SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2016

Markedsoperationer

Belånbarhedskriterier og risikostyringsforanstaltninger i forbindelse med usikrede bankobligationer

Den 4. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet ændringer af de belånbarhedskriterier og risikostyringsforanstaltninger, som gælder for usikrede seniorgældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter eller investeringsselskaber eller enheder tæt knyttet til dem. Instrumenterne, der også er kendt som usikrede bankobligationer, kan stadig anvendes til sikkerhedsstillelse indtil videre, men bliver omfattet af yderligere risikostyringsforanstaltninger. Blandt andet nedsættes grænsen for anvendelse af bankobligationer fra 5 pct. til 2,5 pct. med virkning fra 1. januar 2017. Styrelsesrådet tager sin beslutning op til fornyet overvejelse i løbet af 2017 for at tage højde for den mellemliggende tids fremskridt i retning af en fælles EU-tilgang til kreditorernes rangorden i tilfælde, hvor en bank er insolvent og under afvikling. En pressemeddelelse med en nærmere forklaring af disse ændringer findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet

Rapport om finansielle strukturer

Den 14. oktober 2016 gav Styrelsesrådet tilladelse til offentliggørelsen af ECB's Report on Financial Structures, 2016. I rapporten gennemgås de vigtigste strukturelle forhold og den vigtigste strukturelle udvikling i den bredt definerede finansielle sektor i euroområdet i perioden 2008-15. Rapporten omhandler ikke kun banksektoren, men også andre finansielle formidlere, bl.a. forsikringsselskaber og pensionskasser samt andre finansielle formidlere end banker og forsikringsselskaber, ofte benævnt "skyggebanksektoren". Rapporten vil snart være at finde på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændringer i faktureringen af T2S-tjenester

Den 23. september 2016 godkendte Styrelsesrådet indførelsen af en faktureringsgrænse og et mindstefaktureringsbeløb for TARGET2-Securities (T2S)-tjenester, som begge blev fastsat til 150 euro. Ændringerne, der fuldt ud overholder T2S' prisfastsættelsespolitik, som den er defineret i retningslinje ECB/2012/13, vil gælde for den månedlige fakturering af centralbankers og værdipapircentralers anvendelse af T2S-tjenester. Udstedelsen og den månedlige udsendelse af automatiske fakturaer, som genereres af T2S og er baseret på faktureringsoplysninger, der afspejler det faktiske forbrug af T2S-tjenester, bliver ikke påvirket ikke af faktureringsgrænsen.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om ændringer til loven om dematerialiserede værdipapirer i Slovenien

Den 26. september 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/46 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om ændringer i loven om Latvijas Banka med henblik på at reducere antallet af medlemmer i Latvijas Bankas direktion

Den 28. september 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/47 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om håndteringen af fast ejendom eller aktiekapital erhvervet af et kreditinstitut efter en gældssaneringsprocedure i Cypern

Den 11. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/48 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

Den 12. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/49 på anmodning af Rådet og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om lovforslag om lettelse af tilbagebetalingen af visse merrenter opkrævet på lån koblet til en udenlandsk valuta i Polen

Den 13. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/50 på anmodning af det polske parlament.

Statistik

Øget gennemsigtighed i ECB's forordninger om europæiske statistikker

Den 4. oktober 2016 godkendte Styrelsesrådet principper, der øger gennemsigtigheden i udarbejdelsen af ECB's forordninger om europæiske statistikker og tager højde for Europa-Parlamentets, Rådet for Den Europæiske Unions og Europa-Kommissionens praksis på området. ECB's konsekvensanalyse, der allerede indeholder en procedure til afvejning af fordele og omkostninger, bliver suppleret med offentlige høringer om udkast til kommende ECB-forordninger om europæiske statistikker. Oplysninger om proceduren samt den enkelte procedures resultater for euroområdet vil også blive offentliggjort.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banca d'Italia

Den 23. september 2016 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banca d'Italia (ECB/2016/28). Henstillingen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og findes allerede på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt