European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2016 г.

Пазарни операции

Критерии за допустимост на обезпечения и мерки за контрол на риска при необезпечени банкови облигации

На 4 октомври 2016 г. Управителният съвет взе решение относно промени в критериите за допустимост на обезпечения и мерките за контрол на риска, приложими към първостепенни необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитни институции или инвестиционни предприятия или тясно свързани с тях лица. Тези инструменти, известни още като необезпечени банкови облигации, засега ще останат допустими за използване като обезпечение, под условие на допълнителни мерки за контрол на риска. По-специално, ограничението за използване на необезпечени банкови облигации ще бъде намалено от 5% на 2,5%, считано от 1 януари 2017 г. През 2017 г. Управителният съвет ще преразгледа решението си, отчитайки отбелязания през изминалия период напредък към общ за ЕС подход към йерархията на кредиторите в случаи на банкова несъстоятелност и преструктуриране. Подробно прессъобщение, в което се обясняват тези промени, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност

Доклад за финансовите структури

На 14 октомври 2016 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклад на ЕЦБ относно финансовите структури – 2016 г. В доклада се прави преглед на основните структурни характеристики и на динамиката на финансовия сектор в еврозоната в общ план през периода от 2008 г. до 2015 г. Той обхваща не само банковия сектор, но и другите финансови посредници, по-специално застрахователните предприятия и пенсионните фондове, както и небанкови и незастрахователни финансови посредници, наричани често „нерегулиран банков сектор“. Докладът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Промени в таксуването на услугите на T2S

На 23 септември 2016 г. Управителният съвет одобри въвеждането на долен праг за таксуване и минимален размер на таксата, и двете на равнище 150 €, за услугите на TARGET2-Securities (T2S). Тези промени, които съответстват изцяло на политиката на ценообразуване за T2S, определена в Насоки ЕЦБ/2012/13, ще се прилагат при ежемесечното таксуване на централни банки и централни депозитари за използваните от тях услуги на T2S. Издаването и доставката на автоматичните месечни фактури, генерирани от T2S, които се основават на данните за таксите и отразяват реалното използване на услуги на T2S, няма да бъдат засегнати от въвеждането на този праг.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно измененията на Закона за безналичните ценни книжа в Словения

На 26 септември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/46 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka

На 28 септември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/47 по искане на Latvijas Banka.

Становище на ЕЦБ относно управлението на недвижимо имущество и дялов капитал, придобити от кредитна институция след производство по уреждане на дългове, в Кипър

На 11 октомври 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/48 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО

На 12 октомври 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/49 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута в Полша

На 13 октомври 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/50 по искане на парламента на Полша.

Статистика

Засилена прозрачност на разпоредбите на ЕЦБ относно европейската статистика

На 4 октомври 2016 г. Управителният съвет одобри принципи, чрез които се засилва прозрачността при изработването на регламентите на ЕЦБ относно европейската статистика и в които се вземат предвид практиките за прозрачност на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Извършената от ЕЦБ оценка на въздействието, в която вече е включена процедура за оценка на предимствата и разходите, ще бъде допълнена от публична консултация по бъдещите разпоредби на ЕЦБ за европейската статистика. Ще бъдат публикувани и информация за процедурата за оценка на предимствата и разходите и резултатите за еврозоната от всяка бъдеща такава оценка.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia

На 23 септември 2016 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2016/28 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и е налична на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите