Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2016

Operacje rynkowe

Kryteria kwalifikacji zabezpieczeń i środki kontroli ryzyka dla niezabezpieczonych obligacji bankowych

4 października 2016 Rada Prezesów uchwaliła zmiany w kryteriach kwalifikacji zabezpieczeń i środkach kontroli ryzyka mających zastosowanie do uprzywilejowanych niezabezpieczonych instrumentów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne lub podmioty blisko z nimi powiązane. Instrumenty takie, nazywane również niezabezpieczonymi obligacjami bankowymi, na razie będą w dalszym ciągu dopuszczane jako zabezpieczenie, ale z zastosowaniem dodatkowych środków kontroli ryzyka. W szczególności z dniem 1 stycznia 2017 limit wykorzystania niezabezpieczonych obligacji bankowych zostanie obniżony z 5% do 2,5%. Rada Prezesów zweryfikuje tę decyzję w 2017 roku, biorąc pod uwagę osiągnięty postęp w wypracowywaniu wspólnego podejścia UE do hierarchii wierzycieli w przypadku niewypłacalności lub restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku. Zmiany te wyjaśniono szczegółowo w komunikacie prasowym dostępnym w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa

Raport o strukturach finansowych

14 października 2016 Rada Prezesów zatwierdziła do publikacji raport EBC o strukturach finansowych w roku 2016. Omówiono w nim główne cechy strukturalne szeroko rozumianego sektora finansowego strefy euro i zmiany, jakie zaszły w nim w latach 2008–2015. Raport obejmuje nie tylko sektor bankowy, lecz także pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, w szczególności firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a także pośredników finansowych niebędących bankami ani ubezpieczycielami (tzw. sektor bankowości równoległej). Raport ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany w naliczaniu opłat za usługi T2S

23 września 2016 Rada Prezesów zatwierdziła wprowadzenie progu naliczania opłaty i minimalnej kwoty obciążenia – obu w wysokości 150 euro – za usługi w ramach TARGET2-Securities (T2S). Zmiany te są w pełni zgodne z zasadami ustalania opłat za usługi T2S określonymi w wytycznych EBC/2012/13 i będą miały zastosowanie podczas comiesięcznego naliczania opłat dla banków centralnych i centralnych depozytów papierów wartościowych za korzystanie z usług T2S. Wprowadzony próg nie będzie miał wpływu na wystawianie i przekazywanie automatycznych faktur miesięcznych, które są generowane przez system T2S na podstawie danych rozliczeniowych odzwierciedlających faktyczne wykorzystanie usług T2S.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o zdematerializowanych papierach wartościowych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/46 w dniu 26 września 2016 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie zmiany ustawy o Latvijas Banka zmniejszającej liczbę członków Rady Latvijas Banka

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/47 w dniu 28 września 2016 na wniosek Latvijas Banka.

Opinia EBC w sprawie obsługi nieruchomości i udziałów w kapitale zakładowym nabytych przez instytucję kredytową w wyniku przeprowadzenia przez dłużnika postępowania układowego na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/48 w dniu 11 października 2016 na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/49 w dniu 12 października 2016 na wniosek Rady i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie projektu ustawy o zasadach zwrotu określonych kwot spreadów walutowych pobieranych w przypadku kredytów powiązanych z walutami obcymi w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/50 w dniu 13 października 2016 na wniosek Sejmu RP.

Statystyka

Większa przejrzystość rozporządzeń EBC w sprawie statystyki europejskiej

4 października 2016 Rada Prezesów zatwierdziła zasady zwiększające przejrzystość procesu opracowywania rozporządzeń EBC w sprawie statystyki europejskiej i uwzględniające praktykę postępowania w zakresie przejrzystości stosowaną przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską. Przy przyszłych projektach rozporządzeń EBC dotyczących statystyki europejskiej ocena wpływu przeprowadzana przez EBC obejmie oprócz stosowanej już procedury oceny korzyści i kosztów również konsultacje społeczne. Opublikowane zostaną także informacje o procedurze oceny korzyści i kosztów oraz wyniki wszystkich przyszłych procedur dla strefy euro.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banca d’Italia

23 września 2016 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2016/28 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banca d’Italia. Zalecenie jest dostępne w serwisie internetowym EBC i zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami