Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2016

Tržne operacije

Kriteriji primernosti zavarovanja in ukrepi za obvladovanje tveganj v zvezi z nezavarovanimi bančnimi obveznicami

Svet ECB je 4. oktobra 2016 sklenil spremeniti kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev ter ukrepe za obvladovanje tveganj, ki se uporabljajo pri nadrejenih nezavarovanih dolžniških instrumentih, ki so jih izdale kreditne institucije ali investicijska podjetja ali z njimi tesno povezani subjekti. Ti instrumenti, ki se imenujejo tudi nezavarovane bančne obveznice, bodo za zdaj ostali primerni kot zavarovanje, vendar bodo zanje veljali dodatni ukrepi za obvladovanje tveganj. Tako se bo dovoljeni delež uporabljenih nezavarovanih bančnih obveznic s 1. januarjem 2017 zmanjšal s 5% na 2,5%. Svet ECB bo svojo odločitev ponovno pretehtal tekom leta 2017, ko bo upošteval tudi doseženi napredek v tem obdobju v smeri skupnega pristopa EU k hierarhiji upnikov v primeru insolventnosti in reševanja banke. Podrobnejše sporočilo za javnost, ki pojasnjuje te spremembe, je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost

Poročilo o finančni strukturi

Svet ECB je 14. oktobra 2016 odobril objavo poročila ECB o finančni strukturi 2016 (Report on financial structures). V poročilu so opisane glavne strukturne posebnosti in dogajanja v širšem finančnem sektorju euroobmočja v obdobju od leta 2008 do leta 2015. Ne zajema samo bančnega sektorja, ampak tudi druge finančne posrednike, zlasti zavarovalne družbe in pokojninske sklade, pa tudi nebančne in nezavarovalniške finančne posrednike, ki se pogosto označujejo z izrazom »bančni sektor v senci«. Poročilo bo kmalu objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Spremembe v zaračunavanju storitev T2S

Svet ECB je 23. septembra 2016 odobril uvedbo mejne vrednosti in najmanjšega zneska pri zaračunavanju storitev v sistemu TARGET2-Securities (T2S). Oba sta določena na ravni 150 EUR. Te spremembe, ki so v celoti skladne s cenovno politiko sistema T2S, opredeljeno v Smernici ECB/2012/13, se bodo uporabljale pri mesečnem zaračunavanju uporabe storitev T2S centralnim bankam in centralnim depotnim družbam. Uvedba mejne vrednosti ne bo vplivala na avtomatizirano izdelavo in izdajo mesečnih računov, ki jih ustvari sistem T2S na podlagi podatkov o dejanski porabi storitev T2S.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih v Sloveniji

Svet ECB je 26. septembra 2016 Mnenje CON/2016/46 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o spremembi Zakona o centralni banki Latvijas Banka, s katero se zmanjšuje število članov Sveta centralne banke Latvijas Banka

Svet ECB je 28. septembra 2016 Mnenje CON/2016/47 sprejel na zahtevo centralne banke Latvijas Banka.

Mnenje ECB o ravnanju z nepremičninami ali kapitalskimi deleži, ki jih kreditna institucija pridobi po postopku poravnave dolga na Cipru

Svet ECB je 11. oktobra 2016 Mnenje CON/2016/48 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES

Svet ECB je 12. oktobra 2016 Mnenje CON/2016/49 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o predlogu zakona o pravilih za vračilo zneskov, zaračunanih zaradi uporabe nekaterih tečajnih razmikov pri posojilih, vezanih na tujo valuto na Poljskem

Svet ECB je 13. oktobra 2016 Mnenje CON/2016/50 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Statistika

Večja transparentnost pri pripravi uredb ECB o evropski statistiki

Svet ECB je 4. oktobra 2016 odobril načela, s katerimi se povečuje transparentnost pri pripravi uredb ECB o evropski statistiki ter upoštevajo prakse Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije na področju transparentnosti. ECB bo svojo presojo vplivov, ki že vključuje analizo koristi in stroškov, dopolnila z javnim posvetovanjem o prihodnjih osnutkih uredb ECB o evropski statistiki. Objavljene bodo tudi informacije o analizi koristi in stroškov ter rezultati za euroobmočje o vsaki takšni analizi v prihodnje.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia

Svet ECB je 23. septembra 2016 sprejel Priporočilo ECB/2016/28 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije