Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

říjen 2016

Tržní operace

Kritéria způsobilosti zajištění a opatření ke kontrole rizik u nezajištěných dluhopisů

Rada guvernérů přijala 4. října 2016 rozhodnutí o změnách kritérií způsobilosti zajištění a opatření ke kontrole rizik vztahujících se k prioritním nezajištěným dluhovým nástrojům vydávaným úvěrovými institucemi nebo investičními podniky či jejich úzce spjatými subjekty. Tyto nástroje, známé rovněž jako nezajištěné dluhopisy bank, budou prozatím nadále způsobilé jako zajištění pod podmínkou, že budou přijata dodatečná opatření ke kontrole rizik. Zejména dojde s účinností od 1. ledna 2017 ke snížení objemu využívaných nezajištěných dluhopisů bank z 5 % na 2,5 %. V průběhu roku 2017 Rada guvernérů své rozhodnutí přezkoumá s ohledem na pokrok učiněný za uvedené období na cestě k vytvoření společného přístupu EU v oblasti hierarchie věřitelů v případě platební neschopnosti a řešení krize bank. Podrobná tisková zpráva k těmto změnám je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita

Zpráva o finančních strukturách

Rada guvernérů schválila 14. října 2016 vydání publikace ECB „Report on financial structures“. Publikace popisuje hlavní strukturální prvky a vývoj širšího finančního sektoru eurozóny v letech 2008 až 2015. Pokrývá nejen bankovní sektor ale i další finanční zprostředkovatele, a to zejména pojišťovny a penzijní fondy i finanční zprostředkovatele jiné než banky a pojišťovny (často označované jako sektor „stínového bankovnictví“). Zpráva bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Změny v účtování služeb T2S

Rada guvernérů schválila 23. září 2016 zavedení fakturačního limitu a minimální fakturované částky za služby TARGET2-Securities (T2S), a to v obou případech ve výši 150 EUR. Uvedené změny, jež jsou plně v souladu s cenovou politikou T2S definovanou v obecných zásadách ECB/2012/13, se budou vztahovat na měsíční účtování centrálním bankám a centrálním depozitářům cenných papírů za využívání služeb T2S. Tvorba a doručování automatických měsíčních faktur, které generuje T2S na základě fakturačních údajů, jež vychází ze skutečného čerpání služeb T2S, nebudou zavedením limitu nijak dotčeny.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změnám slovinského zákona o zaknihovaných cenných papírech

Rada guvernérů přijala 26. září 2016 stanovisko CON/2016/46 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke změnám zákona o Latvijas Banka, kterými se snižuje počet členů rady Latvijas Banka.

Rada guvernérů přijala 28. září 2016 stanovisko CON/2016/47 na žádost Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k nakládání s nemovitým majetkem nebo základním kapitálem, který úvěrová instituce nabude po vyrovnání pohledávek na Kypru

Rada guvernérů přijala 11. října 2016 stanovisko CON/2016/48 na žádost kyperského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES

Rada guvernérů přijala 12. října 2016 stanovisko CON/2016/49 na žádost Rady a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k polskému návrhu zákona, kterým se usnadňuje náhrada některých kurzových rozpětí účtovaných v případě úvěrů vázaných na cizí měnu

Rada guvernérů přijala 13. října 2016 stanovisko CON/2016/50 na žádost polského parlamentu.

Statistika

Zvýšená transparentnost v nařízeních ECB o evropské statistice

Rada guvernérů 4. října 2016 schválila zásady, které zprůhledňují tvorbu nařízení ECB o evropské statistice a zohledňují zásady transparentnosti Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise. Posouzení dopadů ECB, které již zahrnuje analýzu přínosů a nákladů, bude doplněno o veřejné konzultace o budoucím návrhu nařízení ECB o evropské statistice. Zveřejněny budou rovněž informace týkající se analýzy přínosů a nákladů a výsledky jednotlivých budoucích analýz přínosů a nákladů za eurozónu.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d'Italia

Rada guvernérů přijala 23. září 2016 doporučení ECB/2016/28 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d'Italia. Doporučení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média