Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

lokakuu 2016

Markkinaoperaatiot

Pankkien vakuudettomiin joukkolainoihin sovellettavat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintatoimet

EKP:n neuvosto päätti 4.10.2016 muuttaa pankkien vakuudettomiin joukkolainoihin (eli luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten tai niiden kanssa läheisesti sidoksissa olevien yhteisöjen liikkeeseen laskemiin etuoikeusasemaltaan parhaisiin vakuudettomiin velkainstrumentteihin) sovellettavia vakuuskelpoisuusvaatimuksia siten, että instrumentit hyväksytään toistaiseksi edelleen vakuudeksi mutta niihin sovellettavia riskienhallintatoimia tiukennetaan. Pankkien vakuudettomien joukkolainojen vakuuskäyttöä rajoitetaan niin, että niiden enimmäisosuus on 1.1.2017 lähtien enää 2,5 % (nyt 5 %). EKP:n neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen vuoden 2017 aikana ja ottaa tällöin huomioon edistymisen velkojahierarkiaa pankin maksukyvyttömyyden ja kriisinratkaisun yhteydessä koskevan EU:n yhteisen linjan muotoilemisessa. Muutoksista on kerrottu tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Rahoitusvakaus

Raportti euroalueen rahoitusmarkkinoista

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.10.2016 julkaistavaksi euroalueen rahoitusmarkkinoita koskevan vuoden 2016 raportin (”ECB report on financial structures 2016”). Raportissa tarkastellaan laajasti euroalueen rahoitussektorin keskeisiä rakenteellisia piirteitä ja pääasiallista kehitystä vuosina 2008–2015. Raportissa käsitellään pankkisektoria ja muita rahoituksen välittäjiä, erityisesti vakuutuslaitoksia ja eläkerahastoja, sekä perinteisen rahoitusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa varjopankkitoimintaa. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksujärjestelmät

Muutoksia T2S-palvelujen laskutukseen

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.9.2016 laskutuskynnyksen ja vähimmäislaskutusmäärän käyttöönoton TARGET2-Securities-palveluille (T2S-palveluille). Sekä laskutuskynnys että vähimmäislaskutusmäärä ovat 150 euroa. Ne ovat kaikilta osin suuntaviivoissa EKP/2012/13 määriteltyjen T2S-hinnoitteluperiaatteiden mukaisia, ja niitä sovelletaan laskutettaessa keskuspankkeja ja arvopaperikeskuksia kuukausittain manuaalisesti T2S-palvelujen käytöstä. Laskutuskynnyksen käyttöönotto ei kuitenkaan vaikuta automaattisiin kuukausilaskuihin, jotka T2S-järjestelmä luo ja lähettää T2S-palvelujen toteutuneeseen käyttöön perustuvien laskutustietojen pohjalta.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto arvo-osuusmuotoisista arvopapereista annetun Slovenian lain muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 26.9.2016 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/46.

EKP:n lausunto Latvijas Bankasta annetun lain muutoksista, joilla vähennetään johtokunnan jäsenmäärää

EKP:n neuvosto antoi 28.9.2016 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/47.

EKP:n lausunto sellaisen kiinteän omaisuuden tai osakepääoman käsittelystä Kyproksessa, jonka luottolaitos on hankkinut velkasaneerauksen jälkeen

EKP:n neuvosto antoi 11.10.2016 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/48.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 12.10.2016 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2016/49.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Puolan laiksi, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ulkomaiseen rahayksikköön liittyvien lainojen yhteydessä veloitetun marginaalin takaisinmaksu

EKP:n neuvosto antoi 13.10.2016 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2016/50.

Tilastot

Suurempi avoimuus EKP:n tilastoasetusten laatimisessa

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.10.2016 joukon periaatteita, joilla parannetaan avoimuutta EKP:n tilastoasetusten laadinnassa ja joissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission avoimuuskäytännöt. Luonnoksista EKP:n tilastoasetuksiksi järjestetään vastedes aina julkinen kuuleminen, jonka tulokset täydentävät EKP:n vaikutusarviota ja siihen jo sisältyvää kustannus-hyötyanalyysia. Tarkoituksena on myös julkaista kunkin kustannus-hyötyanalyysin tulokset euroalueelta sekä yleistä tietoa kustannus-hyötyanalyysista.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Italian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 23.9.2016 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banca d'Italian ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2016/28). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle