Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητες αγορών

Κριτήρια καταλληλότητας εξασφαλίσεων και μέτρα ελέγχου κινδύνων για μη εξασφαλισμένα τραπεζικά ομόλογα

Στις 4 Οκτωβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ορισμένες τροποποιήσεις στα κριτήρια καταλληλότητας εξασφαλίσεων και στα μέτρα ελέγχου κινδύνων που ισχύουν για τα μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα τα οποία εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων ή οντότητες με τις οποίες διατηρούν στενούς δεσμούς. Τα μέσα αυτά, γνωστά και ως μη εξασφαλισμένα τραπεζικά ομόλογα (unsecured bank bonds - UBB), θα εξακολουθήσουν προς το παρόν να γίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις, με την επιφύλαξη πρόσθετων μέτρων ελέγχου κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, το όριο για τη χρήση των UBB θα μειωθεί από 5% σε 2,5% με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει την απόφασή του στη διάρκεια του 2017 προκειμένου να λάβει υπόψη την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί εντός του διαστήματος αυτού προς μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με την ιεραρχία των πιστωτών σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας και εξυγίανσης τραπεζών. Σχετικό δελτίο Τύπου που επεξηγεί αυτές τις τροποποιήσεις είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Έκθεση για τις χρηματοπιστωτικές δομές

Στις 14 Οκτωβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης της ΕΚΤ για το 2016 σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές δομές (“Report on financial structures”). Η έκθεση εξετάζει τα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα στη ζώνη του ευρώ και τις βασικές εξελίξεις σε αυτόν από το 2008 έως το 2015. Δεν καλύπτει μόνο τον τραπεζικό τομέα, αλλά και άλλους φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, ειδικότερα ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία συντάξεων καθώς επίσης και φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης εκτός των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίοι συχνά αποκαλούνται «σκιώδης τραπεζικός» τομέας. Η έκθεση θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Μεταβολές στην τιμολόγηση των υπηρεσιών T2S

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση ενός ορίου και ενός κατώτατου ποσού για την τιμολόγηση των υπηρεσιών του TARGET2-Securities (T2S). Και τα δύο ορίζονται στα 150 ευρώ. Οι μεταβολές αυτές, οι οποίες συνάδουν πλήρως με την πολιτική τιμολόγησης των υπηρεσιών του T2S όπως αυτή ορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13, θα ισχύουν για τη μηναία τιμολόγηση των υπηρεσιών του T2S που χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Η έκδοση και η διαβίβαση των αυτόματων μηνιαίων λογαριασμών, που παράγονται από το T2S και βασίζονται σε δεδομένα χρέωσης που αντανακλούν την πραγματική χρήση των υπηρεσιών T2S, δεν θα επηρεαστούν από τη θέσπιση του ορίου τιμολόγησης.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί τίτλων σε λογιστική μορφή στη Σλοβενία

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/46, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τη Latvijas Banka όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Latvijas Banka

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/47, κατόπιν αιτήματος της Latvijas Banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μεταχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μετοχικού κεφαλαίου που αποκτά πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν διαδικασίας διακανονισμού οφειλών στην Κύπρο

Στις 11 Οκτωβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/48, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ

Στις 12 Οκτωβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/49, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο νόμου για τη διευκόλυνση της επιστροφής ορισμένων διαφορών συναλλαγματικής ισοτιμίας που επιβαρύνουν δάνεια ξένου νομίσματος στην Πολωνία

Στις 13 Οκτωβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/50, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου της Πολωνίας.

Στατιστικά στοιχεία

Ενίσχυση της διαφάνειας στους κανονισμούς της ΕΚΤ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές

Στις 4 Οκτωβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αρχές που ενισχύουν τη διαφάνεια για τη σύνταξη κανονισμών της ΕΚΤ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση επιπτώσεων της ΕΚΤ, η οποία περιλαμβάνει ήδη μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας, θα συνοδεύεται από διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με μελλοντικά σχέδια κανονισμών της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Θα δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες για την ανάλυση κόστους-ωφέλειας καθώς και τα αποτελέσματα σε επίπεδο ζώνης ευρώ για κάθε μελλοντική ανάλυση.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d’Italia

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2016/28 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d’Italia. Η σύσταση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου