Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2016

Markttransacties

Beleenbaarheidscriteria en risicobeheersingsmaatregelen voor bankobligaties zonder onderpand

Op 4 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen over wijzigingen in de beleenbaarheidscriteria en risicobeheersingsmaatregelen voor senior schuldinstrumenten zonder onderpand uitgegeven door kredietinstellingen of beleggingsondernemingen of hiermee nauw verbonden entiteiten. Deze instrumenten, ook wel bankobligaties zonder onderpand (unsecured bank bonds – UBB’s) genoemd, zullen voorlopig als onderpand gebruikt kunnen blijven worden, met inachtneming van aanvullende risicobeheersingsmaatregelen. In het bijzonder zal met ingang van 1 januari 2017 de gebruikslimiet voor UBB’s worden verlaagd van 5% naar 2,5%. De Raad van Bestuur zal zijn besluit in de loop van 2017 evalueren teneinde rekening te houden met de vooruitgang die op dat moment is geboekt bij het bereiken van een gemeenschappelijke EU-aanpak voor de volgorde van schuldeisers bij de insolventie en afwikkeling van een bank. Een gedetailleerd persbericht waarin deze wijzigingen toegelicht worden, is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit

Rapport inzake financiële structuren

Op 14 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het ECB-rapport van 2016 inzake financiële structuren. In het rapport worden de voornaamste structurele kenmerken en ontwikkelingen onder de loep genomen in de ruim gedefinieerde financiële sector in het eurogebied gedurende de periode van 2008 tot en met 2015. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de banksector, maar ook op andere financiële intermediairs, in het bijzonder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en financiële intermediairs buiten de bank- en verzekeringssector (laatstgenoemde categorie wordt vaak aangeduid als de “schaduw”-banksector). Het rapport zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Wijzingen in de facturering van T2S-diensten

Op 23 september 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de introductie van een drempel voor het opmaken van (handmatige) facturen en een minimaal in rekening te brengen bedrag, beide vastgesteld op €150, voor diensten betreffende TARGET2-Securities (T2S). Deze wijzigingen, die volledig in overeenstemming zijn met het in Richtsnoer ECB/2012/13 vastgelegde prijsstellingsbeleid voor T2S, zullen gelden voor de maandelijkse facturering aan centrale banken en centrale effectenbewaarinstellingen voor hun gebruik van T2S-diensten. Het opmaken en verstrekken van de maandelijkse automatische facturen – gegenereerd door TS2 en gebaseerd op factureringsgegevens die de daadwerkelijke afname van TS2-diensten weergeven – zal niet door de invoering van de drempel worden geraakt.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer in Slovenië

Op 26 september 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/46.

ECB-Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka houdende wijziging van het aantal leden van de Raad van Latvijas Banka

Op 28 september 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/47.

ECB-Advies inzake behandeling van onroerend goed of aandelenkapitaal verkregen door een kredietinstelling na schuldregeling in Cyprus

Op 11 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/48.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG

Op 12 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/49.

ECB-Advies inzake een voorstel van wet ter facilitering van de terugbetaling van bepaalde marges op aan een vreemde valuta gekoppelde leningen in Polen

Op 13 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur op verzoek van het Poolse Parlement zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/50.

Statistieken

Grotere transparantie bij ECB-verordeningen betreffende Europese statistieken

Op 4 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan beginselen ter vergroting van de transparantie bij de ontwikkeling van ECB-verordeningen betreffende Europese statistieken en waarbij rekening wordt gehouden met de in de praktijk toegepaste transparantie bij het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. De door de ECB uitgevoerde impactanalyse, die al een voordelen-kostenprocedure (merits and costs procedure – MCP) omvat, zal worden aangevuld met openbare raadplegingen over toekomstige ontwerpverordeningen van de ECB betreffende Europese statistieken. Ook zal informatie over de MCP worden gepubliceerd. Dit geldt ook voor de resultaten voor het eurogebied van elke toekomstige MCP.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banca d’Italia

Op 23 september 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2016/28 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banca d’Italia. De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media