Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2016

Operácie na trhu

Kritériá akceptovateľnosti kolaterálu a opatrenia na riadenie rizík v prípade nezabezpečených bankových dlhopisov

Dňa 4. októbra 2016 Rada guvernérov rozhodla o zmenách kritérií akceptovateľnosti kolaterálu a opatrení na riadenie rizík uplatňovaných v prípade nadradených nezabezpečených dlhových nástrojov vydaných úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami alebo subjektmi, ktoré sú s nimi úzko prepojené. Tieto nástroje, označované aj ako nezabezpečené bankové dlhopisy (unsecured bank bonds – UBBs), sa zatiaľ naďalej akceptujú ako kolaterál pod podmienkou dodatočných opatrení na riadenie rizík. S účinnosťou od 1. januára 2017 predovšetkým dôjde k zníženiu limitu ich využívania z 5 % na 2,5 %. Rada guvernérov toto rozhodnutie prehodnotí v priebehu roka 2017 na základe vývoja v zavádzaní spoločného prístupu EÚ k hierarchii veriteľov v prípadoch platobnej neschopnosti a riešenia krízových situácií bánk. Tlačová správa s podrobnejšími informáciami o týchto zmenách je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita

Správa o finančných štruktúrach

Dňa 14. októbra 2016 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy ECB o finančných štruktúrach za rok 2016. Správa hodnotí hlavné štrukturálne znaky a vývoj širšieho finančného sektora eurozóny v období 2008 – 2015. Zameriava sa nielen na bankový sektor, ale aj na ostatných finančných sprostredkovateľov, predovšetkým poisťovne a penzijné fondy, ako aj na nebankových a nepoisťovacích finančných sprostredkovateľov (často označovaných ako sektor „tieňového bankovníctva“). Správa bude čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zmeny fakturácie služieb T2S

Dňa 23. septembra 2016 Rada guvernérov schválila zavedenie fakturačného prahu a minimálnej fakturovanej sumy – v oboch prípadoch na úrovni 150 € – za využívanie služieb TARGET2-Securities (T2S). Tieto zmeny, ktoré sú plne v súlade s cenovou politikou T2S stanovenou v usmernení ECB/2012/13, sa budú uplatňovať v rámci mesačnej fakturácie služieb T2S centrálnym bankám a depozitárom cenných papierov. Vystavovania a doručovania automaticky generovaných mesačných faktúr za skutočné využívanie služieb T2S sa zavedenie fakturačného prahu nedotkne.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám zákona o zaknihovaných cenných papieroch v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/46 dňa 26. septembra 2016 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zmene zákona o Latvijas Banka, ktorou sa znižuje počet členov Rady Latvijas Banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/47 dňa 28. septembra 2016 na žiadosť Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k zaobchádzaniu s nehnuteľnosťami alebo základným kapitálom nadobudnutými úverovou inštitúciou po vyrovnaní dlhu na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/48 dňa 11. októbra 2016 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/49 dňa 12. októbra 2016 na žiadosť Rady a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu zákona, ktorým sa uľahčuje náhrada niektorých spreadov uplatňovaných na úvery naviazané na cudziu menu v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/50 dňa 13. októbra 2016 na žiadosť poľského parlamentu.

Štatistika

Väčšia transparentnosť nariadení ECB o európskej štatistike

Dňa 4. októbra 2016 Rada guvernérov schválila zásady zvyšovania transparentnosti pri vypracúvaní nariadení ECB o európskej štatistike, ktoré zároveň zohľadňujú postupy zvyšovania transparentnosti Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie. Okrem dopadovej štúdie ECB, ktorá už zahŕňa analýzu prínosov a nákladov, sa bude v prípade budúcich návrhov nariadení ECB o európskej štatistike uskutočňovať aj verejná konzultácia. Zároveň sa budú zverejňovať informácie o analýze prínosov a nákladov a výsledky každej takejto budúcej analýzy za eurozónu.

Riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia

Dňa 23. septembra 2016 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2016/28 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banca d’Italia. Odporúčanie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá