Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada oktobris

Tirgus operācijas

Nodrošinājuma atbilstības kritēriji un nenodrošināto banku obligāciju riska kontroles pasākumi

Padome 2016. gada 4. oktobrī pieņēma lēmumu par pārmaiņām nodrošinājuma atbilstības kritērijos un riska kontroles pasākumos, kas piemērojami kredītiestāžu, ieguldījumu sabiedrību vai ar tām cieši saistītu struktūru emitētajiem nesubordinētajiem nenodrošinātajiem parāda instrumentiem. Šos instrumentus, ko dēvē arī par nenodrošinātajām banku obligācijām, joprojām varēs izmantot kā nodrošinājumu, piemērojot papildu riska kontroles pasākumus. Konkrētāk, no 2017. gada 1. janvāra nenodrošināto banku obligāciju izmantošanas limits tiks samazināts no 5% līdz 2.5%. Padome pārskatīs savu lēmumu 2017. gada laikā, lai ņemtu vērā progresu, kas attiecīgajā periodā panākts ceļā uz vienotu ES pieeju attiecībā uz kreditoru hierarhiju bankas maksātnespējas un noregulējuma gadījumos. Detalizēts paziņojums presei, kurā skaidrotas šīs pārmaiņas, pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte

Ziņojums par finanšu struktūrām

Padome 2016. gada 14. oktobrī apstiprināja publicēšanai ECB 2016. gada ziņojumu par finanšu struktūrām. Ziņojumā aplūkotas plaša euro zonas finanšu sektora galvenās strukturālās iezīmes un norises laikposmā no 2008. līdz 2015. gadam. Tas ietver ne tikai banku sektoru, bet arī citus finanšu starpniekus, īpaši apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, kā arī nebanku un ar apdrošināšanu nesaistītus finanšu starpniekus, ko bieži dēvē par paralēlo banku sektoru. Ziņojums drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Pārmaiņas norēķinos par T2S pakalpojumiem

Padome 2016. gada 23. septembrī apstiprināja apjoma sliekšņa un minimālā apmēra noteikšanu rēķiniem par TARGET2 vērtspapīriem (T2S) pakalpojumu izmantošanu – abos gadījumos 150 euro. Šīs pārmaiņas, kas pilnībā atbilst T2S cenu politikai atbilstoši Pamatnostādnei ECB/2012/13, attieksies uz centrālo banku un centrālo vērtspapīru depozitāriju ikmēneša norēķiniem par T2S pakalpojumu izmantošanu. Sliekšņa noteikšana neietekmēs T2S ikmēneša automātisko rēķinu sastādīšanu un nosūtīšanu, pamatojoties uz rēķinu datiem, kas atspoguļo faktiski izmantoto T2S pakalpojumu apjomu.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Dematerializēto vērtspapīru likuma grozījumiem Slovēnijā

Padome 2016. gada 26. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/46 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku", ar kuriem samazina Latvijas Bankas padomes locekļu skaitu

Padome 2016. gada 28. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/47 pēc Latvijas Bankas lūguma.

ECB atzinums par rīcību ar nekustamo īpašumu vai kapitāla daļām, kuras kredītiestāde ieguvusi pēc parāda norēķinu veikšanas Kiprā

Padome 2016. gada 11. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2016/48 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK

Padome 2016. gada 12. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2016/49 pēc Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par likumprojektu, ar kuru veicina noteiktu procentu likmju starpību atmaksu, kuras noteiktas ārvalstu valūtai piesaistītiem kredītiem Polijā

Padome 2016. gada 13. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2016/50 pēc Polijas parlamenta lūguma.

Statistika

Lielāka caurredzamība ECB regulās par Eiropas statistiku

Padome 2016. gada 4. oktobrī apstiprināja principus attiecībā uz lielākas caurredzamības nodrošināšanu, izstrādājot ECB regulas par Eiropas statistiku, un Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas caurredzamības prakses ievērošanu. ECB ietekmes novērtējumu, kas jau ietver ieguvumu un izmaksu izvērtēšanas procedūru, papildinās turpmāko ECB regulu projektu par Eiropas statistiku sabiedriskā apspriešana. Tiks publicēta arī informācija par ieguvumu un izmaksu izvērtēšanas procedūru un katras turpmākās izvērtēšanas rezultāti attiecībā uz euro zonu.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējiem revidentiem

Padome 2016. gada 23. septembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2016/28 Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem