Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2016

Marknadsoperationer

Kriterier för godtagbarhet som säkerheter och riskkontrollåtgärder för bankers icke säkerställda obligationer

Den 4 oktober 2016 fattade ECB-rådet beslut om ändringar i kriterierna för godtagbarhet som säkerheter och riskkontrollåtgärder tillämpliga på prioriterade icke säkerställda skuldebrev utfärdade av kreditinstitut eller investmentbolag eller enheter som de har nära förbindelser med. Dessa skuldebrev, som också kallas icke säkerställda obligationer, kommer tills vidare att vara godtagbara som säkerheter men föremål för ytterligare riskkontrollåtgärder. I synnerhet kommer den tillåtna användningen av icke säkerställda obligationer att sänkas från 5 procent till 2,5 procent från och med den 1 januari 2017. ECB-rådet kommer att granska sitt beslut under 2017 och ta hänsyn till framstegen under den perioden rörande ett gemensamt EU-förfarande för fordringsägares prioritetsordning i händelse av bankers insolvens och resolution. Ett detaljerat pressmeddelande om dessa förändringar finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet

Rapport om finansiella strukturer

Den 14 oktober 2016 godkände ECB-rådet publiceringen av ECB:s rapport om finansiella strukturer 2016. Rapporten går igenom de huvudsakliga strukturella dragen och utvecklingen inom euroområdets finansiella sektor under perioden 2008–2015. Den avhandlar inte bara banksektorn utan även andra finansiella intermediärer, i synnerhet försäkringsföretag och pensionsfonder, liksom de finansiella intermediärer utanför bank- och försäkringssektorn som ofta benämns "skuggbanksektorn". Rapporten kommer inom kort att finnas tillgänglig på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ändringar i faktureringen av T2S-tjänster

Den 23 september 2016 godkände ECB-rådet införandet av en faktureringströskel och ett minsta faktureringsbelopp, som båda fastställdes till 150 euro, för TARGET2 Securities-tjänster (T2S). Ändringarna, som följer prispolicyn för T2S i enlighet med riktlinje ECB/2012/13, gäller månadsfaktureringen av centralbanker och värdepapperscentraler för deras användning av T2S-tjänster. Utfärdande och utskick av automatiska månadsfakturor, som genereras av T2S och baseras på faktureringsdata som speglar den faktiska användningen av T2S-tjänster, kommer inte att påverkas av tröskelns införande.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ändringar av lagen om kontoföring i Slovenien

Den 26 september 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/46 på begäran av det slovenska finansministeriet.

ECB:s yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka som innebär en minskning av antalet ledamöter i bankens styrelse

Den 28 september 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/47 på begäran av Latvijas Banka.

ECB:s yttrande om hanteringen av fast egendom eller aktiekapitel som förvärvas av ett kreditinstitut efter en skuldsanering i Cypern

Den 11 oktober 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/48 på begäran av finansministeriet i Cypern.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG

Den 12 oktober 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/49 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om ett lagförslag för att underlätta en återbetalning av vissa spreadar som tagits ut på lån kopplade till utländsk valuta i Polen

Den 13 oktober 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/50 på begäran av det polska parlamentet.

Statistik

Ökad transparens i ECB:s förordningar om europeisk statistik

Den 4 oktober 2016 godkände ECB-rådet principer som kommer att öka insynen i utarbetandet av ECB:s förordningar om europeisk statistik, med hänsyn till de principer om insyn som används av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. ECB:s konsekvensbedömning, som redan innefattar ett förfarande gällande fördelar och kostnader, kommer att kompletteras av offentliga samråd om framtida utkast till ECB:s förordningar om europeisk statistik. Information om förfarandet gällande fördelar och kostnader och resultaten för euroområdet från alla framtida sådana förfaranden kommer också att offentliggöras.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco d'Italia

Den 23 september 2016 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2016/28 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco d'Italia. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media