Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2016

Turuoperatsioonid

Tagamata pangavõlakirjade tagatiste kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed

4. oktoobril 2016 otsustas EKP nõukogu muuta tagatiste kõlblikkuskriteeriumeid ja riskiohjemeetmeid, mida kohaldatakse krediidiasutuste, investeerimisühingute või nendega tihedalt seotud majandusüksuste emiteeritavate kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlainstrumentide suhtes. Need instrumendid, mida nimetatakse ka tagamata pangavõlakirjadeks, jäävad esialgu tagatisena kõlblikuks, kuid nende suhtes kohaldatakse täiendavaid riskiohjemeetmeid. Eelkõige vähendatakse alates 1. jaanuarist 2017 tagamata pangavõlakirjade kasutuslimiiti 5%-lt 2,5%-le. EKP nõukogu vaatab oma otsuse läbi 2017. aastal, et võtta arvesse tehtud edusamme ühise ELi lähenemisviisi rakendamisel seoses võlausaldajate nõuete rahuldamisjärkudega pankade kriisilahenduse ja maksejõuetuse korral. Neid muudatusi selgitav üksikasjalik pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus

Finantsstruktuuride aruanne

14. oktoobril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2016. aasta finantsstruktuuride aruande avaldamise. Aruandes antakse ülevaade kogu euroala finantssektori peamistest struktuurilistest omadustest ja muutustest ajavahemikul 2008–2015. See hõlmab nii pangandussektorit kui ka teisi finantsvahendajaid, eelkõige kindlustusseltse ja pensionifonde, aga ka pangandus- ja kindlustussektoriväliseid finantsvahendajaid (nn varipangandussektorit). Aruanne avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Muudatused T2Si teenuste eest arvete esitamises

23. septembril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks TARGET2-Securities (T2S) teenuste eest arvete esitamise künnise ja arve miinimumsumma kehtestamise, mõlemad tasemel 150 eurot. Neid muudatusi, mis on täielikult kooskõlas suunises EKP/2012/13 T2Si suhtes kindlaks määratud hinnakujunduspoliitikaga, kohaldatakse igakuiste arvete suhtes, mida keskpangad ja väärtpaberite keskdepositooriumid esitavad T2Si teenuste kasutamise eest. Künnise kehtestamine ei mõjuta selliste igakuiste arvete väljastamist ja edastamist, mille koostab T2S ja mis põhinevad T2Si teenuste tegelikku kasutamist kajastavatel arveldamisandmetel.

Õigusaktid

EKP arvamus elektrooniliste väärtpaberite seaduse muutmise kohta Sloveenias

26. septembril 2016 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/46.

EKP arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta, millega vähendatakse Latvijas Banka nõukogu liikmete arvu

28. septembril 2016 võttis EKP nõukogu Läti keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/47.

EKP arvamus kinnisvara või aktsiakapitali käsitlemise kohta, mida krediidiasutus omandab pärast võlaarveldusmenetlust Küproses

11. oktoobril 2016 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/48.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ

12. oktoobril 2016 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/49.

EKP arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb välisvääringutega seotud laenudelt tasutud teatud summade hüvitamise lihtsustamist Poolas

13. oktoobril 2016 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/50.

Statistika

Euroopa statistikat käsitlevate EKP määruste suurem läbipaistvus

4. oktoobril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks põhimõtted, mis suurendavad Euroopa statistikat käsitlevate EKP määruste väljatöötamise läbipaistvust ning võtavad arvesse Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni läbipaistvustavasid. EKP mõjuhinnangut, mis sisaldab juba hüvede ja kulude analüüsi, täiendavad avalikud konsultatsioonid Euroopa statistikat käsitlevate tulevaste EKP määruste eelnõude üle. Avaldatakse ka hüvede ja kulude analüüsi puudutav teave ning hüvede ja kulude tulevaste analüüside tulemused euroala kohta.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta

23. septembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2016/28 Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid