njimi

Svet ECB je 24. avgusta 2017 odobril tri baltske sisteme poravnave vrednostnih papirjev (SPVP) v Estoniji, Latviji in Litvi, ki jih bo po načrtovani združitvi upravljal novi Nasdaq CSD, kot primerne za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Svet ECB je 8. septembra 2017 odobril še en nov SPVP, ki ga upravlja slovaški Národný centrálny depozitár cenných papierov SR (NCDCP), kot primeren za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Svet ECB je istega dne odobril tudi dve novi neposredni povezavi od LuxCSD do sistema Clearstream Banking AG (CBF) in od Interbolsa do sistema CBF, ki sta bili ustvarjeni pred zadnjim valom migracije v sistem T2S. Medtem ko je NCDCP že vključen na seznam primernih poravnalnih sistemov, ki ga vodi ECB, bodo baltski SPVP in nove povezave vključeni šele potem, ko bodo začeli delovati. Seznam vseh primernih neposrednih in relejskih povezav je na voljo na spletnem mestu ECB.

Primernost dodatnih centralnih depotnih družb (CDD) za dostop do T2S

Svet ECB je 24. avgusta oziroma 14. septembra 2017 odobril primernost Iberclear in Nasdaq CSD ter NCDCP za dostop do storitev T2S. Zato sta Iberclear in Nasdaq CSD lahko migrirala na T2S v okviru zadnjega vala, ki je uspešno zaživel 18. septembra 2017. NCDCP bo po načrtih migriral na T2S oktobra 2017. Celoten seznam primernih CDD je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o dodatni zahtevi za odplačevanje hipotekarnih kreditov na Švedskem

Svet ECB je 4. avgusta 2017 Mnenje CON/2017/29 sprejel na zahtevo Finansinspektionen (švedskega finančnega nadzornega organa).

Mnenje ECB o predlogu sklepa o izvajanju denarne politike Hrvatske narodne banke

Svet ECB je 4. avgusta 2017 Mnenje CON/2017/30 sprejel na zahtevo Hrvatske narodne banke.

Mnenje ECB o zakonu o kritični infrastrukturi v Sloveniji

Svet ECB je 14. avgusta 2017 Mnenje CON/2017/31 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za obrambo.

Mnenje ECB o določitvi centralne banke Central Bank of Cyprus za informacijski organ in uvedbi ustrezne izjeme od zahteve po varovanju bančne tajnosti

Svet ECB je 21. avgusta 2017 Mnenje CON/2017/32 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za pravosodje in javni red.

Mnenje ECB o poročanju podatkov o kreditih v Avstriji

Svet ECB je 21. avgusta 2017 Mnenje CON/2017/33 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu zakona o spremembi statuta centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique glede števila direktorjev v njenem upravnem odboru

Svet ECB je 24. avgusta 2017 Mnenje CON/2017/34 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosil v imenu belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o spremembah ureditve nadzora finančnega trga v Avstriji

Svet ECB je 25. avgusta 2017 Mnenje CON/2017/35 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o pravnem okviru za krite obveznice, poročanju podatkov o kreditih, makrobonitetnih pooblastilih in instrumentih ter skupnih postopkih EMN na Slovaškem

Svet ECB je 8. septembra 2017 Mnenje CON/2017/36 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o medbančnem kliringu in poravnavah na Poljskem

Svet ECB je 20. septembra 2017 Mnenje CON/2017/37 sprejel na zahtevo predsednika centralne banke Narodowy Bank Polski.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365

Svet ECB je 20. septembra 2017 Mnenje CON/2017/38 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta. Mnenje bo kmalu objavljeno na spletnem mestu ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal

Svet ECB je 24. avgusta 2017 sprejel Priporočilo ECB/2017/24 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska

Svet ECB je 8. septembra 2017 sprejel Priporočilo ECB/2017/27 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Sklep ECB o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki

Svet ECB je 3. avgusta 2017 sprejel Sklep ECB/2017/23 o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom. Sprememba je posledica nedavnih sprememb v nadzorniškem poročevalskem okviru, do katerih je prišlo po sprejetju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 v zvezi s primerjalnim preverjanjem notranjih modelov institucij. Sklep je objavljen v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Objava ocen ECB glede institucij, ki »propadajo ali bodo verjetno propadle«, v različici, ki ni zaupne narave

Svet ECB 14. avgusta 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri usmeritve politike, v skladu s katero naj bi se ocene glede institucij, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, v različici, ki ni zaupne narave, načeloma objavljale na spletnem mestu ECB. Ocene glede institucij, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, ki jih je opravila ECB, so nadzorne ocene o posameznih bankah, namenjene Enotnemu odboru za reševanje, na podlagi katerih naj bi ta opravil svojo oceno glede reševanja. Svet ECB zato ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da na spletnem mestu ECB objavi omenjene ocene, ki jih je sprejela ECB v zvezi z bankami Banco Popular, Veneto Banca in Banca Popolare di Vicenza.

Skladnost s smernicami EBA o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013

Svet ECB 15. avgusta 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da ECB obvesti Evropski bančni organ (EBA) o tem, da se namerava ECB pri pomembnih institucijah, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, uskladiti s smernicami o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA-GL-2016-11). V skladu s predlogom Nadzornega odbora se bodo smernice v celoti uporabljale le za globalne sistemsko pomembne institucije in druge sistemsko pomembne institucije, nesistemske institucije pa bodo morale uporabljati samo določene dele smernic.

Uredba ECB o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij in Uredba ECB o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri

Svet ECB je 25. avgusta 2017 sprejel Uredbo EU/2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25). Uredba določa pravila in postopke za finančno poročanje bank ali bančnih skupin nadzornim organom. Spremembe so v prvi vrsti posledica regulativnih sprememb, uvedenih v zakonodajo Unije z namenom, da se poročanje finančnih informacij (FINREP) uskladi z zahtevami Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 (MSRP 9), tj. novega standarda poročanja, ki velja za finančne instrumente. Spremembe zajemajo tudi nadaljnje spremembe in pojasnila, ki temeljijo na izkušnjah, pridobljenih v času po sprejetju uredbe. V spremembah so upoštevani tudi odzivi, prejeti med javnim posvetovanjem o uredbi. Svet ECB je 25. avgusta 2017 sprejel tudi Uredbo (EU) 2017/1539 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26). S tem povezano poročilo za javnost je skupaj z besedilom obeh uredb objavljeno na spletnem mestu ECB.

Odločbe o naložitvi upravnih kazni

Svet ECB 13. julija 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da naloži upravne kazni Permanent tsb Group Holdings plc, in sicer zaradi kršitve sklepov ECB o določitvi posebnih likvidnostnih zahtev. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo 28. avgusta 2017 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. V nadaljnjem sporočilu za javnost z dne 15. septembra 2017 so podrobnejše informacije o podobnih kaznih, ki so bile naložene Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

Javno posvetovanje o osnutkih vodnikov ECB za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence

Svet ECB 15. septembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o osnutku dveh vodnikov ECB, od katerih se eden nanaša na ocenjevanje prošenj za pridobitev licence na splošno, drugi pa se posebej nanaša na ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence. Namen obeh vodnikov je zagotoviti večjo transparentnost potencialnim prosilcem ter s tem izboljšati razumevanje postopkov in kriterijev, ki jih ECB uporablja pri ocenjevanju prošenj za pridobitev licence. Javno posvetovanje se bo začelo kmalu in bo trajalo do novembra 2017.

Vodnik ECB za ocenjevanje pomembnosti

Svet ECB 18. septembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi končni vodnik ECB za ocenjevanje pomembnosti skupaj poročilom o odzivih na posvetovanje, v katerem so ocenjeni odzivi na posvetovanje, ki je potekalo med decembrom 2016 in februarjem 2017. Ta dokument bo služil kot podlaga za ocenjevanje pomembnosti v primeru razširitev in sprememb metode notranjih modelov (IMM) in napredne metode za izračun tveganja v zvezi s prilagoditvijo kreditnega vrednotenja (A-CVA). Vodnik bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije